เมื่อไม่ต้องการใช้งานไฟล์นั้นๆ แล้ว ก็จัดการปิดไฟล์และออกจากโปรแกรม
1. คลิกเมนู File>>Close หรือ File>>Exit เพื่อออกจากโปรแกรมนั้นๆ เลย
2. หรือคลิกปุ่ม x
3. ถ้าไฟล์งานนั้นๆ มีการแก้ไขใดๆ แล้วยังไม่ได้บันทึกงานเก็บไว้ ก็จะปรากฏกรอบข้อความให้เลือก การทำงาน ถ้าจะบันทึกงานเก็บไว้ก็คลิกปุ่ม Save หรือไม่ต้องการบันทึกก็คลิกปุ่ม No