จะเป็นการสมมติสถานการณ์ ต้องการที่จะนับว่า พนักงานแต่ละคนได้ ลากิจ ลาป่วย ขาดหรือ หยุดงาน และมาสายกี่ครั้งในรอบปี เพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือก พนักงานดีเด่น (และเพิ่มเงินเดือน หรือไล่ออก)

 

 

1. ให้ป้อนข้อมูลตามตัวอย่าง ในการพิมพ์วันที่ เหตุที่ต้องแยกคนละคอลัมน์ เพื่อความสะดวก ในการจัดเรียงข้อมูล
2. เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ส่วนหัวข้อหรือฟีลด์ (ฟีลด์ คือ ข้อมูลในแต่ละคอลัมน์) ที่ชื่อ “ชื่อพนักงาน” ให้คลิกเลือก ตั้งแต่ฟีลด์ “ชื่อพนักงาน” กดเมาส์ ค้างไว้แล้วลากไป ให้ครอบข้อมูล ทั้งหมด คือจาก A2 ถึง H16 แล้วคลิกคำสั่ง ข้อมูล>>เรียงลำดับ
3. เมื่อปรากฏกรอบข้อความขึ้นมาแล้ว ให้คลิกแท็ป เรียงเกณฑ์ ในส่วน เรียงลำดับโดย ให้เลือกเป็นชื่อพนักงาน และในส่วน ต่อจากนั้นโดย ให้เลือก วัน และเดือน ตามลำดับ เลือกลักษณะ การเรียง จากน้อยไปหามาก แล้วคลิกปุ่ม ตกลง

 

4. จะพบว่ารายชื่อพนักงานทั้งหมดจะถูกเรียงในลักษณะ ก ถึง ฮ และกรณีที่ชื่อพนักงานซ้ำกัน ก็ให้เรียงตามวันที่ลากิจ ลาป่วย ขาด หรือมาสาย และหากยังซ้ำ กันอีกก็เรียงตามเดือน ก็สามารถเข้าไป จัดเรียงใหม่ได้
5. คลิกคำสั่ง ข้อมูล>>ผลรวมย่อย เมื่อปรากฏกรอบข้อความขึ้นมาแล้ว ในแท็ป กลุ่มแรก ส่วนของ จัดกลุ่มโดย ให้เลือกฟีลด์ที่ ได้จัดเรียงไว้ ให้เลือก เป็น ชื่อพนักงาน ในช่อง คำนวณผลรวม ย่อยสำหรับ ให้คลิกให้มีเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเฉพาะหน้า คำว่า ลาป่วย ลากิจ ขาดงาน มาสาย ซึ่งเป็นฟีลด์ที่ ต้องการหาผลรวม ในช่อง ใช้ฟังก์ชั่น ให้คลิกเลือก ผลรวม แล้วคลิก ตกลง ในที่นี้เป็นการสรุปผลข้อมูล โดยแยกตามรายชื่อพนักงาน พร้อมกับรวม จำนวนวัน ลากิจ ลาป่วย ขาดงาน และมาสาย

 

6. จะพบว่าโปรแกรมจะสรุปให้เรียบร้อยว่าใคร ลาป่วย ลากิจ ขาดงาน มาสาย กี่ครั้งในระยะ เวลานั้น เช่น กานต์ขาดงาน 1 ครั้ง ที่ บรรทัดสุดท้ายจะสรุป ผลลัพธ์ให้ทราบ เป็นผลรวมทั้งหมด ของพนักงานทุกคน
7. ด้านซ้ายมือสุดจะมีปุ่มเครื่องหมายบวกและลบ เครื่องหมายลบ จะเป็นการกำหนด ให้แสดง เฉพาะผลสรุปออกมาเท่านั้น เครื่องหมายบวกจะแสดงราย ละเอียดทั้งหมด

 

 

8. อาจพิมพ์ออกมาดูทางเครื่องพิมพ์ก็ได้
9. ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลต่อ ให้ลบ ผลรวมย่อย ออกก่อน โดยคลิกคำสั่ง ข้อมูล>>ผลรวมย่อย แล้วคลิกปุ่ม ลบ