บทความแนะนำให้รู้จักโปรแกรม Excel 2010 ความสามารถของโปรแกรม ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ ..

Excel 2010 เป็นโปรแกรมประเภทเสปรดชีท สำหรับงานคำนวณในลักษณะต่างๆ เช่น การคำนวณ รายรับรายจ่าย ด้านบัญชี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ การสร้างตาราง กราฟแผนภูมิ การจัดเก็บข้อมูล เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์และจำเป็นต้องใช้ในสำนักงานหรือหน่วยงานต่างๆ หรืองานใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ

โปรแกรมนี้ช่วยให้การคำนวณสะดวกกว่าการคิดคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขหรือคิดคำนวณเองด้วยสมองมนุษย์อย่างไร ลองดูภาพประกอบ 2 ภาพเปรียบเทียบกัน การคำนวณในกระดาษและคำนวณในหน้าจอ Excel 2010
1. กรณีเป็นการคำนวณในกระดาษ การบวกลบ คูณ หาร เราต้องทำการคิดคำนวณใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนตัวเลขในกระดาษ ทำให้เสียเวลามาก
2. ในขณะที่การคำนวณในโปรแกรม Excel 2010 นั้น เมื่อเปลี่ยนตัวเลขก็จะทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนอัตโนมัติ เช่น จำนวนโน้ตบุ๊คต้องการซื้อเพียง 5 เครื่องเท่านั้น ก็ลบตัวเลข10 ออกไป พิมพ์ 5 เข้าไป โปรแกรมจะคำนวณให้ใหม่ทันที โดยไม่ต้องคิดคำนวณใหม่แต่อย่างใด
3. ตัวเลขที่นำมาเป็นตัวอย่างในการคิดคำนวณนี้ เป็นตัวเลขง่ายๆ แต่การทำงานจริงๆ แล้ว มีตัวเลขมากกว่านี้ ความซับซ้อนมากกว่านี้ เช่น มีพนักงานในบริษัทเป็นร้อยคน การคิดคำนวณเงินทำงานล่วงเวลา หรือจ่ายเงินเดือน หักเงินเดือน สามารถหาผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว และยังง่ายกับการจัดทำเป็นรายงานออกมาด้วยเช่นกัน

 

การใช้งานในชีวิตประจำวัน ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวแล้ว หรืองานด้านบัญชี โอกาสใช้งานโปรแกรมนี้ก็จะน้อยมาก เพราะไม่มีตัวเลขอะไรให้ต้องคิดคำนวณ

ความสามารถของโปรแกรมนี้ในด้านอื่นๆ

นอกจากการคิดคำนวณแล้ว การใช้งานด้านอื่นที่โดดเด่นก็คือการสร้างแผนภูมิ สร้างกราฟ การจัดทำเอกสารที่ต้องมีการคำนวณตัวเลขอย่างใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ซึ่งเราอาจสร้างเป็นไฟล์แม่แบบไว้ สามารถพิมพ์ชื่อสินค้าลงไป และสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้เลย