ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึง ปัญหาหรือเรื่องราวทุกข์ใจที่เกิดขึ้นนั้นได้ถูกแก้ไขได้แล้ว ชีวิตไม่ มีปัญหาอะไรแล้ว ยกภูเขาออกจากอก ไม่มีเรื่องหนักอก หนักใจอะไรอีกต่อไปแล้ว กิเลสความอยากของคนเรานั้น ก็จะมี โอกาสทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา หนักบ้าง เบาบ้าง แต่การไม่มีปัญหาใดๆ ให้ทุกข์ใจนั้นดีที่สุด

ตัวอย่าง :

หลังจากทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้ว เขาก็รู้สึกสบายใจโล่งอก เหมือน ยกภูเขาออกจากอก เพราะงานนี้ เป็นงาน แรกที่ดูแลรับผิดชอบคนเดียว หากผิดพลาดก็ต้องรับผิดเต็มๆ

ปัญหาที่เกิดกับขีวิตของคนเรานั้น มักจะเกิดจากตัวเราเองที่สร้างปัญหาขึ้นมาเอง กิเลสของคนเรา ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น แล้วไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ทำให้เป็นทุก หากเรียนรู้ที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือมีอยู่ ก็จะทำให้ปัญหารบกวน จิตใจลดน้อยลง เหมือน ยกภูเขาออกจากอก โดยเฉพาะการปล่อยวางทุกอย่างให้เป็นไปตามแต่ที่ควรจะเป็น หากได้ทำอย่างดี ที่สุดแล้ว

การมีปัญหาหนักอกหนักใจอย่างมาก ทำให้เกิดความทุกข์ใจ คนโบราณก็เปรียบเทียบเหมือนมีภูเขาทับอยู่บนอก ตลอด เวลา หายใจหายคอไม่คล่อง จะตายก็ไม่ตาย แต่่หากปัญหาถูกแก้ไข ก็เหมือน ยกภูเขาออกจากอก หมดเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์ใจ

การผ่อนรถยนต์ทั้งๆ ที่ การเงินไม่พร้อม มักจะส่งผลให้มีปัญหาการเงินตามมา ทำให้เกิดความทุกข์ใจอย่างมาก ดังนั้น หากพบว่าตัวเองไม่พร้อมก็ต้องตัดใจขายทิ้ง หรือยุติการผอ่นรถ เพื่อตัดปัญหาซึ่งสามารถทำได้ ด้วยการตัดใจ ตัดความเสียดาย ไม่พร้อมก็อย่าไปใช้รถยนต์ ตัดปัญหานี้ออกไป ก็เหมือน ยกภูเขาออกจากอก เพราะการผ่อนรถยนต์จะมีระยะเวลายาวนาน หลายปี สร้างความทุกข์ใจหลายปี เป็นความทุกข์ทรมานไม่น้อย