บทที่? 1?1
ทำความรู้จักฐานข้อมูล?1
ฐานข้อมูลคืออะไร?1
ประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์?2
โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล?2

บทที่ 2 3
ทำความรู้จักโปรแกรม Access.... 3
รูปแบบการจัดการกับฐานข้อมูลใน Access 4
การเข้าโปรแกรม 6
หน้าจอโปรแกรมและส่วนประกอบต่างๆ 7
การทำงานกับฐานข้อมูล 7
การสร้างไฟล์ฐานข้อมูลใหม่ 7
การเปิดดูไฟล์ข้อมูล 9
การลบไฟล์ข้อมูล 9
การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ 10

บทที่ 3 11
การจัดการกับฐานข้อมูล 11
ลักษณะของฐานข้อมูลใน Access 11
การออกแบบฐานข้อมูล 11
วิธีการสร้างฐานข้อมูล 13
สร้างงชื่อฐานข้อมูล 13
การสร้างตารางข้อมูล 14
การแก้ไขตารางข้อมูล 19
การลบตารางข้อมูล 20
การป้อนข้อมูลลงในตารางข้อมูล 21
การแก้ไขข้อมูลในตารางข้อมูล 22
ลบข้อมูลทั้งเรคอร์ด 22
การเลือกข้อมูลในตาราง 23
การก็อปปี้ข้อมูล 23
การเพิ่มข้อมูลลงในตารางข้อมูล 24
การเลื่อนข้อมูล 24
การค้นหาข้อมูล 25
การแก้ไขคอลัมน์และแถว 26
การซ่อนหรือแสดงคอมลัมน์ 27
เปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์หรือตัวหนังสือ 28
นำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์จากโปรแกรมอื่น 29

บทที่ 4 33
กำหนดคุณสมบัติของฟิลด์และรูปแบบข้อมูล 33
การกำหนดคีย์หลัก (Primary Key) ให้กับฟิลด์ 33
การสร้างฟิลด์หลัก (Primary Key) 33
ยกเลิกฟิลด์หลัก 33
การเปลี่ยนฟิลด์หลักเป็นฟิลด์อื่นๆ 34
กำหนดค่าของฟิลด์ (Field Size) 35
Format กำหนดรูปแบบของข้อมูล 35

บทที่ 5 39
สร้างการค้นหาข้อมูลด้วยคิวรี (Query) 39
การสร้างคิวรี 39
การแก้ไขคิวรี 42
การลบคิวรี 43

บทที่ 6 45
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล 45
รูปแบบของตารางข้อมูลที่จะนำมาสร้างความสัมพันธ์ 45
วิธีสร้างความสัมพันธ์ 46
การตัดความสัมพันธ์ที่มีการสร้างการเชื่อมโยงไว้ระหว่างตารางข้อมูล 47
ตัวอย่างการนำความสัมพันธ์ไปใช้งานในคิวรี 48
สร้างฟิลด์คำนวณในคิวรี 50

บทที่ 7 51
การสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูล 51
การสร้างแบบฟอร์ม 51
สร้างแบบฟอร์มแบบ Wizard 51
ส่วนประกอบของแบบฟอร์ม 53
การป้อนข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม 54
การลบแบบฟอร์ม 54
สร้างแบบฟอร์มแบบกำหนดค่าเอง 55
การปรับแต่งฟอร์มแบบต่างๆ 56
ลด/ขยายขนาดของแบบฟอร์ม 56
การเปลี่ยนสีพื้นหลังของแบบฟอร์ม 58
ดูผลงานระหว่างการปรับแต่ง 59
การจัดการกับฟิลด์บนฟอร์ม 60
การย้ายตำแหน่งฟิลด์ 60
แก้ไขฟิลด์ใดๆ 61
จัดการกับข้อความอธิบายฟิลด์ (Caption) 62
การลบฟิลด์ใดๆ 63
การเพิ่มฟิลด์ 64
พิมพ์ข้อความลงบนแบบฟอร์มด้วย Label 64
แทรกภาพเข้าในฟอร์ม 65
วาดกรอบสี่เหลี่ยมด้วย Rectangle 66
วาดเส้นตรงด้วย Line 67
นำภาพใดๆ มาเป็นภาพพื้นหลังของฟอร์ม 68
แทรกวันที่เข้ามาในฟอร์ม 68
สร้างฟิลด์คำนวณในฟอร์ม 69
บันทึกฟอร์มเก็บไว้ 71

บทที่ 8 73
การสร้างรายงาน 73
ลักษณะการสร้างรายงาน 73
การสร้างรายงานด้วย Report Wizard 73
การลบรายงาน 76
สร้างรายงานแบบ Auto Report 77
การสร้างรายงานแบบกำหนดเอง 79
การจัดการกับข้อความ 81
ลดขนาดฟิลด์ให้พอดีกับหน้ากระดาษ 82
กำหนดเกี่ยวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์รายงาน 83
การสร้างฟิลด์คำนวณในรายงาน 84
การใส่เลขหน้าในรายงาน 87
วาดเส้นแบ่งข้อมูลในรายงาน 88
แทรกภาพลงในรายงาน 89

บทที่ 9 91
สร้างเว็บเพจเรียกใช้งานฐานข้อมูล 91
การสร้างเว็บเพจเรียกใช้งานฐานข้อมูล 91

บทที่ 10 97
จัดการฐานข้อมูลด้วย Macro 97
การสร้างมาโคร 98
ขั้นตอนการสร้างมาโคร 99
สร้างหน้าจอหลักของโปรแกรม 99
สร้างมาโคร 101
A: มาโครเปิดแบบฟอร์มสำหรับเพิ่ม แก้ไขข้อมูล 101
B: มาโครเรียกใช้งานคิวรี 104
C. มาโครเรียกใช้งานรายงาน 105
D: มาโครเรียกใช้งานปุ่มออกจากโปรแกรม 108
E: จับคู่ปุ่มบนฟอร์มกับมาโคร 108
F: ทดสอบการทำงานของมาโคร 110
G: เรียกใช้งานมาโครแบบอัตโนมัติ 111

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

มือถือสาก ปากถือศีล วางตัวเป็นคนดี แต่เบื้องหลังแท้จริงทำชั่ว

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดถึงคนที่ไม่ใช่คนดีอย่างแท้จริง ฉากหน้าเหมือนคนดี พูดดี วางตัวดี มีศิลธรรม แต่เบื้องหลังเป็นคนไม่ดี ทำชั่ว ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็น เป็นคนประเภท มือถือสาก ปากถือศีล คบไม่ได้ เพราะไม่ใช่คนดี อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง inlay inlaid inlaid ฝัง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น