บทความแสดงตัวอย่างวิธีใช้คำช่วยบ่งชี้คำนาม some/ซัม และ any /แอ๊นหนี่ ซึ่งมีหลายความหมาย เช่น บ้าง หน่อย บ้างไหม บ้างหรือเปล่า เลย พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำทั้งสองคำนี้ไปแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้

 

ความหมายของ some และ any

some และ any อาจแปลได้หลายความหมายเมื่อแปลเป็นภาษาไทย เช่น บ้าง หน่อย นิดหน่อย บ้างไหม บ้างหรือไม่ ใดๆ เลย บาง มั่ง ไหน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประโยคที่นำคำเหล่านี้ไปใช้ ในประโยคต่างๆ

 

some และ any ใช้กับประโยคแบบใด

1. some/ซัม ใช้ในประโยคบอกเล่า และประโยคคำถาม
2. any /แอ๊นหนี่ ใช้ในประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม และประโยคบอกเล่า

 

some และ any ใช้กับคำนามแบบใด

ทั้ง some และ any สามารถใช้ได้กับทั้งคำนามแบบนับไม่ได้ เอกพจน์ และคำนามนับได้พหูพจน์
1. ตัวอย่าง some + นามนับไม่ได้ เช่น some tea
2. ตัวอย่าง some + นามนับได้พหูพจน์ เช่น some dogs
3. ตัวอย่าง any + นามนับไม่ได้ เช่น any tea
2. ตัวอย่าง any + นามนับได้พหูพจน์ เช่น any dogs

 

ตัวอย่างคำนามนับไม่ได้

water / วอเต่อะ / น้ำ
blood / บลาด / เลือด
time / ทาม / เวลา
money / มันหนี่ / เงิน
food /ฟูด / อาหาร
coffee / ค้อฟฟี่ / กาแฟ
flood / ฟะล่าด / น้ำท่วม
gold / โกล / ทอง
grass / แกรสสึ/ หญ้า
ice / ไอสึ / น้ำแข็ง
oil / ออยเอิ่ล/ น้ำมัน
oxygen / อ๊อก ซิเจน/ อ๊อกซิเจน
plastic / พลาสสะติก / พลาสติก
rain / เรน / ฝน
rice / ไร้สึ / ข้าว
snow / สะโน / หิมะ
tea / ที / ชา
wine / วาย / ไวน์

 

ตัวอย่างคำนามนับได้พหูพจน์

pens / เพนสึ / ปากกาหลายด้าม
hats / แฮ่ดสึ / หมวกหลายใบ
cars / แค่ดสึ / แมวหลายตัว
books / บุ้กสึ / หนังสือหลายเล่ม
pets / เพ่ดสึ / สัตว์เลี้ยงหลายตัว
toys / ทอยสึ / ของเล่นหลายชิ้น
oranges / ออ เรน เจสสึ / ส้มหลายลูก หรือ หลายผล
cups / คับสึ / ถ้วยหลายใบ
spoons /สะปูนสึ / ช้อนหลายคัน

 

ตัวอย่างประโยคการใช้ some

การใช้ some ในประโยคคำถาม

ตัวอย่างประโยค :Can I buy some sugar?
คำอ่าน : แคน ไอ บาย ซัม ชู้เกอะ?
คำแปล : Can I buy /ขอฉันซื้อ some sugar?/น้ำตาลหน่อยได้ไหม
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ some ในความหมายว่า หน่อยได้ไหม หรือ บ้างได้ไหม หรือ ได้หรือไม่ อยากซื้ออย่างอื่นก็เปลี่ยนคำ นามจาก sugar เป็นคำอื่น แต่หากเป็นคำนามนับได้ จะต้องเติม s some pens ซื้อปากกา หรือหากจะซื้อด้ามเดียว ก็ใช้ a pen

 

ตัวอย่างประโยค : Can I have some rice?
คำอ่าน : แคน ไอ แฮฟฝึ ซัม ไร้สึ
คำแปล : ฉันขอ /Can I have ข้าวบ้างได้ไหม หรือ หน่อยได้ไหม /some rice?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้จาก rice เป็นคำนามอื่นๆ ได้ตามต้องการ เช่น some help ขอความช่วยเหลือ some water ขอน้ำ

 

ตัวอย่างประโยค : Can you give me some water?
คำอ่าน : แคน ยู กีฟฝึ มี ซัม ว้อเท่อะ?
คำแปล : ขอ /Can you give น้ำให้ฉันหน่อยได้ไหม /me some water? หรือ ขอน้ำหน่อยได้ไหม
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก some ตามด้วยคำนามนับไม่ได้คำอื่นได้เลย some money ขอเงิน some salt ขอเกลือ

 

ตัวอย่างประโยค : Can I borrow some money?
คำอ่าน : แคน ไอ บอโรว ซัม มั้นหนี่?
คำแปล : ฉันขอยืม /Can I borrow เงินหน่อยได้ไหม /some money?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ ชื่อคน + borrow + ตามด้วย คำนามนับไม่ได้ + ยืมจาก from + ชื่อคน ชื่อสถาบันการเงิน อาจไม่ต้อง ระบุ

 

ตัวอย่างประโยค : Can she lend him some money?
คำอ่าน : แคน ชี เล้น ฮิม ซัม มั้นหนี่?
คำแปล : เธอให้เขายืม/Can she lend him เงินได้ไหม/ some money?
คำอธิบายเพิ่มเติม : การใช้ lend จะตามด้วย ชื่อผู้ยืม และสิ่งของที่ให้ยืม lend + him + some money ให้เขายืมเงิน

 

ตัวอย่างประโยค :Can you buy me some coffee?
คำอ่าน : แคน ยู บาย มี ซัม คอฟฟี่?
คำแปล : คุณช่วยซื้อ /Can you buy กาแฟให้ฉันหน่อยได้ไหม / me some coffee?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้จากจาก some + coffee เป็นอย่างอื่นได้ตามต้องการ

 

ตัวอย่างประโยค : Would you like some mangoes?
คำอ่าน : วู้ด ยู ไล้ขึ ซัม แม้งโกสึ
คำแปล : คุณต้องการ/Would you like มะม่วงบ้างไหม/some mangoes?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กรณีไปสวนมา และเก็บมะม่วงได้มาตะกร้าใหญ่ เจอเพื่อน ก็อยากจะแบ่งให้ไปกินหลายลูก ก็ถามว่าต้อง การมะม่วงไหม อยากได้กี่ลูก ก็หยิบเอาไปเลย ใช้ some mangoes? ต้องเติม s หรือ es อย่าง pen จะเติม s เป็น pens แต่หากจะให้ลูกเดียว ก็ ต้องใช้ a mango? ขี้ตืดมาก ให้ลูกเดียวพอ

 

ตัวอย่างประโยค : Would you please lend me some money?
คำอ่าน : วู้ด ยู พลีสสึ เล้น มี ซัม มั้นหนี่?
คำแปล : คุณจะกรุณาให้ฉัน /Would you please lend me ยืมเงินหน่อยได้ไหม /some money?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เป็นสำนวนที่มีความสุภาพ พอยืมได้แล้ว ชักดาบ จะเบี้ยว ก็ค่อยพูดอีกแบบ ที่ไม่สุภาพ

 

การใช้ some ในประโยคบอกเล่า

ตัวอย่างประโยค : I lend him some money.
คำอ่าน : ไอ เล้น ฮิม ซัม มั้นหนี่
คำแปล : ฉันให้เขา /I lend him ยืมเงิน /some money. ยืมบางส่วน
คำอธิบายเพิ่มเติม : จะให้ยืมอะไร ก็เปลี่ยนหลัง some + คำนามนับไม่ได้ หรือ คำนามนับได้พหูพจน์

 

ตัวอย่างประโยค : She will borrow some money from me.
คำอ่าน : ชี วิล บอโรว ซัม มั้นหนี่ ฟรอม มี
คำแปล : เธอจะยืม /She will borrow เงินบางส่วน /some money จากฉัน /from me.
คำอธิบายเพิ่มเติม : จะยืมอะไร ก็เปลี่ยนหลัง some + คำนามนับไม่ได้ หรือ คำนามนับได้พหูพจน์

 

ตัวอย่างประโยค : I will buy some rice at Lotus Express.
คำอ่าน : ไอ วิลบาย ซัม ไร้สึ แอ้ด โลทัส เอ็กซะเปรสสึ
คำแปล : ฉันจะซื้อ /I will buy ข้าว /some rice จากโลตัสเอ็กซ์เพรส /at Lotus Express.
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนหลัง some + คำนามนับไม่ได้ หรือ คำนามนับได้พหูพจน์ ได้ตามต้องการ

 

ตัวอย่างประโยค : I have some sugar.
คำอ่าน : ไอ แฮฟฝึ ซัม ชู้เก่อะ
คำแปล : ฉันมี /I have น้ำตาลอยู่บ้าง หรือมีนิดหน่อย /some sugar.
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนหลัง some + คำนามนับไม่ได้ ได้ตามต้องการ

 

ตัวอย่างประโยค : There is some food on the table.
คำอ่าน : แดร อิส ซัม ฟู่ด ออน เดอะ เท้เบิ่ล
คำแปล : มี /There is อาหารบางอย่าง หรือ บางส่วน /some food อยู่บนโต๊ะ /on the table.
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนหลัง some + คำนามนับไม่ได้ ได้ตามต้องการ

 

ตัวอย่างประโยค : There are some mangoes on the table.
คำอ่าน : แด อาร ซัม แม้งโกสึ ออน เดอะ เท้เบิ่ล
คำแปล : มี /There are มะม่วงบางส่วน /some mangoes อยู่บนโต๊ะ /on the table. บนโต๊ะมีมะม่วงอยู่บ้าง หลายลูก
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนหลัง some + คำนามนับได้พหูพจน์ ได้ตามต้องการ เช่น pens ปากกาหลายด้าม

 

ตัวอย่างประโยค : Some mangoes are sweet.
คำอ่าน : ซัม แมงโกสึ อาร สะวีทถึ
คำแปล : มะม่วงบางส่วน หรือ บางชนิด /Some mangoes มีรสหวาน /are sweet.
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนหลัง some + คำนามนับได้พหูพจน์ ได้ตามต้องการ เช่น oranges ส้มหลายผล

 

การใช้ some + คำนาม

การใช้ some อีกแบบหนึ่ง จะใช้ some ผสมกับคำนาม เช่น
someday / ซัมเด / สักวันหนึ่ง วันใด วันหนึ่ง วันใด
somewhere / ซัมแวร / บางแห่ง บางที่
sometime / ซัมทาม / บางคราว บางที บางเวลา บางโอกาส
somebody / ซัมบาดิ / บางคน บางท่าน ใครก็ได้
someone / ซัมวัน / บางคน บางบุคคล

ตัวอย่างประโยค : There is someone in the room.
คำอ่าน : แดร อิสสึ ซัมวัน อิน เดอะ รูม
คำแปล : มีใครบางคน /There is someone อยู่ในห้อง /in the room.

 

ตัวอย่างประโยค : I want to go somewhere with you.
คำอ่าน : ไอ ว้อนถึ ทู โก ซัมแวร วิด ยู
คำแปล : ฉันอยากไป /I want to go ที่ไหนสักแห่ง /somewhere กับคุณ /with you.

 

ตัวอย่างประโยคการใช้ any

การใช้ any ในประโยคคำถาม

ตัวอย่างประโยค : Do you have any money?
คำอ่าน : ดู ยู แฮฟฝึ แอ๊นหนี่ มั้นหนี่?
คำแปล : คุณมี /Do you have เงินบ้างหรือเปล่า /any money?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อยากถามว่ามีอะไร เติมคำนามนับไม่ได้หลัง any คำถามนี้ยังมีเพิ่มเติมอีก เช่น any money with you? มี เงินติดตัวหรือไม่ หรือ any money left? มีเงินเหลืออยู่หรือไม่

 

ตัวอย่างประโยค : Do you have any pens?
คำอ่าน : ดู ยู แฮฟฝึ แอ๊นหนี่ เพนสึ?
คำแปล : คุณมี /Do you have ปากกา(หลายด้าม)บ้างไหม /any pens?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ถามว่ามีปากกาบ้างไหม ต้องการหลายด้าม เปลี่ยนคำนามนับได้พหูพจน์หลัง any ได้ตามต้องการ เช่น pencils ดินสอ

 

ตัวอย่างประโยค : Is there any salt left?
คำอ่าน : อิสสึ แดร แอ๊นหนี่ ซอลถึ เล่ฟฟะถึ?
คำแปล : มี /Is there เกลือ /any salt เหลืออยู่บ้างไหม/ left?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ หลัง any ได้ตามต้องการ เช่น water left น้ำเหลืออยู่บ้างไหม

 

ตัวอย่างประโยค : Are there any persons in the room?
คำอ่าน : อาร แดร แอ๊นหนี่ เพอซันสึ อิน เดอะ รูม?
คำแปล : มี /Are there บุคคลใด /any persons อยู่ในห้องหรือไม่ / in the room.
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนคำนามนับได้พหูพจน์หลัง any ได้ตามต้องการ เช่น any dogs มีสุนัขอยู่ในห้องหรือไม่

 

การใช้ any ในประโยคปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยค : I don't have any money.
คำอ่าน : ไอ ด๊อนถึ แฮฟฝึ แอ๊นหนี่ มั้นหนี่
คำแปล : I don't have /ฉันไม่มี any money /เงินเลย
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ หลัง any ได้ตามต้องการ เช่น water ไม่มีน้ำ หรือเพิ่มคำอื่นให้กับประโยค อย่าง any money left. ไม่มีเงินเหลือเลย หรือ now ไม่มีเลยตอนนี้

 

ตัวอย่างประโยค : I don't have any pens.
คำอ่าน : ไอ ด๊อนถึ แฮฟฝึ แอ๊นหนี่ เพนสึ
คำแปล : I don't have /ฉันไม่มี any pens /ปากกาเลย
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนคำนามนับได้พหูพจน์หลัง any ได้ตามต้องการ เช่น pencils ดินสอ ไม่มีปากกาเลย

ตัวอย่างประโยค : There isn't any salt left.
คำอ่าน : แดร อีสซึน แอ๊นหนี่ ซอลถึ เล่ฟฟะถึ
คำแปล : ไม่มี /There isn't เกลือ /any salt เหลืออยู่เลย/ left?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ หลัง any ได้ตามต้องการ เช่น water left ไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย

 

ตัวอย่างประโยค : There aren't any persons in the room.
คำอ่าน : แดร อารถึ แอ๊นหนี่ เพอซันสึ อิน เดอะ รูม
คำแปล : ไม่มี /There aren't บุคคลใด /any persons อยู่ในห้องเลย / in the room.
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนคำนามนับได้พหูพจน์หลัง any ได้ตามต้องการ เช่น any dogs ไม่มีสุนัขอยู่ในห้องเลย

 

การใช้ any ในประโยคบอกเล่า

การใช้ any อีกแบบหนึ่ง จะใช้ any ผสมกับคำนาม เช่น
anyday / แอ๊นหนี่เด / ทุกวัน
anywhere / แอ๊นหนี่แวร / ทุกแห่ง ที่ไหนก็ตาม
anytime / แอ๊นหนี่ทาม / ทุกเวลา
anybody / แอ๊นหนี่บาดิ / ใครๆ คนหนึ่งคนใด
anyone / แอ๊นหนี่วัน / ใครก็ได้ คนหนึ่งคนใด

ตัวอย่างประโยค : He can go anywhere in this city.
คำอ่าน : ฮี แคน โก แอ๊นหนี่แวร อิน ดิสสึ ซิถี่
คำแปล : เขาสามารถไป /He can go ที่ได้ก็ได้ หรือไปได้ทุกที่ /anywhere ในเมืองนี้ /in this city.

 

ตัวอย่างประโยค : You can call us anytime.
คำอ่าน : ยู แคน คอล อัส แอ๊นหนี่ทาม
คำแปล :คุณสามารถโทรหาเรา /You can call us ได้ตลอดเวลา หรือเวลาใดก็ได้ /anytime.
คำอธิบายเพิ่มเติม :