Sponsored Ads by Yengo

บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์ ปล่อยให้เป็นไปตามกรรม ปล่อยวางกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ความหมาย : สำนวนนี้ หมายถึงการปล่อยวางกับเรื่องที่ เกิดขึ้น ปล่อยให้เป็นไปตามกรรม แล้วแต่การกระทำของแต่ละคน ใครทำอะไรไว้ ก็ต้องรับผลในสิ่งที่ได้กระทำ อ่านเพิ่มเติม..Sponsored Ads by Yengo