บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shut shut shut ปิด หุบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

shut ชัด / shut ชัด / shut ชัด / ปิด หุบ เลิก งับ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He shuts the door softly.
คำอ่าน ฮี ชัดสึ เดอะ ดอร ซ๊อฟหลิ
คำแปล เขาปิด /He shuts ประตู /the door อย่างนุ่มนวล

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The students shut down computer.
คำอ่าน เดอะ สะติ๊วเดน ชัด ดาว คอมพิวเถ่อะ
คำแปล นักเรียน (หลายคน) ปืด /The students shut down เครื่องคอมพิวเตอร์ /computer

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She shuts up her mouth.
คำอ่าน ชี ชัดสึ อัพ เฮอ เมาถึ
คำแปล เธอหยุดพูด

 

ประโยค Please shut up!.
คำอ่าน พลีส ชัด อัพ
คำแปล โปรด หุบ ปาก หรือโปรดหยุดพูด

 

ประโยค He shuts himself in learning for years.
คำอ่าน ฮี ชัดสึ ฮิมเซลฝึ อิน เลินนิง ฟอร เยียสึ
คำแปล เขาปิดตัวเอง / He shuts himself ในการเรียนรู้ /in learning มาเป็นเวลาหลายปี /for years

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He shut the door.
คำอ่าน ฮี ชัด เดอะ ดอร
คำแปล เขาปิด /He shut ประตู /the door กริยา shut รูปเหมือนกัน กรณีเป็นอดีต เพียงแต่จะไม่เติม s He shut

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has shut the door already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ชัด เดอะ ดอร ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้ปิด /He has shut ประตู /the door เสร็จเรียบร้อยแล้ว //already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The students have shut down computer.
คำอ่าน เดอะ สะติ๊วเดน แฮ่ฟ ชัด ดาว คอมพิวเถ่อะ
คำแปล นักเรียน (หลายคน) ได้ปืด / The students have shut down เครื่องคอมพิวเตอร์ /computer แล้ว นักเรียนได้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is shutting the door softly.
คำอ่าน ฮี อิส ชัดติง เดอะ ดอร ซ๊อฟหลิ
คำแปล เขากำลังปิด /He is shutting ประตู /the door อย่างนุ่มนวล

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค The factories will shut permanently on June.
คำอ่าน เดอะ แฟ๊คตอหริสึ วิล ชัด เพ๊อแมนเนนหลิ ออน จูน
คำแปล โรงงานหลายแหล่ง จะปิด /The factories will shut อย่างถาวร /permanently ในเดือนมิถุนายน /on June

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

Close / โคลส / ปิด
fold /โฟ๊ลถึ/ หุบ