ในโปรแกรมนี้ได้เตรียมเครื่องมือช่วยในการสร้างกราฟหรือแผนภูมิแบบต่างๆ ไว้ด้วยกันถึง 9 แบบ ดังนี้

1. Culumn Graph

2. Stacked Column Graph

3. Bar Graph

4. Stacked Bar Graph

5. Line Graph

6. Area Graph

7. Scatter Graph

8. Pie Graph

9. Rada Graph