บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย What /ว่อดถึ/อะไร ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า สิ่งนั้น... คืออะไร เป็นอะไร เช่น นั่นคือ อะไร นี้คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย What สิ่งนั้น สิ่งนี้ คืออะไร สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น
- ตั้งคำถาม ถามข้อมูลสิ่งของ สิ่งนี้ สิ่งนั้นคืออะไร อะไรอยู่ข้างใน
- ตั้งคำถาม ถามความต้องการ ต้องการอะไร อยากจะทำอะไร เป็นอะไร กำลังจะทำอะไร ชอบอะไร
- ตั้งคำถาม ถามข้อมูลบุคคล ชื่ออะไร เป็นใคร ทำงานอะไร ถามความคิดเห็น
- ตั้งคำถาม ถามความเป็นไป วันนี้วันอะไร เดือนอะไร เกิดอะไรขึ้น

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม What แบบต่างๆ

ตัวอย่าง 1 ตั้งคำถาม ถามข้อมูลสิ่งของ

การใช้ What สร้างประโยคคำถาม ถามข้อมูลสิ่งของ สิ่งนี้ สิ่งนั้นคืออะไร อะไรอยู่ข้างใน

 

ตัวอย่างประโยค : What is that?
คำอ่าน : วอด อิสสึ แด้ด?
คำแปล : นั่นคืออะไร? /คืออะไร What is / นั่น that?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก that เป็น this ดิสสึ นี่ นี่คืออะไร? ส่วนการตอบนั้นจะใช้ That is ... หรือ This is ... เช่น This is a book. นี่คือหนังสือ หรือไม่ก็พูดสั้นๆ Book หนังสือ

 

ตัวอย่างประโยค : What's that?
คำอ่าน : วอด สะ แด้ด?
คำแปล : นั่นคืออะไร? What's that?
คำอธิบายเพิ่มเติม : is นิยม ย่อให้สั้นเป็น 's สะ อาจจะเปลี่ยนจาก that เป็น this ดิสสึ What's this? นี่คืออะไร?

 

ตัวอย่างประโยค : What are these?
คำอ่าน : วอด อาร ดิสสึ?
คำแปล : เหล่านี้คืออะไร? /คืออะไร What are / เหล่านี้ these?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก these เหล่านี้ เป็น those โดสสึ เหล่านั้น What are those? เหล่านั้นคืออะไร? หรืออาจจะ เติมคำนามเพิ่มเข้าไป What are those boxes? กล่องพวกนี้คืออะไร? ตัวอย่างการตอบ Shoes กล่องรองเท้า

 

ตัวอย่างประโยค : What is on the box?
คำอ่าน : วอด อิส ออน เดอะ บ้อกสึ?
คำแปล : อะไรอยู่บนกล่อง? /อะไรอยู่ What is / บนกล่อง on the box?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก on บน เป็น in /อิน/ใน กล่อง หรือ under /อันเดอะ/ใต้ กล่อง

 

ตัวอย่างประโยค : What's the name of this song?
คำอ่าน :วอดสะ เดอะ เนม ออฟฝึ ดิสสึ ซอง?
คำแปล : เพลงนี้ชื่อเพลงอะไร? /ชื่ออะไร What's the name of / เพลงนี้ this song?

 

ตัวอย่างประโยค :What kind of bicycle do you like?
คำอ่าน :วอด คาย ออฟฝึ ไบซิเคิล ดู ยู ไล้ขึ?
คำแปล : คุณชอบจักรยานแนวไหน? / จักรยานแนวไหนแบบไหน? What kind of bicycle do / คุณชอบ you like?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนคำถามจาก bicycle เป็น pet สัตว์เลี้ยง / music เพลง / food อาหาร

 

ตัวอย่าง 2 ตั้งคำถาม ถามความต้องการ เสนอความช่วยเหลือ

การใช้ What สร้างประโยคคำถาม ถามความต้องการ ต้องการอะไร อยากจะทำอะไร เป็นอะไร กำลังจะทำอะไร ชอบอะไร

 

ตัวอย่างประโยค : What do you like?
คำอ่าน : วอด ดู ยู ไล้ขึ?
คำแปล :คุณชอบอะไร? /อะไร What / คุณชอบ do you like?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนคำกริยาจาก like ชอบ เป็น want ต้องการอะไร /

 

ตัวอย่างประโยค : What can I help you?
คำอ่าน :วอด แคน ไอ เฮลผึ ยู?
คำแปล :มีอะไรให้ฉันช่วยไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก help เป็น do ทำ ทำเพื่อคุณไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : What are you going to do?
คำอ่าน :วอด อาร ยู โกอิง ทู ดู?
คำแปล : คุณกำลังจะทำอะไร? /
คำอธิบายเพิ่มเติม : อ่าจจะเปลี่ยนจาก do เป็นกริยาอื่น เช่น eat กิน / speak พูด /

 

ตัวอย่างประโยค : What color do you like the most?
คำอ่าน : วอด คั้ลเล่อะ ดู ยู ไล้ขึ เดอะ โมสสะถึ?
คำแปล : สีอะไรที่คุณชอบมากที่สุด / สีอะไร What color /คุณชอบมากที่สุด do you like the most?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก color สีเป็น subject วิชา วิชาอะไร หรือ คุณชอบวิชาอะไรมากที่สุด?

 

ตัวอย่างประโยค : What do you want to do next year?
คำอ่าน :วอด ดู ยู ว้อน ทู ดู เน็กซถึ เยียร์?
คำแปล :คุณอยากจะทำอะไรปีหน้า?

 

ตัวอย่าง 3 ตั้งคำถาม ถามข้อมูลบุคคล

การใช้ What สร้างประโยคคำถาม ถามข้อมูลบุคคล ถามเกี่ยวกับบุคคล ชื่ออะไร เป็นใคร ทำงานอะไร ถามความคิดเห็น

 

ตัวอย่างประโยค : What is your name? หรือ What's your name?
คำอ่าน :วอด อิสสึ ยัว เนม? หรือ วอดสะ ยัว เนม?
คำแปล :คุณชื่ออะไร
คำอธิบายเพิ่มเติม :อาจจะเปลี่ยนจาก your name เป็น his name ชื่อของเขา / her name ชื่อของเธอ / its name ชื่อของมัน ส่วน What is อาจจะย่อสั้นๆ เป็น What's your name? วอดสะ ยัว เนม?

 

ตัวอย่างประโยค : What is he doing?
คำอ่าน :วอด อิสสึ ฮี ดูอิง?
คำแปล : เขากำลังทำอะไร
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก he เป็น she เธอ หรือ it มัน หรือชื่อคน Tom
แต่กรณีเป็น we, they, you จะต้องใช้ are เป็น What are you doing? / วอด อาร ยู ดูอิง? / คุณกำลังทำอะไร?

 

ตัวอย่างประโยค :What do you do? หรือ What is your career?
คำอ่าน : วอด ดู ยู ด? หรือ วอด อิส ยัว แคเรีย?
คำแปล :คุณทำงานอะไร? หรือ คุณทำอาชีพอะไร?

 

ตัวอย่างประโยค : What is your problems?
คำอ่าน :วอด อิสสึ ยัว พร็อบเบล็มสึ
คำแปล : ปัญหาของคุณคืออะไร?
คำอธิบายเพิ่มเติม :อาจจะเปลี่ยนจาก your เป็น his ของเขา หรือ her ของเธอ ปัญหาของเธอคืออะไร?

 

ตัวอย่างประโยค : What day is your birthday?
คำอ่าน : วอด เด อิสสึ ยัว เบิ๊ดเดอ?
คำแปล : วันอะไรเป็นวันเกิดของคุณ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :อาจจะเปลี่ยนจาก your เป็น his ของเขา หรือ her ของเธอ วันอะไรเป็นวันเกิดของเธอ?

 

ตัวอย่างประโยค : What do you have to do today?
คำอ่าน :วอด ดู ยู แฮฟฝึ ทู ดู ทูเด?
คำแปล :วันนี้คุณต้องทำอะไร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนคำถามจาก you เป็น he เขา หรือ she เธอ เธอต้องทำอะไรวันนี้?

 

ตัวอย่างประโยค : What did you do yesterday?
คำอ่าน : วอด ดิด ยู ดู เยสสะเตอเด?
คำแปล : คุณทำอะไรเมื่อวาน? หรือเมื่อวานคุณทำอะไร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนคำถามจาก you เป็น he เขา หรือ she เธอ เธอทำอะไรเมื่อวานนี้?

 

ตัวอย่างประโยค : What will she do?
คำอ่าน : วอด วิล ชี ดู?
คำแปล : เธอจะทำอะไร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก she เธอ เป็น he เขา หรือ you คุณ หรือ they พวกเขา พวกเขาจะทำอะไร? นอกจากนี้อาจ จะเปลี่ยนจาก will เป็น should /ชู้ด/ควรจะ เธอควรจะทำอะไร?

 

ตัวอย่าง 4 ตั้งคำถาม ถามความเป็นไป

การใช้ What สร้างประโยคคำถาม ถามความเป็นไป วันนี้วันอะไร เดือนอะไร เกิดอะไรขึ้น

 

ตัวอย่างประโยค : What day is today?
คำอ่าน :วอด เด อิสสึ ทูเด?
คำแปล : วันนี้เป็นวันอะไร?

 

ตัวอย่างประโยค : What's the matter?
คำอ่าน : วอดสะ เดอะ แมดเดอะ?
คำแปล : เกิดอะไรขึ้น?

 

ตัวอย่างประโยค :What's up?
คำอ่าน :วอดสะ อั้พ?
คำแปล :ว่างัย? ว่าอย่างไร?

 

ตัวอย่างประโยค :What is going on here?
คำอ่าน :วอดสะ โกอิง ออน เฮียร?
คำแปล :กำลังเกิดอะไรขึ้นที่นี่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก here เป็น there ที่นั่น

 

ตัวอย่างประโยค : What's wrong?
คำอ่าน :วอดสะ รอง?
คำแปล :มีอะไรผิดปกติ?

 

ตัวอย่างประโยค : What's on TV?
คำอ่าน : วอดสะ ออน ทีวี?
คำแปล : มีรายการทีวีอะไรบ้าง?

 

ตัวอย่างประโยค : What happened?
คำอ่าน :วอด แฮฟเปน?
คำแปล : เกิดอะไรขึ้น?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำตอบอาจจะอธิบาย หรือ I don't know. ฉันไม่รู้

 

ตัวอย่างประโยค : What's new? หรือ What's the latest new?
คำอ่าน : วอดสะ นิว? หรือ วอดสะ เดอะ เล้ดเดส นิว?
คำแปล : มีอะไรใหม่? หรือ มีอะไรใหม่ล่าสุด?

 

ตัวอย่างประโยค : What animal can kill a lion?
คำอ่าน : วอด แอนนิมอล แคน คิล อะ ไลออน?
คำแปล : สัตว์อะไร สามารถฆ่าสิงโตได้

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย What สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ