บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ยื่นแก้วให้วานร ให้ของมีค่ากับคนไม่รู้ค่า ย่อมไม่มีประโยชน์

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการให้สิ่งของแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะของมีค่า หากผู้รับไม่รู้คุณค่าก็ เหมือน ยื่นแก้วให้วานร แม้จะได้ของมีค่า ก็ไม่รู้ถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นและอาจจะทำให้สิ่งนั้นเกิดความเสียหายได้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rebuild rebuilt rebuilt สร้างใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น