Sponsored Ads

แถบเครื่องมือมาตรฐานของ Excel 2003

 

การทำงานกับแถบเครื่องมือ
แถบเครื่องมือมาตรฐานของ Excel ก็จะมีดังนี้
1. Standard เป็นแถบเครื่องมือมาตรฐานไว้จัดการกับไฟล์ และการใช้งานพื้นฐานทั่วๆ ไป
2. Formatting ไว้จัดการกับข้อความ
3. แถบเครื่องมือ Task Pane รวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการจัดการกับไฟล์
4. Formular Bar สำหรับพิมพ์สูตรหรือข้อมูลใดๆ ลงในเซลล์

การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ
1. คลิกเมนู View>>Toolbars
2. คลิกติ๊กถูกชื่อเครื่องมือต่างๆ ถ้าเอาถูกออกก็จะเป็นการซ่อนเครื่องมือนั้นๆ

SPONSORED ADs