การลบเลเยอร์ใน Illustrator CS
1. คลิกเลเยอร์ที่ต้องการลบ แล้วคลิกปุ่ม Delete Selection
2. คลิกปุ่ม Yes ในกรอบข้อความถามยืนยันการลบ