กราฟที่ได้ ถ้าต้องการเปลี่ยนประเภท เช่น จากเดิมเป็นกราฟแท่ง ต้องการเปลี่ยนเป็นกราฟเส้น ก็ สามารถทำได้
1. คลิกเครื่องมือสำหรับเลือก
2. คลิกเลือกกราฟที่ได้สร้างไว้ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เรียกคำสั่งลัด
3. คลิกคำสั่ง Type...
4. คลิกเลือกชนิดของกราฟ ในส่วน Type
5. คลิกปุ่ม OK