1. Menu Bar เมนูบาร์เป็นรายการคำสั่ง
2. Toolbox ทูลบ็อกซ์เป็นแถบเครื่องมือ
3. Artwork อาร์ตเวิร์คเป็นพื้นที่ทำงาน
4. พื้นที่รอบนอกพื้นที่ทำงาน ไว้วางภาพหรือข้อความชั่วคราวได้
5. Palette พาเลตต์เป็นแถบเครื่องมือต่างๆ ช่วยเสริมการทำงาน เช่น เครื่องมือสี

การแสดงหรือซ่อนเครื่องมือของ Illustrator CS
เครื่องมือหรือพาเลตต์ต่างๆ สามารถซ่อนหรือแสดงให้ปรากฏบนหน้าจอได้โดย
1. คลิกเมนู Windows
2. คลิกติ๊กถูกหรือเอาถูกออกหน้าชื่อเครื่องมือที่ต้องการแสดงหรือซ่อนไว้
3. เครื่องมือต่างๆ
4. คลิกปุ่ม x เพื่อปิดเครื่องมือ

ตัวอย่างงานที่สร้างด้วย Illustrator CS
เป็นตัวอย่างงานที่สามารถสร้างด้วยโปรแกรมนี้ได้ มีหลายแบบ ดังภาพ