ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดถึงการดูคน ดูลักษณะของคน คนมีของดีเหมือน นกยูงมีแววที่หาง หางสวย โตขึ้นก็อาจจะเป็นนกยูงที่สวยที่สุด ส่วนคนก็เช่่นกัน มีโอกาสเติบโตเจริญก้าวหน้า ก็มักจะบางอย่างแสดงออกให้เห็นตั้งแต่ยังเด็ก

ตัวอย่าง :

คนดีมีความสามารถมักจะแายแววตั้งแต่เด็ก เหมือน นกยูงมีแววที่หาง หางสวยงามเฉพาะตัว คนก็เช่นกัน คนเก่ง อาจจะมีบางอย่างที่แสดงออกมาให้รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร สิ่งที่แสดงออกมานั้นอาจจะเป็นพฤติกรรม การกระทำ ความรู้ความสามารถ ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ในหน้าที่การงาน มักจะมีแววให้เห็นตั้งแต่ยังเด็ก เหมือน นกยูงมีแววที่หาง มีของดีในตัว แต่ก็ไม่แน่เสมอไป เพราะนักยูงนั้นเป็นความสวยงามตามธรรมชาติ ไม่มีการปรุงแต่ง แต่คนเราสามารถเปลี่ยนกันได้ เวลาจะทำให้คนเปลี่ยนไป แม้จะระสบความสำเร็จ ก็อาจจะเพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น บางคนประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียว แต่ทั้งชีวิตกลับล้มเหลวไปเสียทุกเรื่อง