เลือกและจัดการภาพด้วย Magic Wand Tool ใน Illustrator CS
เป็นเครื่องมือไว้สำหรับเลือกภาพที่ถูกรวมเป็นกลุ่ม (Group) หรือผสม (Blend) ไว้
1. คลิกเครื่องมือ Magic Wand Tool
2. คลิกเลือกภาพที่ต้องการ
3. คลิกปุ่มกำหนดสีระบาย
4. คลิกเลือกสีที่ต้องการ