Sponsored Ads

บทความแสดงตัวอย่างการติดตั้ง Joomla 3.6 ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง ซึ่งนิยมเรียกว่า ติดตั้งแบบโลคอล (Local) โดย จะติดตั้งบน Xampp หรือใช้ Xampp เป็นเวิร์ฟเวอร์ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการฝึกทดลองใช้งาน Joomla

บทความแสดงตัวอย่างการติดตั้ง WordPress ภาษาไทย สำหรับการฝึกทำทดลองทำเว็บภาษาไทยใน Xampp ซึ่งเป็นการ ทดลองติดตั้ง WordPress ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง

บทความแสดงตัวอย่างการติดตั้ง WordPress ภาษาอังกฤษ สำหรับสำหรับการฝึกทำทดลองทำเว็บภาษาอังกฤษใน Xampp ซึ่งเป็นการทดลองติดตั้ง WordPress ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง

บทความอธิบายวิธีติดตั้งหรือลบโปรแกรมทำเว็บไซต์ออกจาก Xampp เช่น ลบ Joomla ลบ WordPress ฯลฯ ในการลบ เราสามารถลบโฟลเดอร์และไฟล์ฐานข้อมูล MySQL ได้เลย

Sponsored Ads

.

เรื่องดีๆ แนะนำประจำวัน

สอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ หรือ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ

บทความสอนวิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่างๆ เปลี่ยนนามสกุลไฟล์ภาพ เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว หรือเปลี่ยนนามสกุลพร้อมกันหลาย ไฟล์ ก็ได้ โดยใช้โปรแกรม File Renamer Basic

อ่านเพิ่มเติม...

.