Default Download manager check เป็นหน้าจอเตือนให้กำหนดหรือตั้งให้โปรแกรมใดๆ เป็นโปรแกรมหลักในการดาวน์โหลดข้อมูล เพราะบางเครื่องอาจติดตั้งโปรแกรมประเภทนี้ไว้มากกว่า หนึ่งโปรแกรม ก็จะปรากฏกรอบข้อความให้เลือก


1. คลิกปุ่ม Yes เพื่อให้เป็นโปรแกรมหลักในการดาวน์โหลดข้อมูล