1. คลิกเครื่องมือ Ellipse Tool โดยคลิกที่เครื่องมือ Rectangle Tool ค้างไว้แล้วลากเมาส์ไปเลือก เครื่องมือวาดวงรีวงกลม
2. คลิกเลือกสีระบาย (Fill) สีเส้นขอบ และขนาดเส้นขอบให้เรียบร้อย
3. ชี้ลูกศรที่พื้นที่ทำงาน กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากออก วาดวงรีหรือวงกลมตามต้องการ แล้วก็ปล่อย ปุ่มเมาส์
4. การวาดวงกลมให้กดปุ่ม Shift ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ก่อน แล้ววาดวงกลม วาดเสร็จแล้วก็ปล่อยเมาส์ ก่อนแล้วจึงปล่อยปุ่ม Shift

5. การวาดวงกลมที่ต้องการระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แน่นอนก็สามารถทำได้ โดยคลิกเลือกเครื่อง มือ Ellipse แล้วคลิกที่พื้นที่ทำงาน
6. จะปรากฏกรอบข้อความขึ้นมา ก็กำหนดค่าในส่วน Width และ Height ให้เท่ากันแล้วคลิก OK