บทความแนะนำให้รู้จักคำคุณศัพท์บอกจำนวน บอกลำดับที่ เช่น หนึ่ง, สอง, สาม... ที่หนึ่ง, ที่สอง, ที่สาม ... พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำ แปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น กับการใช้คำคุณศัพท์ฃนิดนี้

 

ตัวอย่างคำคุณศัพท์บอกจำนวน

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะบอกจำนวนนับที่แน่นอน หรือลำดับที่ ของคำนามนั้น คนที่เท่าไร มีสิ่งใดกี่ชิ้น เป็นต้น

คำคุณศัพท์บอกจำนวนนับ

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะบอกจำนวนนับที่แน่นอน เช่น มีหนังสือ 3 เล่ม
0 / ซี โร / ศูนย์
one / วัน / หนึ่ง
two / ทู / สอง
three / สะ รี / สาม
four / โฟ / สี่
five / ฟาย ฝึ / ห้า
six / ซิกสึ / หก
seven / เซ้ฟ เวน / เจ็ด
eight / เอ้ด / แปด
nine / ไน / เก้า
ten / เทน / สิบ
eleven / อี เลฟ เวน / 11
twelve / ทะเวล ฝึ / 12
thirteen /เทอ ทีน / สิบสาม
fourteen / โฟ ทีน / สิบสี่
fifteen / ฟิฟ ทีน / สิบห้า
sixteen / ซิก ทีน / สิบหก
seventeen / เซฟ เวน ทีน / สิบเจ็ด
eighteen / เอ๊ด ทีน / สิบแปด
nineteen / ไน้ ทีน / สิบเก้า
twenty / ทเวน ที / ยี่สิบ

 

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : She has five dogs.
คำอ่าน : ชี แฮส ฟาย ด้อกซึ
คำแปล : หล่อนมี สุนัขห้าตัว(five dogs)

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He has two cars.
คำอ่าน : ฮี แฮส ทู คาสึ
คำแปล : เขา /He มี /has รถสองคัน/ two cars

 

คำคุณศัพท์แสดงลำดับที่

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะบอกลำดับที่ ของคำนามนั้น คนที่เท่าไร หรือสิ่งนั้นๆ เป็นชิ้นที่เท่าไร เช่น นี่คือรถคันแรกของฉัน
first / เฟิดสะถึ / ที่หนึ่ง
second / เซ้ก เกิน เซ้ก คัน / ที่สอง
third / เซิ่ด ดึ / ที่สาม
fourth / โฟ่ด สึ / ที่สี่
fifth / ฟิ่ฟ ฝึ / ที่ห้า
sixth / ซิก สะ ถึ / ที่หก
seventh / เซ้ เวน ฝึ / ที่เจ็ด
eighth / เอ้ด ถึ / ที่แปด
ninth / ไนถึ / ที่เก้า
tenth / เทนถึ / ที่สิบ

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : This is the first car in our village. คำอ่าน : ดิส อิส เดอะ เฟิร์ส คา อิน อาวเออะ วิลเลจ คำแปล : นี่เป็น รถคันแรก( the first car) ในหมู่บ้านของเรา (เป็นคนแรกในหมู่บ้านที่รวยและมีเงินซื้อรถยนต์)

 

คำคุณศัพท์แสดงจำนวนเท่าของคำนาม

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะแสดงจำนวนเท่าของคำนามนั้น เช่น เดี่ยว คู่
single / ซิงเกิ้ล / เดี่ยว double / ดับ เบิ้ล / สองเท่า triple / ทริบ เปิ้ล / สามเท่า

 

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : She is a single mom.
คำอ่าน : ชี อิส อะ ซิ้ง เกิล มัม
คำแปล : หล่อน เป็น/She is แม่เลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงลูกคนเดียว/ a single mom

 

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : He paid double.
คำอ่าน : ฮี เพด ดั๊บเบิ้ล
คำแปล : เขา/He จ่ายเงิน/paid สองเท่า/double

 

คำคุณศัพท์แสดงจำนวนไม่ระบุแน่นอน

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะแสดงจำนวนเท่าของคำนามนั้นๆ โดยไม่ระบุแน่นอน ว่ามีมากน้อยแค่ไหน เช่น ทั้งหมด มีบ้าง ไม่มี มีน้อยมาก มีมาก เป็น ต้น
all / ออล / ทั้งหมด a lot of / อะ ล็อท ออฟ / มาก any / แอ๊นหนี่ / มีบ้าง no / โน / ไม่มี few / ฟิว / มีน้อย many / แมน หนี่ /มีมาก several / เซ้ฟ เวอ รอล /มีมาก some / มีบ้าง / ซัม

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : She has some fruit.
คำอ่าน : ชี แฮส ซัม ฟรุ่ดถึ
คำแปล : เธอมี /She has ผลไม้อยู่บ้าง มีบ้างไม่มาก/some fruit

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : A lot of bees are flying in the sky.
คำอ่าน : อะ ล้อด ออฟ บีสึ อา ฟลายอิง อิน เดอะ สกาย
คำแปล : ผึ้งจำนวนมาก/ A lot of bees กำลังบิน/are flying อยู่ในท้องฟ้า/in the sky