เครื่องมือไว้พิมพ์โน้ตหรือบันทึกไว้บนภาพ ว่าภาพนั้นๆ เป็นภาพอะไร มีที่มาอย่างไร ฯลฯ
1. คลิกเครื่องมือโน้ต
2. ลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
3. พิมพ์ข้อความลงไป