1. คลิกเลือกเครื่องมือ Spiral Tool เลือกสี ขนาดของเส้นให้เรียบร้อย
2. ลากเมาส์วาดภาพตามต้องการ อาจกดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะวาด ถ้าต้องการภาพแบบสมส่วน
3. การวาดภาพที่ต้องการขนาดที่แน่นอน ก็คลิกที่พื้นที่ทำงาน แล้วกำหนดค่าต่างๆ เช่น
- Radius เส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวด
- Decay ระยะห่างของขดลวดที่วนรอบกันอยู่
- Segments จำนวนรอบของขดลวด
- Style ทิศทางจะเลือกแบบหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มก็ได้
4. กำหนดค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK