บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำผสมของ some แบบต่างๆ เช่น someone, something, sometime, somehow, someday เป็นต้น พร้อม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำทั้งสองคำนี้ไปแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้

 

คำผสมของ some

คำผสมของ some จะเป็นการนำคำว่า some ไปผสมกับคำอื่น อาจจะเป็นคำนาม สรรพนาม กริยาวิเศษณ์ ก็จะได้คำใหม่ที่มีความหมายใกล้ เคียงหรือต่างออกไป ตัวอย่างเช่น somebody ใครคนหนึ่ง ใครสักคน

 

ตัวอย่างคำผสมของ some

someday / ซัมเด / สักวันหนึ่ง วันใด วันหนึ่ง วันใด
somewhere / ซัมแวร / บางแห่ง บางที่
sometime / ซัมทาม / บางคราว บางที บางเวลา บางโอกาส ช่วงใดช่วงหนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง
somethimes / ซัมทามสึ / บางครั้ง บางคราว
somebody / ซัมบาดิ / บางคน บางท่าน ใครก็ได้
someone / ซัมวัน / บางคน บางบุคคล
something / ซัมติง / บางสิ่งบางอย่าง
somewhat / ซัมวอด / บ้าง บางส่วน บางตน ค่อนข้าง ติดจะ ชักจะ
someway / ซัมเว / สักทาง บางประการ บางวิธีการ โดยทางใดทางหนึ่ง ถึงอย่างไร
somehow / ซัมฮาว / อย่างใด ก็ตามที จะอย่างไรก็ตาม ถึงอย่างไร

 

ตัวอย่างประโยคคำผสมของ some

ตัวอย่างประโยคคำผสม someday

someday / ซัมเด / สักวันหนึ่ง วันใด วันหนึ่ง วันใด คำนี้จะทำหน้าที่เป็นคำนาม

ตัวอย่างประโยค : I hope I will be rich someday.
คำอ่าน : ไอ โฮพ ไอ วิล บี ริชฉุ ซัมเด
คำแปล : ฉันหวังว่า /I hope ฉันจะรวย /I will be rich สักวันหนึ่ง หรือไม่วันใดก็วันหนึ่ง /someday.

 

ตัวอย่างประโยค :He promises to marry her someday.
คำอ่าน : ฮี พรอมมิสเสส ทู แม้หรี่ เฮอ ซัมเด
คำแปล : เขาสัญญาว่า/He promises to จะแต่งงานกับเธอ /marry her ในวันใดวันหนึ่ง/ someday.

 

ตัวอย่างประโยค : Someday, I will tell you the truth.
คำอ่าน : ซัมเด, ไอ วิล เทล ยู เดอะ ทะรู่ด
คำแปล : สักวัน/Someday, ฉันจะบอก /I will tell ความจริงกับคุณ /you the truth.

 

ตัวอย่างประโยค : May I go to the pub someday?
คำอ่าน : เม ไอ โก ทู เดอะ พั่บ ซัมเด?
คำแปล : /May I go to ขอฉันไป /the pub เที่ยวผับ someday?/ สักวันจะได้ไหม

 

ตัวอย่างประโยคคำผสม somewhere

somewhere / ซัมแวร / บางแห่ง บางที่ คำนี้จะทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ขยายคำกริยา เช่น เขาอยู่ที่ไหนสักแห่ง คำว่า ที่ไหนสักแห่ง (somewhere) ช่วยขยายกริยา อยู่

ตัวอย่างประโยค : She is somewhere in Pattaya.
คำอ่าน : ชี อิสสึ ซัมแวร อิน พัทยา
คำแปล : เธออยู่ที่ไหนสักแห่ง /She is somewhere ในพัทยา /in Pattaya.

 

ตัวอย่างประโยค : I want somewhere to be with you.
คำอ่าน : ไอ ว้อนถึ ซัมแวร ทู บี วิด ยู
คำแปล : ฉันต้องการสถานที่สักแห่ง/ I want somewhere ที่จะอยู่กับคุณ / to be with you.

 

ตัวอย่างประโยค : He is going somewhere.
คำอ่าน : ฮี อิสสึ โกอิง ซัมแวร
คำแปล : เขากำลังจะไป /He is going ที่ไหนสักแห่ง /somewhere.

 

ตัวอย่างประโยค : He has ever seen this car somewhere.
คำอ่าน : ฮี แฮ่สสึ เอ๊ฟเวอะ ซีน ดิส คาร ซัมแวร
คำแปล : เขาเคยเห็น /He has ever seen รถคันนี้/ this car ที่ไหนสักแห่ง /somewhere.

 

ตัวอย่างประโยคคำผสม sometime

sometime / ซัมทาม / บางคราว บางที บางเวลา บางโอกาส สักครั้ง คำนี้จะทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ขยายคำกริยา เช่น

ตัวอย่างประโยค : Sometime after supper, he drank coffee.
คำอ่าน : ซัมทาม อาฟฟะเต่อะ ซั้พเปอ, ฮี แดรงขึ คอฟฟี่
คำแปล : บางครั้ง /Sometime หลังมื้อเย็น/ after supper, เขาดื่ม /he drank กาแฟ /coffee.

 

ตัวอย่างประโยค : He plans to visit Phuket sometime.
คำอ่าน : ฮี แพลนสึ ทู วิดสิด ภูเก็ต ซัมทาม
คำแปล : เขาวางแผนจะไปเที่ยว /He plans to visit ภูเก็ต /Phuket บ้างสักวัน หรือบ้างสักครั้ง / sometime.

 

ตัวอย่างประโยค : He talks with her sometime.
คำอ่าน : ฮี ท้อกสึ วิด เฮอ ซัมทาม
คำแปล : เขาพูดคุย /He talks กับเธอบ้าง /with her ในบางครั้ง /sometime.

 

ตัวอย่างประโยค : We meet each other sometime.
คำอ่าน : วี มีดถึ อิชฉุ อ๊อเต่อะ ซัมทาม
คำแปล : พวกเราเจอกันบ้าง /We meet each other ในบางครั้ง บางคราว /sometime.

 

ตัวอย่างประโยคคำผสม

somethimes / ซัมทามสึ / บางครั้ง บางคราว พฤติกรรมการกระทำบางอย่าง เป็นบางครั้ง บางคราว เช่น ไปบิ๊กซี บ้าง บางครั้ง

ตัวอย่างประโยค : She goes to Big C sometimes.
คำอ่าน : ชี โก ทู บิ๊ก ซี ซัมทามสึ
คำแปล : เธอไป /She go to บิ๊กซีบ้าง/ Big C ในบางครั้ง หรือบางคราว ไม่บ่อย sometimes.

 

ตัวอย่างประโยคคำผสม somebody

somebody / ซัมบาดิ / บางคน บางท่าน ใครก็ได้ บุคคลสำคัญ ใครคนหนึ่ง บางคน การนำไปแต่งประโยคอาจจะเป็นประธาน หรือกรรมของ ประโยค จะมีรูปเป็นเอกพจน์ ใช้กับ is, was, has, does, และ กริยาเติม s เช่น run -> runs

ตัวอย่างประโยค : He want to be somebody.
คำอ่าน : ฮี ว้อนถึ ทู บี ซัมบาดิ
คำแปล : เขาต้องการเป็น /He want to be บุคคลสำคัญ /somebody.

 

ตัวอย่างประโยค : Somebody stole the money in his car.
คำอ่าน : ซัมบาดิ สะโตล เดอะ มั้นหนิ อิน ฮิสสึ คาร
คำแปล : ใครบางคนขโมย /Somebody stole เงิน /the money ในรถของเขา /in his car.

 

ตัวอย่างประโยค : Somebody hates her.
คำอ่าน : ซัมบาดิ เฮทสึ เฮอ
คำแปล : ใครบางคน /Somebody เกลียดเธอ/hates her.

 

ตัวอย่างประโยค : If you need somebody, you can call me anytime.
คำอ่าน : อิฟฝึ ยู นีด ซัมบาดิ, ยู แคน คอล มี แอ๊นนิทาม
คำแปล : ถ้าคุณต้องการใครสักคน /If you need somebody, คุณสามารถโทรหาฉันได้ทุกเวลา /you can call me anytime.

 

ตัวอย่างประโยค : There is somebody in that house.
คำอ่าน : แด อิส ซัมบาดิ อิน แด้ด เฮ้าสึ
คำแปล : มีใครสักคน หรือ บางคน /There is somebody อยู่ในบ้านหลังนั้น /in that house.

 

ตัวอย่างประโยค : Is there somebody here?
คำอ่าน : อิสสึ แด ซัมบาดี เฮีย?
คำแปล : มีใคร /Is there somebody อยู่ที่นี่ไหม /here?

 

ตัวอย่างประโยคคำผสม someone

someone / ซัมวัน / บางคน บางบุคคล การนำไปแต่งประโยคอาจจะเป็นประธาน หรือกรรมของประโยค จะมีรูปเป็นเอกพจน์ ใช้กับ is, was, has, does, และ กริยาเติม s เช่น run -> runs

ตัวอย่างประโยค : You can call me if someone needs help.
คำอ่าน : ยู แคน คอล มี อิฟฝึ ซัมวัน นีดสึ เฮลผึ
คำแปล : คุณสามารถโทรหาฉันได้ /You can call me ถ้าใครสักคน/ if someone ต้องการความช่วยเหลือ needs help. กริยา need เติม s

 

ตัวอย่างประโยค : There is someone in his car.
คำอ่าน : แดร อิสสึ ซัมวัน อิน ฮิสสึ คาร
คำแปล : มี/There is ใครสักคนหรือใครบางคน/someone อยู่ในรถของเขา /in his car. ใช้ There is กับ someone

 

ตัวอย่างประโยค : She asks someone to help her.
คำอ่าน : ชี แอ้สสึ ซัมวัน ทู เฮลผึ เฮอ
คำแปล : เธอขอ/ She asks ใหัใครสักคน /someone ช่วยเหลือเธอ /to help her.

 

ตัวอย่างประโยค : Someone knocked on the door last night.
คำอ่าน : ซัมวัน น็อก ออน เดอะ ดอร ลาสสะถึ ไน้ถึ
คำแปล : ใครสักคน /Someone เคาะประตู /knocked on the door เมื่อคืนนี้ /last night.

 

ตัวอย่างประโยคคำผสม something

something / ซัมติง / บางสิ่งบางอย่าง คำนี้ทำหน้าที่เป็นสรรพนาม การนำไปแต่งประโยคจะมีรูปเป็นเอกพจน์ ใช้กับ is, was, has, does, และ กริยาเติม s เช่น run -> runs

ตัวอย่างประโยค : He gives something for her birthday.
คำอ่าน : ฮี กีฟสึ ซัมติง ฟอร เฮอ เบิ๊ดเด
คำแปล : เขาให้บางสิ่งบางอย่าง / He gives something สำหรับวันเกิดของเธอ /for her birthday.

 

ตัวอย่างประโยค : There is something on the table.
คำอ่าน : แด อิสสึ ซัมติง ออน เดอะ เทเบิ่ล
คำแปล : มี /There is บางสิ่งบางอย่าง /something บนโต๊ะ /on the table.

 

ตัวอย่างประโยค : I have something to do today.
คำอ่าน : ไอ แฮฟฝึ ซัมติง ทู ดู ทูเด
คำแปล : ฉันมี /I have บางสิ่งบางอย่าง /something ที่ต้องทำวันนี้ /to do today.

 

ตัวอย่างประโยคคำผสม somewhat

somewhat / ซัมวอด / บ้าง บางส่วน บางตน ค่อนข้าง ติดจะ ชักจะ คำนี้ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ช่วยขยายคำกริยา เช่น เขาเดิน ค่อนข้าง เร็วมาก ช่วยขยายคำกริยา เดิน ว่าเดินอย่างไร ก็คือ เดิน ค่อนข้าง เร็วมาก

ตัวอย่างประโยค : She is somewhat thinner than her sister.
คำอ่าน : ชี อิสสึ ซัมวอด ซินเนอ แดน เฮอ ซิสสะเตอ
คำแปล : เธอค่อนข้าง /She is somewhat ผอมกว่า /thinner than พี่สาวของเธอ /her sister.

 

ตัวอย่างประโยค : He walks somewhat very fast.
คำอ่าน : ฮี วอกสึ ซัมวอด เว้ริ ฟาสสะถึ
คำแปล : เขาเดิน /He walks ค่อนข้าง /somewhat เร็วมาก /very fast.

 

ตัวอย่างประโยค : You look somewhat pale.
คำอ่าน : ยู ลุ้กขึ ซัมวอด เพล
คำแปล : คุณดู /You look ค่อนข้าง /somewhat ซีดเซียว /pale.

 

ตัวอย่างประโยคคำผสม someway

someway / ซัมเว / สักทาง บางประการ บางวิธีการ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง คำนี้ทำหน้าที่ขยายคำกริยา เป็น Adverb หรือ adv.

ตัวอย่างประโยค : He is planning someway to escape.
คำอ่าน : ฮี อิส แพลนนิง ซัมเว ทู เอสสะเก้บเผ่อะ
คำแปล : เขากำลังวางแผน /He is planning ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง someway เพื่อหลบหนี /to escape.

 

ตัวอย่างประโยค : I will get there someway.
คำอ่าน : ไอ วิล เก็ด แด ซัมเว
คำแปล : ฉันจะไปที่นั่น /I will get there ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งสักทาง /someway. หรือจะหาทางไปที่นั่นให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด

 

ตัวอย่างประโยคคำผสม somehow

somehow / ซัมฮาว / อย่างใด ก็ตามที จะอย่างไรก็ตาม ในทางใดทางหนึ่งหรือโดยวิธีการบางอย่างที่ไม่ทราบหรือไม่ได้ระบุ ว่าจะต้องเป็นไป อย่างไร คำนี้ทำหน้าที่ขยายคำกริยา เป็น Adverb หรือ adv.

ตัวอย่างประโยค : It's not easy, but I will manage this problem somehow.
คำอ่าน : อิดสะ น็อด อีสี่, บั้ด ไอ วิล แมนเนจฉึ ดิสสึ พร็อบบะเลม ซัมฮาว
คำแปล : มันไม่ง่าย /It's not easy, แต่ (ถึงอย่างไร)ฉันจะจัดการ /but I will manages ปัญหานี้ให้ได้ /this problem ถึงอย่าง ไรก็ตาม /somehow.

 

ตัวอย่างประโยค : I will get there somehow.
คำอ่าน : ไอ วิล เก็ด แด ซัมฮาว
คำแปล : ฉันจะไปที่นั่น /I will get there ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งสักทาง /somehow. หรือจะหาทางไปที่นั่นให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด หรือถึงอย่างไร ก็จะไปที่นั่นให้ได้