การติดตั้งโปรแกรม

การเข้าโปรแกรม Teleport Pro

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Teleport Pro

การกำหนดการดาวน์โหลดเว็บไซท์ด้วยโปรแกรม Teleport Pro

การดูข้อมูลเว็บไซท์หรือโฮมเพจที่ได้บันทึกไว้

การดาวน์โหลดโฮมเพจหรือเว็บไซท์ต่อจากที่เคยดาวน์โหลดค้างไว้

การกำหนดคุณลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม

กำหนดคุณสมบัติในการดาวน์โหลด

Tricks & Tips