บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Have, Has และ Had ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมาย ...ไหม หรือ ... ดีไหม หรือ ... หรือเปล่า หรือ เคย... ไหม เช่น เธอเคยไปจังหวัดเลยไหม? / ฉันต้องไปตอนนี้เลยไหม? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย Have, Has และ Had สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น
- จำเป็นต้อง ... ไหม?
- เคย ...ไหม?
- ควรจะ ... ไหม
- มี..ไหม?
- เป็น... ไหม?
- ทำ.... เสร็จหรือยัง? หรือ ได้ทำ... หรือยัง?
- เคย..หรือยัง?
เป็นประโยคพื้นฐานที่จะต้องรู้ เพราะนิยมใช้บ่อยๆ ในการสนทนากับชาวต่างชาติ

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Have, Has และ Had

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Have

การใช้ Have สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นพหูพจน์ เช่น They, You, I, We หรือ สิ่งของหลายสิ่ง ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป

 

ลักษณะคำถาม : ทำ..หรือยัง เช่น กินข้าวหรือยัง? อาบน้ำหรือยัง? ใช้ Have + ประธาน + คำกริยาช่องที่ 3 + คำนาม?

ตัวอย่างประโยค : Have you taken a bath?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ ยู เท้กเคน อะ บ้าด?
คำแปล :Have you / คุณ taken a bath? /อาบน้ำหรือยัง?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก taken a bath /อาบน้ำ เป็นอย่างอื่นได้ตามต้องการ แต่ต้องเป็นคำกริยาช่องที่ 3 เช่น tell เป็น told / speak เป็น spoken

 

ตัวอย่างประโยค :Have I told you?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ ไอ โทล ยู?
คำแปล : Have I /ฉัน told you? /บอกคุณแล้วหรือยัง?

 

ตัวอย่างประโยค : Have they gone to bed?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ เด กอน ทู เบ้ด?
คำแปล : Have they /พวกเขา gone to bed?/เข้านอนแล้วหรือยัง?

 

ตัวอย่างประโยค : Have the dogs eaten food?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ เดอะ ด้อก อี๊ดเทน ฟู่ด?
คำแปล : Have the dogs/สุนัข eaten food? /กินอาหารแล้วหรือยัง?

 

ลักษณะคำถาม : ต้อง หรือ จำเป็นต้อง ... ไหม ใช้ Have + ประธาน + got + to + กริยาช่องที่ 1 + คำนาม?

ตัวอย่างประโยค : Have they got to go now?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ เด ก็อด ทู โก นาว?
คำแปล :Have they got / /พวกเขาต้อง to go now? /ไปแล้วหรือยัง?

 

ตัวอย่างประโยค :Have you got to go?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ ยู ก็อด ทู โก?
คำแปล : Have you got /คุณต้อง to go? /ไปแล้วเหรอ?

 

ตัวอย่างประโยค :Have I got to tell the truth?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ ไอ ก็อด ทู เทล เดอะ ทรู้ด?
คำแปล : Have I got /ฉันต้อง to tell the truth?/บอกความจริงหรือเปล่า?

 

ตัวอย่างประโยค : Have the dogs got to take a bath?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ เดอะ ด๊อก ก็อด ทู เท้ก อะ บ๊าด?
คำแปล :Have the dogs got /สุนัขต้อง to take a bath? / อาบน้ำหรือไม่?

 

ลักษณะคำถาม : เคย... ไหม? ใช้ Have +ประธาน + ever + กริยาช่องที่ 3 + คำนาม ?

ตัวอย่างประโยค : Have you ever gone to Phayao?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ ยู เอ๊ฟเวอ กอน ทู พะเยา?
คำแปล : Have you ever/ คุณเคย gone to Phayao? /ไปพะเยาไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Have they ever eaten Thai food?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ เอ๊ฟเวอ อี๊ดเทน ไทย ฟู่ด?
คำแปล :Have they ever /คุณเคย eaten Thai food? / กินอาหารไทยไหม?

 

ตัวอย่างประโยค : Have I ever told the truth?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ ไอ เอ๊ฟเวอ โทล เดอะ ทรู้ด?
คำแปล : Have I ever /ฉันเคย told the truth? /บอกความจริงไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Have the dogs ever bitten anyone?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ เดอะ ด้อกสึ เอ๊ฟเวอ บิ๊ดเทน แอนหนิวั้น?
คำแปล : Have the dogs ever สุนัขเคย / bitten anyone? เคยกัดใครไหม?

 

ลักษณะคำถาม : ... หรือยัง เคย ... หรือยัง ใช้ Have +ประธาน + ever + กริยาช่องที่ 3+คำนาม +yet?

ตัวอย่างประโยค :Have you eaten lunch yet?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ ยู อี๊ดเทน ลัน เย้ต?
คำแปล :Have you eaten /คุณกิน lunch yet? อาหารเที่ยงแล้วหรือยัง?

 

ตัวอย่างประโยค :Have they ever eaten Thai food yet?
คำอ่าน : แฮ่ฟฝึ เด เอ๊ฟเวอ อี๊ดเทน ไทย ฟู้ด เย้ต?
คำแปล : Have they ever /พวกเขาเคย eaten Thai food? /กินอาหารไทยหรือยัง?

 

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย has

การใช้ has สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์ เช่น He, She, It หรือ สิ่งที่มีอย่างเดียว อันเดียว สิ่งเดียว

 

ลักษณะคำถาม : ทำ..หรือยัง เช่น กินข้าวหรือยัง? อาบน้ำหรือยัง? ใช้ Has + ประธาน + คำกริยาช่องที่ 3 + คำนาม?

ตัวอย่างประโยค : Has he taken a bath?
คำอ่าน : แฮสสึ ฮี เท้กเคน อะ บ๊าด?
คำแปล :Has he/เขา taken a bath? /อาบน้ำหรือยัง?

 

ตัวอย่างประโยค : Has she told you?
คำอ่าน : แฮสสึ ชี โทล ยู้?
คำแปล : Has she /เธอ told you?/บอกคุณแล้วหรือยัง?

 

ตัวอย่างประโยค : Has Tom gone to bed?
คำอ่าน :แฮสสึ ทอม กอน ทู เบ๊ด?
คำแปล : Has Tom /ทอม gone to bed? /เข้านอนแล้วหรือยัง?

 

ตัวอย่างประโยค :Has a dog eaten food?
คำอ่าน : แฮสสึ อะ ด้อก อี๊ดเทน ฟู้ด?
คำแปล : Has a dog /สุนัข eaten food? /กินอาหารหรือยัง?

 

ลักษณะคำถาม : ต้อง หรือ จำเป็นต้อง ... ไหม ใช้ Has + ประธาน + got + to + กริยาช่องที่ 1 + คำนาม?

ตัวอย่างประโยค : Has she got to go now?
คำอ่าน : แฮสสึ ชี ก็อด ทู โก นาว?
คำแปล : Has she got /เธอต้อง to go now? /ไปตอนนี้แล้วหรือ?

 

ตัวอย่างประโยค : Has he got to go?
คำอ่าน : แฮสสึ ฮี ก็อด ทู โก๊?
คำแปล : Has he got /เขาต้อง to go? /ไปแล้วเหรอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :

 

ตัวอย่างประโยค : Has he got to tell the truth?
คำอ่าน : แฮสสึ ฮี ก็อด ทู เทล เดอะ ทรู้ด?
คำแปล : Has he got /เขาต้อง to tell the truth? /บอกความจริงหรือยัง?

 

ตัวอย่างประโยค :Has the dog got to take a bath?
คำอ่าน : แฮสสึ เดอะ ด้อก ก็อด ทู เท้ก อะ บ๊าด?
คำแปล :Has the dog got /สุนัขต้อง to take a bath? /อาบน้ำหรือไม่?

 

ลักษณะคำถาม : เคย... ไหม? ใช้ Has +ประธาน + ever + กริยาช่องที่ 3 + คำนาม ?

ตัวอย่างประโยค : Has she ever gone to Phayao?
คำอ่าน : แฮสสึ ชี เอ๊ฟเวอ กอน ทู พะเย้า?
คำแปล :Has she ever /เธอเคย gone to Phayao? /ไปพะเยาหรือเปล่า?

 

ตัวอย่างประโยค : Has he ever eaten Thai food?
คำอ่าน : แฮสสึ ฮี เอ๊ฟเวอ อี๊ดเทน ไทย ฟู้ด?
คำแปล : Has he ever /เขาเคย eaten Thai food? /กินอาหารไทยหรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยค : Has she ever told the truth?
คำอ่าน : แฮสสึ ชี เอ๊ฟเวอ โทล เดอะ ทรู้ด?
คำแปล : Has she ever /เธอเคย told the truth? /บอกความจริงหรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยค : Has the dog ever bitten anyone?
คำอ่าน : แฮสสึ เดอะ ด้อก เอ๊ฟเวอ บี๊ดเทน แอนนิวั้น?
คำแปล : Has the dog ever /สุนัขเคย biten anyone?/กัดใครหรือไม่?

 

ลักษณะคำถาม : ... หรือยัง เคย ... หรือยัง ใช้ Has +ประธาน + ever + กริยาช่องที่ 3+คำนาม +yet?

ตัวอย่างประโยค : Has she eaten lunch yet?
คำอ่าน : แฮสสึ ชี อี๊ดเทน ลั้นฉุ เย้ด?
คำแปล : Has she eaten /เธอกิน lunch yet? /อาหารเที่ยงแล้วหรือยัง?

 

ตัวอย่างประโยค : Has he ever eaten Thai food yet?
คำอ่าน :แฮสสึ ฮี เอ๊ฟเวอ อี๊ดเทน ไทย ฟู้ด เย้ด?
คำแปล : Has he ever eaten /เขาเคยกิน Thai food yet? อาหารไทยแล้วหรือยัง?

 

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย had

การใช้ had สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคทั้งที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น He, She, It, They, I, You, We โดยจะใช้กับ เรื่องที่ผ่านไปแล้ว เป็นอดีต เรื่องเมื่อวาน เมื่อคืน

 

ลักษณะคำถาม : ทำ..หรือยัง เช่น กินข้าวหรือยัง? อาบน้ำหรือยัง? ใช้ Had + ประธาน + คำกริยาช่องที่ 3 + คำนาม?

ตัวอย่างประโยค :Had he taken a bath?
คำอ่าน : แฮ่ด ฮี เท้กเคน อะ บ้าด?
คำแปล : Had he / เขา taken a bath? อาบน้ำแล้วหรือยัง?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก she แล้ว he, it หรือคำนามสิ่งเดียวอันเดียว ก็ใช้เหมือนกัน

 

ตัวอย่างประโยค : Had you told him?
คำอ่าน : แฮ่ด ยู โทล ฮิ้ม?
คำแปล : Had you /คุณ told him? บอกเขาแล้วหรือยัง?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก you แล้ว they, we, I ก็ใช้แบบเดียวกัน

 

ลักษณะคำถาม : ต้อง หรือ จำเป็นต้อง ... ไหม ใช้ Had + ประธาน + got + to + กริยาช่องที่ 1 + คำนาม ?

ตัวอย่างประโยค : Had she got to go now?
คำอ่าน : แฮ่ด ชี ก็อด ทู โก น้าว?
คำแปล : Had she got /เธอต้อง to go now? ไปตอนนี้แล้วหรือ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก she แล้ว he, it หรือคำนามสิ่งเดียวอันเดียว ก็ใช้เหมือนกัน

 

ตัวอย่างประโยค :Had they got to tell the truth?
คำอ่าน : แฮ่ด เด ก็อด ทู เทล เดอะ ทรู้ด?
คำแปล : Had they got /พวกเขาต้อง to tell the truth?/บอกความจริงแล้วหรือยัง?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก they แล้ว we, you, I ก็ใช้แบบเดียวกัน

 

ลักษณะคำถาม : เคย... ไหม? ใช้ Had +ประธาน + ever + กริยาช่องที่ 3 + คำนาม ?

ตัวอย่างประโยค : Had she ever gone to Phayao?
คำอ่าน : แฮ่ด ชี เอ๊ฟเวอ กอน ทู พะเยา?
คำแปล :Had she ever /เธอเคย gone to Phayao? /ไปพะเยาไหม
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก she แล้ว he, it หรือคำนามสิ่งเดียวอันเดียว ก็ใช้เหมือนกัน

 

ตัวอย่างประโยค : Had they ever eaten Thai food?
คำอ่าน : แฮ่ด เด เอ๊ฟเวอ อี๊ดเทน ไทย ฟู้ด?
คำแปล : Had they ever /พวกเขาเคย eaten Thai food? /กินอาหารไทยไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก they แล้ว we, you, I ก็ใช้แบบเดียวกัน

 

ลักษณะคำถาม : ... หรือยัง เคย ... หรือยัง ใช้ Had +ประธาน + ever + กริยาช่องที่ 3+คำนาม +yet?

ตัวอย่างประโยค : Had she eaten lunch yet?
คำอ่าน : แฮ่ด ชี อี๊ดเทน ลั้นฉุ เย้ด?
คำแปล : Had she eaten /เธอกิน lunch yet? อาหารเที่ยงแล้วหรือยัง?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก she แล้ว he, it หรือคำนามสิ่งเดียวอันเดียว ก็ใช้เหมือนกัน

 

ตัวอย่างประโยค : Had they ever eaten Thai food yet?
คำอ่าน : แฮ่ด เด เอ๊ฟเวอ อี๊ดเทน ไทย ฟู้ด เย้ด?
คำแปล : Had they ever /พวกเขาเคย eaten Thai food yet? กินอาหารไทยแล้วหรือยัง?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก they แล้ว we, you, I ก็ใช้แบบเดียวกัน

 

ลักษณะคำถาม : ควรจะ ไหม? ซึ่งจะใช้ Had better, bad rather หรือ had sooner ?

ตัวอย่างประโยค : Had he rather go now?
คำอ่าน : แฮ่ด ฮี ร้าดเตอะ โก นาว
คำแปล :Had he rather /เขาควรจะ go now? / ไปตอนนี้ไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : การใช้ she, it หรือ สิ่งเดียว อันเดียว ชื่อคน จะใช้เหมือน he

 

ตัวอย่างประโยค : Had they better told the truth?
คำอ่าน : แฮ่ด เด เบ๊ดเดอะ โทล เดอะ ทรู้ด?
คำแปล : Had they better /พวกเขาควรจะ told the truth? /บอกความจริงไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : they เป็นพหูพจน์ การใช้ we, you และ I จะใช้เหมือนกัน

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Have, Has และ Had สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ