Sponsored Ads

การใช้อินเตอร์เน็ตกับผู้ให้บริการต่างๆ เช่น 3BB, True ฯลฯ ผ่านเน็ตบ้านซึ่งปัจจุบันเรานิยมใช้ WiFi Rounter อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งก็มีแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นมาแนะนำ ก่อนจะโทรศัพท์เรียกช่าง

Sponsored Ads

.

.

ค้นหาด้วย Google ...