บทที่? 1?1
ทำความรู้จักฐานข้อมูล?1
ฐานข้อมูลคืออะไร?1
ตัวอย่างฐานข้อมูลแบบต่างๆ ?2
ประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์?2
โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล?2

บทที่ 2 3
ทำความรู้จักโปรแกรม Access.... 3
รูปแบบการจัดการกับฐานข้อมูลใน Access 3
การเข้าโปรแกรม 6
หน้าจอโปรแกรมและส่วนประกอบต่างๆ 6
การทำงานกับฐานข้อมูล 7
การสร้างไฟล์ฐานข้อมูลใหม่ 7
การเปิดดูไฟล์ข้อมูล 8
การลบไฟล์ข้อมูล 8
Quick Office Button 9
Quick Access Toolbar 10
ปุ่มมาตรฐานบน Quick Access Toolbar 10
การทำงานกับริบบอน 11
หมวดหมู่ของริบบอนใน Access 2007 11

บทที่ 3 13
การจัดการกับฐานข้อมูล 13
ลักษณะของฐานข้อมูลใน Access 13
การออกแบบฐานข้อมูล 14
ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูล 14
วิธีการสร้างฐานข้อมูล 15
สร้างชื่อฐานข้อมูล 15
การสร้างตารางข้อมูล 16
การแก้ไขตารางข้อมูล 21
การลบตารางข้อมูล 21
การป้อนข้อมูลลงในตารางข้อมูล 22
การแก้ไขข้อมูลในตารางข้อมูล 23
ลบข้อมูลทั้งเรคอร์ด 24
การเลือกข้อมูลในตาราง 24
การก็อปปี้ข้อมูล 25
การเพิ่มข้อมูลลงในตารางข้อมูล 26
การเลื่อนข้อมูล 26
การค้นหาข้อมูล 27
การแก้ไขคอลัมน์และแถว 28
การซ่อนหรือแสดงคอมลัมน์ 29
เปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์หรือตัวหนังสือ 29
บันทึกการแก้ไข 30
นำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์จากโปรแกรมอื่น 30
การนำเข้าไฟล์ข้อความแบบ Txt (*.txt) 30

บทที่ 4 35
กำหนดคุณสมบัติของฟิลด์และรูปแบบข้อมูล 35
การกำหนดคีย์หลัก (Primary Key) ให้กับฟิลด์ 35
การสร้างฟิลด์หลัก (Primary Key) 35
ยกเลิกฟิลด์หลัก 35
การเปลี่ยนฟิลด์หลักเป็นฟิลด์อื่นๆ 36
กำหนดความกว้างของฟิลด์ (Field Size) 36
ประเภทของฟิลด์ 36
Format กำหนดรูปแบบของข้อมูล 37

?

บทที่ 5 43
สร้างการค้นหาข้อมูลด้วยคิวรี (Query) 43
การสร้างคิวรี 43
คิวรีแบบสร้างขึ้นเอง 45
ดูรายชื่อคิวรี 46
การแก้ไขคิวรี 47
การลบคิวรี 48
ตัวอย่างการสร้างคิวรีแบบต่างๆ 48
คิวรีแบบที่ 1 แสดงข้อมูลตามเงื่อนไขมากกว่าน้อยกว่า 48
คิวรีแบบที่ 2 แสดงข้อมูลตามลักษณะการค้นหา 49
คิวรีแบบที่ 3 แสดงข้อมูลตามชื่อข้อมูลที่ได้พิมพ์ 51
คิวรีแบบที่ 4 คิวรีแบบ Action Query 52
ปิดระบบป้องกันเนื้อหา 52
1. การสร้างคิวรีแบบ Make-Table Query 54
2. การสร้างคิวรีแบบ Delete Query 55
3. การสร้างคิวรีแบบ Update Query 56
4. การสร้างคิวรีแบบ Append Query 57

บทที่ 6 59
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล 59
รูปแบบของตารางข้อมูลที่จะนำมาสร้างความสัมพันธ์ 59
วิธีสร้างความสัมพันธ์ 60
การตัดความสัมพันธ์ที่มีการสร้างการเชื่อมโยงไว้ระหว่างตารางข้อมูล 62
ตัวอย่างการนำความสัมพันธ์ไปใช้งานในคิวรี 62
สร้างฟิลด์คำนวณในคิวรี 64

บทที่ 7 67
การสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูล 67
ส่วนประกอบของแบบฟอร์ม 67
การสร้างแบบฟอร์ม 68
สร้างแบบฟอร์มแบบ Wizard 68
สร้างฟอร์มอัตโนมัติ 70
สร้างฟอร์มแบบกำหนดเอง 70
การปรับแต่งฟอร์มแบบต่างๆ 72
การป้อนข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม 72
การลบแบบฟอร์ม 72
ลด/ขยายขนาดของแบบฟอร์ม 73
การเปลี่ยนสีพื้นหลังของแบบฟอร์ม 74
ดูผลงานระหว่างการปรับแต่ง 75
การจัดการกับฟิลด์บนฟอร์ม 76
การย้ายตำแหน่งฟิลด์ 76
แก้ไขฟิลด์ใดๆ 77
จัดการกับข้อความอธิบายฟิลด์ (Caption) 78
การลบฟิลด์ใดๆ 78
การเพิ่มฟิลด์ 79
พิมพ์ข้อความลงบนแบบฟอร์มด้วย Label 80
แทรกภาพโลโก้เข้ามาวางในฟอร์ม 80
วาดกรอบสี่เหลี่ยมด้วย Rectangle 82
วาดเส้นตรงด้วย Line 82
นำภาพเข้ามาวางบนฟอร์ม 83
ปรับแต่งฟอร์มด้วยฟอร์มสำเร็จรูป 85
แทรกวันที่เข้ามาในฟอร์ม 85
สร้างฟิลด์คำนวณในฟอร์ม 86
บันทึกฟอร์มเก็บไว้ 88

บทที่ 8 91
การสร้างรายงาน 91
ลักษณะการสร้างรายงาน 91
การสร้างรายงานด้วย Report Wizard 91
การสร้างรายงานแบบด่วน 95
การสร้างรายงานแบบกำหนดเอง 98
A. เริ่มต้นสร้างรายงาน 98
B. ปรับข้อมูลในตารางให้พอดีกับหน้ากระดาษ 99
c. สร้างส่วนหัว ส่วนท้ายรายงานและสูตรคำนวณ 101
D. การจัดตำแหน่งข้อความในรายงาน 103
E. การจัดการกับข้อความในรายงาน 104
ลดขนาดฟิลด์ให้พอดีกับหน้ากระดาษ 105
กำหนดเกี่ยวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์รายงาน 106
การใส่เลขหน้าในรายงาน 107

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง bite, bit, bitten กัด กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง bite, bit, bitten กัด กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง underfeed underfed underfed ให้กินน้อยไป ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น