บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตัวอย่างการนำความสัมพันธ์ไปใช้งานในคิวรี ใน Access 2007

บทความอธิบายวิธีนำความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลที่ได้สร้างไว้ ไปใช้สร้างคิวรี เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูล ซึ่งจะค้นหาข้ามตารางข้อมูลได้ เพราะมีความเกี่ยวโยงกันจากความสัมพันธ์ที่ได้สร้างไว้ อ่านเพิ่มเติม..