บทความอธิบายวิธีการสร้างจดหมายเวียนในโปรแกรม Word 2010

จดหมายเวียนเป็นจดหมายที่มีเนื้อความเหมือนกันอาจจะเป็นจดหมายเชิญชวน แต่ส่งให้คนรับ หลายคน โดยจะสร้างจดหมายแค่ฉบับเดียวเท่านั้น แต่โปรแกรมนี้สามารถช่วยสร้างตัวจดหมายให้พอดีกับ จำนวนคนที่ต้องการได้ ช่วยประหยัดเวลา ไม่ต้องพิมพ์จดหมายส่งให้ผู้รับทุกคน
สำหรับขั้นตอนที่ 1 ในการสร้างจดหมายเวียน เราจะพิมพ์ข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้รับก่อน
1. เริ่มต้นสร้างงานใหม่ให้แทรกตารางเข้ามา โดยคลิก ตาราง
2. คลิก แทรกตาราง
3. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา ให้พิมพ์จำนวนคอลัมน์เท่ากับ 5 จำนวนแถวเท่ากับ 5 (Numbers of Columus = 5, Numbers of Rows = 5) แล้วคลิกปุ่ม ตกลง
4. จำนวนแถวขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้รับว่ามีกี่คน เช่น ถ้ามีผู้รับ 10 คน ให้พิมพ์จำนวนแถวเท่ากับ 11 (จำนวนแถวต้องมากกว่าผู้รับ 1 คนเพราะแถวที่ 1 เป็นหัวข้อ)
5. ป้อนข้อมูลลงไปในตารางตามตัวอย่าง
6. เมื่อป้อนเสร็จแล้ว ให้บันทึกไว้โดยคลิกปุ่ม บันทึก รูปแผ่นดิสก์

 

7. ตั้งชื่อไฟล์ว่า customer address ไฟล์นี้จะเก็บชื่อ ที่อยู่ผู้รับ
8. คลิก บันทึก