คำนามในภาษาอังกฤษจะเป็นคำที่ใช้เรียกคนสัตว์ สิ่งของ สถานที่ คุณสมบัติ อาการ กริยา อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น โดยจะมีการแบ่งแยกชนิด ของคำนามแยกย่อยไปอีกหลายชนิด ซึ่งต่างจากภาษาไทยของเรา

 

คำนามมีความสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจ และแยกแยะให้ออกว่า คำใดเป็นคำนาม และคำนามนั้นเป็นคำนามชนิดใด เพื่อจะ ได้นำไปเรียบเรียงเป็นประโยคเพื่อการพูดหรือนำไปใช้งานให้ถูกต้อง

 

คำนามมีหลายชนิด ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยที่จะต้องจำให้ได้อีกพอสมควร เช่น

คำนามทั่วไป (common noun)

จะไม่เจาะจง จะเรียกโดยรวมๆ เช่น dog(ด้อก) หมายถึงสุนัขทั้งหลาย, woman(วูแมน) หมายถึงผู้หญิงทั่วไป เพศหญิง หากใน สถานการณ์จริง เป็นการเล่าเหตุการณ์ ก็จะเล่าแบบไม่เจาะจง ในเวลานั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมา คำว่า ผู้หญิง จะเป็นการกล่าวแบบ ไม่เจาะจง

 

คำนามเฉพาะ (proper noun)

เป็นคำนามที่เจาะจงมากขึ้น เช่น สมศรีเป็นผู้หญิง ก็จะเรียกว่า Somsri เจาะจงว่าเป็นผู้หญิงชื่อสมศรี หากในสถานการณ์จริง เป็น การเล่าเหตุการณ์ ก็จะเล่าแบบเจาะจงไปเลย ในเวลานั้น สมศรี ก็เดินผ่านมา ชื่อ สมศรี จะเป็นการกล่าวแบบเจาะจง ระบุชื่อไปเลย นี่ คือตัวอย่างคำนามเฉพาะ

 

คำนามแสดงกลุ่ม (collective noun)

เป็นคำนามที่บอกให้รู้ถึงจำนวนปริมาณ มักจะมีคำนำหน้าที่บอกให้รู้ถึงจำนวนหรือปริมาณ เช่น นักฟุตบอลทีมหนึ่ง = a team of football player(อะ ทีม ออฟ ฟุตบอล), รองเท้าคู่หนึ่ง = a pair of shoes(อะ แพร์ ออฟ ชูสฺ) เป็นต้น

 

คำนามวัตถุ (material noun/ concrete noun)

เป็นคำนามที่ใช้เรียกสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือเรียกสิ่งของที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ไม่สามารถนับไม่ได้ ต้องนับโดยมีภาชนะหรือเรียก เป็นปริมาณ อย่าง ข้าว 1 กระสอบ น้ำตาล 1 ช้อน ตัวอย่างคำนามแบบนี้ rice, soap, gold, water, wood

 

คำนามแบบอาการนาม (abstract noun)

เป็นคำนามที่บอกอาการ หากแปลเป็นภาษาไทยก็จะมีคำว่า การ หรือความ นำหน้านั่นเอง เช่น ความรัก / love (เลิฟฺ), ความ จริง/truth(ทรูธฺ) การพูด/speech(สปีชฺ) เป็นต้น

 

คำนามนับได้ (countable noun)

เป็นคำนามที่สามารถนับได้ เช่น คน สัตว์ มีกี่คน กี่ตัว สิ่งของมีกี่ชิ้น คนหนึ่งคน a man (อะแมน), แมวหนึ่งตัว /a cat (อะ แคท) เป็นต้น

 

คำนามนับไม่ได้ (uncountable noun)

เป็นคำนามที่ไม่สามารถนับเป็นจำนวนได้ เช่น ความรัก นับออกมาเป็นรักมาก หนึ่ง สอง สาม ... นับไม่ได้ บางคนก็เลยไล่ให้ไปนับ เม็ดทรายแทน มากแค่ไหนก็รักมากแค่นั้น หรืออย่าง น้ำ อากาศ เกลือ ก็นับไม่ได้ ถ้าเป็นเม็ดก็อาจจะนับได้ ถ้าเจอน้ำละลายเข้าด้วย กันแล้ว ก็จบ นับไม่ได้ การนับจะต้องใช้สิ่งของมาตวง อย่างเกลือหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งแก้ว

 

คำนามเอกพจน์ (Singular Number Noun)

เป็นลักษณะของนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว อย่างเดียวเท่านั้น เช่น แมวหนึ่งตัว a cat (อะ แคท), รถหนึ่งคัน a car (อะ คาร์)

 

คำนามพหูพจน์ (Plural Number Noun)

เป็นลักษณะของนามที่มีตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป เช่น แมวห้าตัว /five cats (ไฟว์แคทสฺ), cats แมวหลายตัว มี s จะหมายถึงหลายตัว ถ้าเป็น cat ไม่มี s จะหมายถึงแมวตัวเดียว

 

คำนามที่แสดงเพศ (gender)

เป็นคำนามที่แสดงเพศ ว่าคำนั้นเป็นเพศอะไร เช่น เพศชาย (masculine), เพศหญิง (feminine), เพศรวม (common gender) และไม่มีเพศ (neuter) แต่จะแสดงเป็นเพศอะไรนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องจำก็คือ ต้องใช้กับกริยาแบบใด เท่านั้นก็พอ

 

ในบทความนี้จะสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับคำนามและชนิดของคำนาม เพื่อให้พอแยกแยกออก แต่ว่าคำนามและชนิดของคำนามนั้น ยังมี รายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก ดังจะกล่าวในบทความถัดไป