เครื่องมือด่วนหรือ Quick Access Toolbar เป็นการรวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ มาไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถปรับแต่งคำสั่งที่ต้องการเรียกใช้งานได้
ปุ่มมาตรฐานบน Quick Access Toolbar ปกติจะมีเพียง 3 ปุ่ม
1. ปุ่ม บันทึก (Save) สำหรับบันทึกไฟล์
2. ปุ่ม เลิกทำ (Undo) ยกเลิกการทำงานใดๆ เช่น ลบข้อความไปแล้ว ต้องการยกเลิก ให้คลิกปุ่มนี้ เพื่อ เรียกข้อความที่ได้ลบกลับคืนมา
3. ปุ่ม ทำซ้ำ (Redo) ให้ทำคำสั่งที่ได้ยกเลิกด้วย Undo อีกครั้ง
4. การเพิ่มปุ่มคำสั่ง ให้คลิกปุ่ม กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง (Customize Quick Access Toolbar)
5. คลิกติ๊กถูกคำสั่งที่ต้องการเพิ่มเข้าไปใน Quick Access Toolbar หรือคลิกเอาถูกออก เพื่อไม่แสดง
6. การจัดการกับ Quick Access Toolbar ให้ชี้เมาส์แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เรียกคำสั่งลัด
7. คำสั่งอื่นๆ
- คำสั่งเพิ่มเติม (More command...) คำสั่งอื่นๆ เพิ่มเติม
- แสดงใต้ Ribbon (Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon) แสดงแถบเครื่องมือไว้ใต้ริบบอน