บทความอธิบายการจัดการกับตาราง การพิมพ์ข้อความในรูปแบบตารางด้วย Word 2010

นอกจากเอกสารที่มีข้อความและภาพประกอบแล้ว ใน Word 2010 ยังรองรับการพิมพ์ข้อความในตาราง การสร้างเอกสารที่เป็นตารางแบบต่างๆ หลายคนอาจจะใช้ Excel 2010 แต่การใช้ Word จะทำได้ดีกว่า

ส่วนประกอบของตาราง
ก่อนจะสร้างตารางก็มาทำความรู้จักส่วนประกอบของตารางกันก่อน
1. column ส่วนแบ่งข้อมูลในตารางในแนวตั้ง จากภาพตัวอย่างจะมี 5 คอลัมน์
2. row ส่วนแบ่งข้อมูลในตารางในแนวนอน จากภาพตัวอย่างจะมี 5 แถว แถวแรกจะเป็นหัวข้อหรือฟิลด์ ส่วนแถวที่สองเป็นต้นไปจะเป้นข้อมูลของแต่ละหัวข้อ ทั้งแถว บางทีก็เรียกว่าระเบียนหรือ Record
3. Cell ในแต่ละช่องในตารางจะเรียกว่า เซลล์