เป็นพาเลตต์ที่เก็บคำสั่งจัดการภาพไว้ด้วยกัน เช่น การย้ายตำแหน่งภาพ การหมุนภาพ การเอียงภาพ การย่อขยายภาพ
1. คลิกเมนู Windows>>Transform เพื่อแสดง Transform Palette ให้ปรากฏบนจอ
2. เลือกภาพที่ต้องการด้วยเครื่องมือสำหรับเลือก
3. ถ้าต้องการย้ายตำแหน่ง ก็แก้ไขตัวเลขในช่อง X Y โดยการพิมพ์ตัวเลขลงไป แล้วกด Enter
4. การหมุนภาพ ก็คลิกและพิมพ์องศาลงไป แล้วกด Enter
5. การลดหรือขยายขนาดภาพ ให้คลิกและพิมพ์ตัวเลขในช่อง W และ H
6. การเอียงภาพให้พิมพ์ตัวเลขลงไปแล้วกด Enter