บทความอธิบายวิธ๊การปรับแต่งหรือแก้ไขส่วนประกอบต่างๆ ของแผนภูมิที่ได้สร้างขึ้นมาใน Excel 2007
Chart Title หัวข้อหรือชื่อแผนภูมิ
1. คลิกเลือกแผนภูมิ
2. คลิกแท็ป Layout
3. คลิก Chart Title>>Above Chart
4. คลิกที่ Chart Title ลบและแข้ไข โดยพิมพ์ข้อความใหม่ลงไป