รวมตัวอย่างการใช้ประโยคคำถาม Question Tag กับคำที่มีความหมายเป็นปฏิเสธ เช่น few, hardly, never, none, no one, rarely, scarcely, seldom โดยใช้ถามในความหมายว่า ใช่หรือไม่? จะดีไหม? เช่น คุณไม่ค่อยออกกำลังกาย, ใช่หรือไม่? เขาแทบจะไม่ได้เจอเธอ, ใช่หรือไม่? เป็นต้น พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามแบบ Question Tag / คะเว้ด ชัน แถ็ก / ในบทความนี้จะเป็นการถามโดยใช้คำที่มีความหมายเป็นปฏิเสธ ซึ่งมีคำถาม ลงท้ายด้วยคำว่า ใช่หรือไม่? เช่น
- เธอไม่ค่อยออกกำลังกาย, ใช่หรือไม่?
- ไม่กี่คนมางาน, ใช่หรือไม่?
- เขาไม่เคยกินอาหารไทย, ใช่หรือไม่?

ตัวอย่างคำที่มีความหมายเป็นปฏิเสธ

few / ฟิว / น้อย, ไม่กี่
hardly / ฮาดหลิ / ไม่ค่อยจะ, แทบจะไม่
littel / ลิดเดิล / เล็กน้อย
neither /นีเซอะ / ไม่
never / เน้เวอ / ไม่เคย
none / นัน / ไม่มี
no one / โน วัน / ไม่มีใคร
nobody / โนบอดิ / ไม่มีใคร
nothing / นาซิง / ไม่มีอะไร
rarely / แร้หลิ / ไม่ค่อยจะ, นานๆ ครั้ง
scarcely / สะแกเซอหลิ /ไม่ค่อยจะ, แทบจะไม่
seldom / เซลดอม / ไม่ค่อยจะ, ไม่ค่อย

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า few

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า few / ฟิว / น้อย, ไม่กี่ ใช้กับประธานพหูพจน์ เช่น They, You, I, We, สิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งอย่าง few + คำนามพหูพจน์ ใช้กับคำกริยาพหูพจน์ เช่น have, do, are, were หรือกริยาที่ไม่ต้องเติม s

ตัวอย่างประโยค : Few students pass the exams, do they?
คำอ่าน : ฟิว สะติวเดนสึ พาสสึ ดิ เอ็กแซมสึ, ดู เด๊?
คำแปล : มีนักเรียนไม่กี่คนที่สอบผ่าน, ใช่หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : การใช้ Few + นามพหูพจน์ กับเรื่องที่เป็นปัจจุบัน วันนั้น เวลานั้น ขณะนั้น จะใช้คำถามลงท้ายด้วย , do they? / do we? เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : There are few students in classroom, are there?
คำอ่าน : แดอาร ฟิว สะติวเดนสึ อิน คลาสสึรูม, อาร แด๊?
คำแปล : มีนักเรียนไม่กี่คนในห้องเรียน, ใช่หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กรณีใช้ There หน้าประโยค เปลี่ยนคำลงท้ายเป็น are there?, aren't there?, were there? หรือ weren't there?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า few / ฟิว / น้อย, ไม่กี่ ใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว เป็นกริยาช่องที่ 2 จะใช้ did + ประธาน? เช่น did they?, did we? เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค : Few women went to the party, did they?
คำอ่าน :ฟิว วู้เมน เวนถึ ทู เดอะ พาดี, ดิด เด๊?
คำแปล : ผู้หญิงไม่กี่คนไปงานปาร์ตี้, ใช่หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : การใช้ Few กับเรื่องที่เป็นผ่านมาแล้ว อดีต จะใช้คำถามลงท้ายด้วย , did they? / did we? เป็นต้น ส่วน กริยาจะใช้ went กริยาช่อง 2 ของ go ไป

 

ข้อควรระวังในการใช้ few
นอกจากคำว่า Few แล้ว Only a Few จะต้องใช้แบบเดียวกันตามด้วยคำนามพหูพจน์
Only a few women went to the party, did they?
มีผู้หญิงเพียงไม่กี่คนที่ไปงานปาร์ตี้, ใช่หรือไม่?
แต่หากหน้า Few มี A เช่น A few โดยไม่มี Only ข้างหน้า จะต้องใช้คำถามลงท้ายแบบปฏิเสธ เช่น didn't they?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า hardly

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า hardly / ฮาดหลิ / ไม่ค่อยจะ, แทบจะไม่ ประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, สมชาย หรือสิ่ง เดียว คนเดียว หรือ นามนับไม่ได้

ตัวอย่างประโยค : She hardly eats vegetable, does she?
คำอ่าน : ชี ฮาดหลิ อี้ดสึ เวดเจอะทะเบิ่ล, ดาสสึ ชี้?
คำแปล : เธอแทบจะไม่กินผักเลย, ใช่หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานเป็นเอกพจน์ She กริยาเติม s eat -> eats

 

ตัวอย่างประโยค : There is hardly any food left, is there?
คำอ่าน : แด อิส ฮาดหลิ แอนหนิ ฟู่ด เล่ฟ, อิสสึ แด๊?
คำแปล : แทบจะไม่มีอาหารเหลืออยู่เลย, ใช่หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคขึ้นต้นด้วย There ก็ต้องลงท้ายด้วย ... there?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า hardly / ฮาดหลิ / ไม่ค่อยจะ, แทบจะไม่ ประธานพหูพจน์ เช่น They, You, I, We, สิ่งที่มี มากกว่าหนึ่งอย่าง

ตัวอย่างประโยค :They hardly know him, do they?
คำอ่าน : เด ฮาดหลิ โน ฮิม, ดู เด๊?
คำแปล : พวกเขาแทบไม่รู้จักเขาเลย, ใช่หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานพหูพจน์ They กริยา know ไม่ต้องเติม s

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า hardly / ฮาดหลิ / ไม่ค่อยจะ, แทบจะไม่ กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว ไม่ว่าประธาน ประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์จะใช้ did + ประธาน? เช่น did they?, did she? เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค :They hardly ate Thai food, did they?
คำอ่าน :เด ฮาดหลิ เอ้ดถึ ไทย ฟู่ด, ดิด เด๊?
คำแปล :พวกเขาแทบไม่ได้กินอาหารไทยเลย, ใช่หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม :หากเปลี่ยนประธานจาก They เป็น He ก็ใช้ did he? เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า little

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า little / ลิดเทิล / เล็กน้อย จนถึงแทบจะไม่มี แทบไม่มี ใช้กับคำนามนับไม่ได้ ประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, สมชาย หรือสิ่งเดียว คนเดียว

ตัวอย่างประโยค :She has little money, does she?
คำอ่าน : ชี แฮส ลิดเทิล มันหนิ, ดาสสึ ชี้?
คำแปล : เธอมีเงินไม่มากหรือมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเงินเลย, ใช่หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : little ใช้กับนามนับไม่ได้เช่น money, water, rice ส่วนคำลงท้ายใช้ does + ประธาน?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า little / ลิดเทิล / เล็กน้อย กับประธานพหูพจน์ เช่น They, You, I, We, สิ่งที่มีมากกว่าหนึ่ง อย่าง

ตัวอย่างประโยค : They eat little food, do they?
คำอ่าน : เด อี้ด ลิดเทิล ฟู่ด, ดู เด๊?
คำแปล : พวกเขากินอาหารไม่มากหรือกินน้อยมากหรือแทบไม่กินเลย, ใช่หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำลงท้ายใช้ do + they? หากเป็นเรื่องในอดีต จะใช้ did they?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า little / ลิดเทิล / เล็กน้อย ใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว ไม่ว่าประธาน ประธาน เอกพจน์หรือพหูพจน์จะใช้ did + ประธาน? เช่น did they?, did she? เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค : She ate little food, did she?
คำอ่าน : ชี เอ้ดถึ ลิดเทิล ฟู่ด, ดิด ชี้?
คำแปล : เธอกินอาหารไม่มากหรือกินน้อยมากหรือแทบไม่กินเลย, ใช่หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต ใช้กริยาช่องที่ 2 ate ช่องที่ 1 จะเป็น eat กิน

 

ข้อควรระวังในการใช้ little
นอกจากคำว่า little แล้ว Only a little จะต้องใช้แบบเดียวกัน
There is only a little food, is there?
มีอาหารน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย, ใช่หรือไม่?
แต่หากหน้า little มี A เช่น A little ไม่มี Only ข้างหน้า จะต้องใช้คำถามลงท้ายแบบปฏิเสธ เช่น isn't there?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า neither

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า neither /นีเซอะ / ไม่ ประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, สมชาย หรือสิ่งเดียว คนเดียว

ตัวอย่างประโยค :He neither smokes nor drinks, does he?
คำอ่าน :ฮี นีเซอะ สะโมกสึ นอร ดริงสึ, ดาสสึ ฮี้?
คำแปล : เขาทั้งไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้า, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานมีคนเดียว แม้จะมีกริยา 2 คำก็ตาม ใช้ does he?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า neither /นีเซอะ / ไม่ ประธานพหูพจน์ เช่น They, You, I, We, สิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งอย่าง

ตัวอย่างประโยค : Neither of dogs bites him, do they?
คำอ่าน : นีเซอะ ออฟ ด้อกสึ ไบ๊สึ ฮิม, ดู เด๊?
คำแปล : หมาทั้งสองตัวไม่กัดเขา, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :กริยา bites มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่คำถามลงท้ายต้องเป็นพหูพจน์ do they?

 

ตัวอย่างประโยค :Neither of them likes Thai food, do they?
คำอ่าน : นีเซอะ ออฟ เดม ไล้สึ ไทย ฟู่ด, ดู เด๊?
คำแปล : ทั้งคู่ไม่ชอบอาหารไทย, ไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า neither /นีเซอะ / ไม่ กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว ไม่ว่าประธาน ประธานเอกพจน์ หรือพหูพจน์จะใช้ did + they?

ตัวอย่างประโยค : Neither Tom nor Sara ate Thai food, did they?
คำอ่าน : นีเซอะ ทอม นอร ซาร่า เอ้ดถึ ไทย ฟู่ด, ดิด เด๊?
คำแปล : ทั้งทอมและซาร่าไม่ได้กินอาหารไทย, ไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า never

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า never / เน้เวอ / ไม่เคย ประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, สมชาย หรือสิ่งเดียว คนเดียว

ตัวอย่างประโยค : He never eats Thai food, does he?
คำอ่าน : ฮี เนเวอ อี้ดสึ ไทย ฟู่ด, ดาสสึ ฮี้?
คำแปล : เขาไม่เคยกินอาหารไทยเลย, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานเอกพจน์ He กริยาจะต้องเติม s จาก eat => eats

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า never / เน้เวอ / ไม่เคย ประธานพหูพจน์ เช่น They, You, I, We, สิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งอย่าง

ตัวอย่างประโยค : They never eat Thai food, do they?
คำอ่าน : เด เนเวอ อี้ด ไทย ฟู่ด, ดู เด๊?
คำแปล : พวกเขาไม่เคยกินอาหารไทยเลย, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานพหูพจน์ They กริยาไม่ต้องเติม s ใช้ eat

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า never / เน้เวอ / ไม่เคย กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว ไม่ว่าประธาน ประธาน เอกพจน์หรือพหูพจน์จะใช้ did + ประธาน? เช่น did they?, did she? เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค : Tom never ate Thai food, did he?
คำอ่าน : ทอม เนเวอ เอ้ดถึ ไทย ฟู่ด, ดิด ฮี้?
คำแปล : ทอมไม่เคยกินอาหารไทยเลย, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :กริยาจะใช้ช่องที่ 2 จาก eat (กิน) เป็น ate

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า none

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า none / นัน / ไม่มี ประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, สมชาย หรือสิ่งเดียว คนเดียว

ตัวอย่างประโยค :It is none of your business, is it?
คำอ่าน : อิด อิสสึ นัน ออฟ ยัวร บิซซิเนสสึ, อิสสึ อิ๊ด?
คำแปล : มันไม่ใช่ธุระอะไรของคุณ, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กรณีประธานเอกพจน์จะมีตัวเลือกไม่มาก อาจจะเป็น This is, That is, It is, This was ส่วน none of + คำ นามเอกพจน์ หรือ นามนับไม่ได้ ก็มีตัวเลือกไม่มาก ส่วนคำถามลงท้ายจะใช้ is it? ส่วนกรณีเป็นเรื่องในอดีตจะใช้ It was ..., was it?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า none / นัน / ไม่มี ประธานพหูพจน์ เช่น They, You, I, We, สิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งอย่าง

ตัวอย่างประโยค : None of my friends like football, do they?
คำอ่าน : นัน ออฟ มาย เฟรนสึ ไล้ขึ ฟุดบอล, ดู เด๊?
คำแปล :ไม่มีเพื่อนของฉันชอบฟุตบอลเลย, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : my friends เพื่อนหลายคน เป็นพหูพจน์ ถ้าไม่เติม s friend จะเป็นเอกพจน์ การใช้ None ขึ้นต้นประโยค ส่วนคำลงท้ายจะใช้ do they?, are they?
/None of his friends are rich, are they? / ไม่มีเพื่อนคนไหนของเขารวยเลย, ไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า none / นัน / ไม่มี ใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว จะใช้ did + ประธาน? เช่น did they?, were they? เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค : None of they went to the party, did they?
คำอ่าน : นัน ออฟ เด เวนถึ ทู เดอะ พาดี, ดิด เด๊?
คำแปล : ไม่มีใครไปงานปาร์ตี้เลย, ไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า no one / โน วัน / ไม่มีใคร

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า no one / โน วัน / ไม่มีใคร ประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, สมชาย หรือสิ่งเดียว คน เดียว

ตัวอย่างประโยค :No one is in the room, are they?
คำอ่าน : โน วัน อิส อิน เดอะ รูม, อาร เด๊?
คำแปล :ไม่มีใครอยู่ในห้อง, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคหน้าแม้จะใช้กริยาเอกพจน์ เช่น is แต่คำถามลงท้ายต้องใช้ are they?

 

ตัวอย่างประโยค : No one eats meat, do they?
คำอ่าน : โน วัน อี้ด มีด, ดู เด๊?
คำแปล :ไม่มีใครกินเนื้อ, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคหน้าแม้จะใช้กริยาแท้เอกพจน์เติม s อย่าง eat => eats แต่คำถามลงท้ายต้องใช้ do they?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า none / นัน / ไม่มี ใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว จะใช้ did + ประธาน? เช่น did they? หรือ were they? เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค : No one was there, were they?
คำอ่าน : โน วัน วอสสึ แดร์, เวอ เด๊?
คำแปล : ไม่มีใครอยู่ที่นั่น, ไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยค : No one ate meat, did they?
คำอ่าน : โน วัน เอ้ดถึ มีด, ดิด เด๊?
คำแปล : ไม่มีใครกินเนื้อ, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กริยาเป็นช่องที่ 2 เช่น ate (มาจาก eat กิน) คำถามลงท้ายจะต้องใช้ did they?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า nobody

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า nobody / โนบอดิ / ไม่มีใคร ประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, สมชาย หรือสิ่งเดียว คน เดียว

ตัวอย่างประโยค :Nobody is there, are they?
คำอ่าน : โนบอดิ อิสสึ แด, อาร เด๊?
คำแปล : ไม่มีใครอยู่ที่นั่น, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กริยาแม้เป็นเอกพจน์อย่าง is แต่จะต้องใช้ are they?

 

ตัวอย่างประโยค : Nobody loves her, do they?
คำอ่าน : โนบอดิ เลิฟสึ เฮอ, ดู เด๊?
คำแปล :ไม่มีใครรักเธอ, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :ส่วนกริยา แม้จะเป็นเอกพจน์ เติม s love => loves แต่จะต้องใช้ do they?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า nobody / โนบอดิ / ไม่มีใคร ใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว จะใช้ did + they? หรือ were + they? เช่น did they? เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค : Nobody went to the party, did they?
คำอ่าน : โนบอดิ เวนถึ ทู เดอะ พาดี, ดิด เด๊?
คำแปล : ไม่มีใครไปงานปาร์ตี้, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :อดีต กริยาจะเป็นช่องที่ 2 went มาจากช่องที่ 1 go

 

ตัวอย่างประโยค :Nobody was there, were they?
คำอ่าน : โนบอดิ วอส แด, อาร เด๊?
คำแปล : ไม่มีใครอยู่ที่นั่น, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กริยาแม้เป็นเอกพจน์อย่าง was แต่จะต้องใช้ were they?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า nothing

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า nothing / นาซิง / ไม่มีอะไร ประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, สมชาย หรือสิ่งเดียว คน เดียว

ตัวอย่างประโยค : Nothing is cheap, is it?
คำอ่าน : นาซิง อิสสึ ชีพผึ, อิสสึ อิ๊ด?
คำแปล : ไม่มีอะไร(ราคา)ถูก, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :Nothing ต้องใช้กับกริยาเอกพจน์ is คำถามลงท้ายต้องเป็นเอกพจน์ อย่าง, is it?

 

ตัวอย่างประโยค :Nothing happens, does it?
คำอ่าน :นาซิง แฮพเพนสึ, ดาสสึ อิ๊ด?
คำแปล : ไม่มีอะไรเกิดขึ้น, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กริยาจะต้องเป็นเอกพจน์เติม s happen => happens คำถามลงท้ายต้องเป็นเอกพจน์ อย่าง does it?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า nothing / นาซิง / ไม่มีอะไร ใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว จะใช้ did + ประธาน? เช่น did it?, was it? เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค : Nothing was in the house, was it?
คำอ่าน :นาซิง วอสสึ อิน เดอะ เฮ้าสึ, วอสสึ อิ๊ด?
คำแปล : ไม่มีอะไรอยู่ในบ้าน, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :กริยาจะใช้ช่องที่ 2 จาก Nothing is... เป็น Nothing was ...

 

ตัวอย่างประโยค :Nothing happened, did it?
คำอ่าน :นาซิง แฮพเพน, ดิด อิ๊ด?
คำแปล : ไม่มีอะไรเกิดขึ้น, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กริยาจะต้องเป็นช่องที่ 2 จาก happen เป็นช่อง 2 เติม ed happened

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า rarely

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า rarely / แร้หลิ / ไม่ค่อยจะ, นานๆ ครั้ง ประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, สมชาย หรือสิ่ง เดียว คนเดียว

ตัวอย่างประโยค :He rarely works out, does he?
คำอ่าน : ฮี แรหลิ เวิกสึ เอ๊าถึ, ดาสสึ ฮี้?
คำแปล :เขาไม่ค่อยจะออกกำลังกาย, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานเอกพจน์ กริยาเติม s จาก work = works คำถามลงท้ายจะใช้ does + he?/she?/it?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า rarely / แร้หลิ / ไม่ค่อยจะ, นานๆ ครั้ง ประธานพหูพจน์ เช่น They, You, I, We, สิ่งที่มี มากกว่าหนึ่งอย่าง

ตัวอย่างประโยค : They rarely work out, do they?
คำอ่าน : เด แรหลิ เวิกขึ เอ๊าถึ, ดู เด๊?
คำแปล : พวกเขาไม่ค่อยจะออกกำลังกาย, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานพหูพจน์ They กริยา work ไม่ต้องเติม s คำถามลงท้ายจะใช้ do they?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า rarely / แร้หลิ / ไม่ค่อยจะ, นานๆ ครั้ง ใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว ประธาน เอกพจน์หรือพหูพจน์จะใช้ did + ประธาน? เช่น did they? did she? เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค : She rarely ate meat, did she?
คำอ่าน :ชี แรหลิ เอ้ดถึ มีด, ดิด ชี้?
คำแปล : เธอไม่ค่อยจะกินเนื้อ, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า scarcely

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า scarcely / สะแกเซอหลิ /ไม่ค่อยจะ, แทบจะไม่ ประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, สมชาย หรือสิ่งเดียว คนเดียว

ตัวอย่างประโยค :He scarcely works out, does he?
คำอ่าน : ฮี สะแกเซอหลิ เวิกสึ เอ๊าถึ, ดาสสึ ฮี้?
คำแปล :เขาแทบจะไม่ออกกำลังกาย, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานเอกพจน์ ใช้กริยาเติม s จาก work = works คำถามลงท้ายจะใช้ does + he?/she?/it?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า scarcely / สะแกเซอหลิ /ไม่ค่อยจะ, แทบจะไม่ ประธานพหูพจน์ เช่น They, You, I, We, สิ่ง ที่มีมากกว่าหนึ่งอย่าง

ตัวอย่างประโยค :They scarcely work out, do they?
คำอ่าน : เด สะแกเซอหลิ เวิกขึ เอ๊าถึ, ดู เด๊?
คำแปล :พวกเขาแทบจะไม่ออกกำลังกาย, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานพหูพจน์ They กริยา work ไม่ต้องเติม s คำถามลงท้ายจะใช้ do they?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า scarcely / สะแกเซอหลิ /ไม่ค่อยจะ, แทบจะไม่ ใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว ประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์จะใช้ did + ประธาน? เช่น did they?, did she? เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค :She scarcely ate meat, did she?
คำอ่าน :ชี สะแกเซอหลิ เอ้ดถึ มีด, ดิด ชี้?
คำแปล : เธอแทบจะไม่กินเนื้อ, ไม่ใช่เหรอ?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า seldom

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า seldom / เซลดอม / ไม่ค่อยจะ, ไม่ค่อย ประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, สมชาย หรือสิ่ง เดียว คนเดียว

ตัวอย่างประโยค : He seldom eats meat, does he?
คำอ่าน :ฮี เซลดอม อี้ดสึ มีด, ดาสสึ ฮี้?
คำแปล : เขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานเอกพจน์ ใช้กริยาเติม s จาก eat = eats คำถามลงท้ายจะใช้ does + he?/she?/it?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า seldom / เซลดอม / ไม่ค่อยจะ, ไม่ค่อย ประธานพหูพจน์ เช่น They, You, I, We, สิ่งที่มี มากกว่าหนึ่งอย่าง

ตัวอย่างประโยค : They seldom eat meat, do they?
คำอ่าน :เด เซลดอม อี้ดถึ มีด, ดู เด๊?
คำแปล : พวกเขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์, ไม่ใช่เหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานพหูพจน์ They กริยา eat ไม่ต้องเติม s คำถามลงท้ายจะใช้ do they?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Question Tag กับคำว่า seldom / เซลดอม / ไม่ค่อยจะ, ไม่ค่อย ใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว ทั้งประธาน เอกพจน์หรือพหูพจน์จะใช้ did + ประธาน? เช่น did they?, did she? เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค :She seldom ate meat, did she?
คำอ่าน :ชี เซลดอม เอ้ดถึ มีด, ดิด ชี?
คำแปล : เธอไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์, ไม่ใช่เหรอ?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามแบบ Question Tag กับคำที่มีความหมายเป็นปฏิเสธ เช่น few, hardly, never, rarely, scarcely, seldom สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ