บทความแสดงตัวอย่างการใช้ phpMyAdmin ในโปรแกรม xampp สร้างฐานข้อมูล MySQL เพื่อติดตั้ง Joomla 3.x ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง
1. เข้า phpMyAdmin โดยพิมพ์ http://localhost/phpmyadmin แล้วกด Enter
2. หน้าจอโปรแกรม phpMyAdmin
3. คลิก Database
4. คลิกและพิมพ์ชื่อฐานข้อมูลเช่น android แล้วคลิก create


 

5. ก็จะได้ฐานข้อมูลสำหรับติดตั้ง Joomla 3.x ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง โดยจะมีข้อมูลดังนี้
host = localhost
Username = root
Password = ว่าง ไม่ต้องพิมพ์ ปล่อยว่าง สำหรับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเราเอง
Database Name = android
นี่คือข้อมูล MySQL ตัวอย่างที่เราจะเอาไปใช้ป้อนข้อมูลในการติดตั้ง Joomla 3.x