รวมตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายจราจรประเภทบังคับ ให้ต้องปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นถือว่าผิดกฏหมาย ป้ายเหล่านี้ต้องท่องจำให้ได้ เพราะมีความสำคัญ หากจำไม่ได้ ก็สอบไม่ผ่าน ส่วนในชีวิตจริง หากละเมิด ไม่ปฏิบัติตามป้าย ก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

 

ตัวอย่างแนวข้อสอบในหมวดนี้

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร


ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา

* ค. ให้เลี้ยวซ้าย

ง. ให้เลี้ยวขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

* ก. ห้ามกลับรถไปทางขวา

ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ง. ให้กลับรถไปทางขวา

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก. ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ข. ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ค. ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้

* ง. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน

* ข. ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน

ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน
ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ห้ามกลับรถไปทางขวา

* ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ง. ให้กลับรถไปทางขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ให้กลับรถไปทางขวา
ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

* ง. ห้ามเลี้ยวขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

* ก. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา

ข. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ค. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
ง. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

* ก. ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ

ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ค. ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ง. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

 

* ก. ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย

ข. ให้คนเดินเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ให้เฉพาะรถเก๋งเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถเข้าไปได้ ในเขตที่ติดตั้งป้าย

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

* ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ค. ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
ง. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

* ข. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

ค. ห้ามเฉพาะรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถยนต์จอด และหยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

 

* ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ข. ให้รถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ให้กลับรถไปทางขวา

* ค. ห้ามเลี้ยวซ้าย

ง. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ข. ห้ามรถยนต์จอด แต่หยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย

* ง. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ

* ค. ห้ามใช้เสียง

ง. ให้ใช้เสียงได้

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

*. ก. ช่องเดินรถจักรยานยนต์

ข. ช่องเดินรถมวลชน
ค. ช่องเดินรถจักรยาน
ง. เฉพาะคนเดิน

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้ล้อเลื่อนลากเข็นจอด
ข. ให้รถจักรยานจอด
ค. ให้รถจักรยานยนต์จอด

* ง. ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ห้ามคนผ่าน
ข. ทางข้าม
ค. บริเวณคนข้ามถนน

* ง. เฉพาะคนเดิน

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ให้ใช้น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
ข. ห้ามใช้เสียงเกิน 50 เดซิเบล A

* ค. ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็น "กิโลเมตรต่อชั่วโมง" ตามจำนวนตัวเลขที่รับในป้ายนั้นๆ

ง. ให้ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม.

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ห้ามรถกว้างเกินกำหนด
ข. ห้ามรถยาวเกินกำหนด

* ค. ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น "ตัน" ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆ ผ่านเข้าออก

ง. จำกัดความเร็ว

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก. ห้ามหยุดรถทุกชนิด
ข. ให้ขับรถไปได้เฉพาะรถเก๋ง.เพราะเป็นทางเอก
ค. ให้ลดความเร็วลง.และขับต่อไปช้าช้า

* ง. ต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

 

* ก. ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน

ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ง. ให้กลับรถไปทางขวา

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก. ห้ามขับรถยนต์ผ่าน

* ข. ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน

ค. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้าย
ง. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ไม่ขับรถตรงไป

* ข. ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น

ค. ไม่ขับรถเข้าไป
ง. ให้ขับรถไปทางซ้าย

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้หยุดรถ

* ข. ห้ามจอดรถทุกชนิด

ค. ให้แซงได้
ง. ให้ทาง

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

 

* ก. ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น

ข. ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั้น
ค. ห้ามขับรถไปทางขวา
ง. ให้ขับรถไปทางขวาเท่านั้น

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ให้ขับรถตรงไปอย่างเดียว
ข. ขับรถไปทางซ้ายได้อย่างเดียว
ค. ห้ามขับรถไปทางขวา

* ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไรก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ให้เลี้ยวขวา
ค. ให้ชิดขวา

* ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย

 

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

 

* ก. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

ข. ให้ชิดซ้าย
ค. ให้เลี้ยวซ้าย
ง. ให้เลี้ยวขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา

* ข. ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา

ค. ให้ชิดขวาอย่างเดียว
ง. ให้ชิดซ้ายอย่างเดียว

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

* ก. ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ข. ห้ามเลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวา
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้ตรงไปแต่ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

* ค. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

 

* ก. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา

ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก. ให้รถยนต์ขับรถทางเดียวด้านซ้าย
ข. ให้รถทุกชนิดเดินวนด้านขวาของวงเวียน
ค. ให้ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถคันอื่นในวงเวียนได้

* ง. ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียนและหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน ผ่านไปก่อน

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

 

* ก. รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้

ข. รถมีคนนั่ง.1 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้
ค. ห้ามรถมีคนเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้
ง. รถมีคนนั่ง.2 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. ให้เลี้ยวซ้าย

* ง. ให้เลี้ยวขวา

 

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไรก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
*. ค. สุดเขตบังคับ
ง. ให้ใช้ความเร็ว

 

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก. ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์

* ข. ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง

ค. ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ความสำคัญของการออมเงิน เรื่องสำคัญที่คนมีเงินจำเป็นต้องรู้

การออมเงินมีความสำคัญ แต่เป็นเรื่องยากสำหรับบางคน เพราะหากยังมีงาน ยังมีแรง ยังมีที่พึ่งพาได้ ร่างกายก็ยังแข็งแรง ก็จะ ละเลยเรื่องการออม จนกว่าจะได้เผชิญกับเหตุการณ์แย่ๆ เข้ามาในชีวิต พาตัวเองไปติดกับดักความลำบาก จนสร้างความทุกข์ทรมาน ทั้งกายทั้งใจอย่างหนัก จึงจะเริ่มคิดถึงการออมเงิน ซึ่งบางทีก็สายเกินไปหากพาชีวิตจมดินมาก การฟื้นตัวก็จะยาก อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unknit unknit unknit แก้ แก้ถัก แก้ไขการถัก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น