1. คลิกเลเยอร์บนสุด
2. คลิกปุ่ม Create New Layer
3. จะปรากฏเลเยอร์ใหม่เช่น Layer 3
4. การแก้ไขเลเยอร์ ให้ดับเบิ้ลคลิกชื่อเลเยอร์นั้นๆ
5. ในช่อง Name ให้พิมพ์ชื่อตามต้องการ
6. ช่อง Color ให้คลิกเลือกสีของเส้นไกด์ไลน์ แต่ละเลเยอร์ให้เลือกคนละสี
7. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
8. เลเยอร์ใหม่ที่เปลี่ยนชื่อแล้ว

การย้ายตำแหน่งเลเยอร์ ใน Illustrator CS
1. ชี้ที่เลเยอร์ที่ต้องการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้แล้วลากเมาส์ขึ้นลง เพื่อย้ายตำแหน่งเลเยอร์