บทความแนะนำให้รู้จักการเปรียบเทียบ comparison /คอมแพริซัน/ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติของคน สัตว์ สิ่งของ สูง ต่ำ ดำ ขาว อ้วน ผอม หรือ การเปรียบเทียบความสามารถ ของคน สัตย์ สิ่งของ อย่างความเร็ว ช้า คล่อง เป็นต้น

 

การเปรียบเที่ยบความแตกต่างของ คน สัตว์ สิ่งของ มีอยู่ในทุกภาษา ซึ่งในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า comparison /คอมแพริซัน/ โดยการเปรียบ เทียบจะนิยม 2 ประเภท คือ เปรียบเทียบในเรื่องคุณสมบัติ และ ความสามารถ ของคน สัตว์ สิ่งของ

 

ระดับการเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษจะมี 3 ระดับดังนี้ 1. การเปรียบเทียบในขึ้นปกติ เช่น เขาดี เธอสวย เขาเก่ง 2. การเปรียบเที่ยบในขั้นกว่า เช่น เขาดีกว่าเธอ เธอสวยกว่าฉัน เขาเก่งกว่าเธอ 3. การเปรียบเทียบในขั้นสูงสุด เช่น เขาดีที่สุด เธอสวยที่สุด เขาเก่งที่สุด

 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบในเรื่องคุณสมบัติ

คุณสมบัติจะเป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ หรือ adj. เช่น สูง ต่ำ ดำ ขาว สวย หล่อ

 

การเปรียบเทียบ ขั้นปกติ

ตัวอย่างประโยค : Tom is thin.
คำอ่าน : ทอม อิสสึ ซิน
คำแปล : ทอมผอม
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นปกติจะใช้ thin ผอม

 

การเปรียบเทียบ ขั้นกว่า

ตัวอย่างประโยค : Sara is thinner than Tom.
คำอ่าน : ซาร่า อิส ธินเน่อะ แดน ทอม
คำแปล : /Sara /ซ่าร่า is thinner than/ผอมกว่า Tomทอม
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้ thinner than ผอมกว่า

 

การเปรียบเทียบ ขั้นสูงสุด

ตัวอย่างประโยค : John is the thinnest.
คำอ่าน : จอห์ อิสสึ เดอะ ซินเนสสะถึ
คำแปล : จอน ผอมที่สุด
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด จะใช้ thinnest ผอมที่สุด

 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบในเรื่องความสามารถ

ความสามารถจะเป็นการเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์ หรือ adv. เช่น เร็ว ช้า เก่ง

 

การเปรียบเทียบ ขั้นปกติ

ตัวอย่างประโยค : Tom runs fast.
คำอ่าน : ทอม รันสึ ฟาสสะถึ
คำแปล : Tom/ทอม/ runs /วิ่ง fast./เร็ว
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นปกติ จะใช้ fast

 

การเปรียบเทียบ ขั้นกว่า

ตัวอย่างประโยค : Sara runs faster than Tom.
คำอ่าน : ซาร่า รันสึ ฟาสสเตอะ แดน ทอม
คำแปล : Sara / ซ่าร่า runs / วิ่ง faster than Tom./ เร็วกว่าทอม
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้ faster than

 

การเปรียบเทียบ ขั้นสูงสุด

ตัวอย่างประโยค : John runs the fastest.
คำอ่าน : จอน รันสึ เดอะ ฟาสสะเตด
คำแปล : John runs the fastest.
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด จะใช้ the fastest