บทความแสดงตัวอย่างการกำหนดชนิดของฟิลด์รับข้อมูลใน Access 2007 เช่น ฟิลด์สำหรับป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ฟิลด์สำหรับข้อมูลข้อความ วันที่ ฟิลด์สำหรับรูปภาพ เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพการจัดเก็บข้อมูลในตารางข้อมูล ซึ่งข้อมูลแต่ละประเภทจะต้องจัดเก็บในฟิลด์ที่ต่างกัน

 

1. ฟิลด์ No เป็นฟิลด์ลำดับ จะใช้ AutoNumber ให้โปรแกรมป้อนเลขลำดับ 1, 2, 3... อัตโนมัติ
2. ฟิลด์ name เป็นชื่อคน เป็นข้อความจึงต้องใช้ชนิดฟิลด์แบบ Text
3. ฟิลด์ quantity เป็นจำนวนสินค้า เป็นตัวเลขที่ต้องนำไปคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร จึงต้อง กำหนดเป็น Number
4. ฟิลด์ Note เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เป็นข้อความแต่มีจำนวนมาก จึงต้องกำหนดให้ เป็นฟิลด์แบบ Memo
5. ฟิลด์ Picture รูปภาพสินค้า ใช้ชนิดฟิลด์แบบ OLEObject

รูปแบบหรือชนิดของฟิลด์ยังมีอีกหลายแบบ ควรศึกษาตัวอย่างตารางข้อมูลมากๆ เพื่อให้เข้าใจและใช้งานได้ถูกต้อง เพราะการแก้ไขภายหลังไม่เป็นผลดี ควรออกแบบฟิลด์ต่างๆ อย่างรอบคอบและใช้ให้ถูกต้อง เช่น ตัวเลขที่ไม่มีการนำไปคำนวณ อย่าง เบอร์โทรศัพท์ ก็ใช้แบบ Text ตัวเลขที่ต้องนำไปบวกลบ คูณหาร ก็ใช้แบบ number เป็นต้น

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง whet whetted whetted ทำให้เกิดความอยาก ลับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง whet whetted whetted ทำให้เกิดความต้องการ ทำให้เกิดความอยาก ลับให้คม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง keep kept kept เก็บรักษา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น