Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$catslug in /home/siamcamp/domains/siamebook.com/public_html/lbro/plugins/content/techline_socialshare/techline_socialshare.php on line 78

บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

อาบน้ำร้อนมาก่อน มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมาก่อน

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงความรู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่างเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นกัน คนที่เคยผ่านมาก่อนหรือ อาบน้ำร้อนมาก่อน ก็ย่อมมีความรู้มากกว่า และมองออกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากการกระทำในเรื่องนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาดีหรือไม่ดี ย่อมจะมองออกและอาจหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายตามมาได้ อ่านเพิ่มเติม..