บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน even though / อี๊เว็น โด / ถึงแม้ว่า แม้ว่า เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน even though

คำสันธาน even though / อี๊เว็น โด / ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, แม้ว่า เช่น เขาต้องสู้ ถึงแม้ว่า เขาไม่มีโอกาสชนะ คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความ หรือประโยคที่แสดงเหตุผลเกี่ยวข้องกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน even though เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

even though มีรูปแบบที่ใช้งานที่คล้ายๆ กับ though, although แปลว่า ถึงแม้ว่า แม้ว่า คล้ายกัน ใช้แทนกันได้

ตัวอย่างประโยค : Even though I try to do everything for her, she doesn't love me.
คำอ่าน : อี๊เว็น โด ไอ ทะราย ทู ดู เอ๊ฟวะหริซิง ฟอร เฮอ, ชี ดาสซึน เลิฟฝึ มี
คำแปล : แม้ว่า/Even though ฉันจะพยายามทำทุกอยางเพื่อเธอ/I try to do everything for her, แต่เธอก็ไม่รักฉัน /she doesn't love me.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I try to do everything for her. ฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อเธอ
- She doesn't love me. เธอไม่รักฉัน
- Even though I try to do everything for her, she doesn't love me.

 

ตัวอย่างประโยค :He doesn't stop working, even though he is sick.
คำอ่าน :ฮี ดาสซึน สะต้อบ เวิ้กกิง, อี๊เว็น โด ฮี อิสสึ ซิกขึ
คำแปล : เขาไม่หยุดทำงาน/He doesn't stop working, แม้ว่าเขาจะป่วยก็ตาม/even though he is sick.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He doesn't stop working. เขาไม่หยุดทำงาน
- He is sick. เขาป่วย
- He doesn't stop working, even though he is sick.

 

ตัวอย่างประโยค : she will go on, even though she has no chance to win.
คำอ่าน :ชี วิล โก ออน, อี๊เว็น โด ชี แฮส โน แชนสึ ทู วิน
คำแปล : เธอจะเดินหน้าต่อไป/she will go on, แม้ว่า/even though เธอจะไม่มีโอกาสชนะก็ตาม/she has no chance to win.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- she will go on. เธอจะเดินหน้าต่อไป
- she has no chance to win. เธอไม่มีโอกาสชนะ
- she will go on, even though she has no chance to win.

 

ตัวอย่างประโยค : He still works here, even though he is very lazy.
คำอ่าน :ฮี สะติล เวิ้กสึ เฮีย, อี๊เว็น โด ฮี อิสสึ เว้หริ เล้สี่
คำแปล : เขายังคงทำงานที่นี่/He still works here, ถึงแม้ว่า/even though เขาจะขี้เกียจมากก็ตาม/he is very lazy.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He still works here. เขายังคงทำงานที่นี่
- He is very lazy. เขาขี้เกียจมาก
- He still works here, even though he is very lazy.

 

ตัวอย่างประโยค : She doesn't want to marry him, even though he is rich.
คำอ่าน :ชี ดาสซึน ว้อนถึ ทู แม้รี ฮิม, อี๊เว็น โด ฮี อิสสึ ริดฉุ
คำแปล : เธอไม่ต้องการแต่งงานกับเขา/She doesn't want to marry him, แม้ว่า/even though เขาจะรวยก็ตาม/he is rich.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She doesn't want to marry him. เธอไม่ต้องการแต่งงานกับเขา
- He is rich. เขารวย หรือ เขาเป็นคนรวย
- She doesn't want to marry him, even though he is rich.

 

ตัวอย่างประโยค : He has to work, even though it is a rainy day.
คำอ่าน : ฮี แฮส ทู เวิ่กขึ, อี๊เว็น โด อิด อิสสึ อะ เรนนิ เด
คำแปล : เขาต้องทำงาน/He has to work, ถึงแม้ว่า/even though มันจะเป็นวันที่ฝนตกก็ตาม /it is a rainy day.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He has to work. เขาต้องทำงาน
- It is a rainy day. มันเป็นวันที่ฝนตก ตกพรำๆ ตกทั้งวัน
- He has to work, even though it is a rainy day.

 

ตัวอย่างประโยค : She left him, even though he takes good care of her.
คำอ่าน :ชี เล่ฟฟะถึ ฮิม, อี๊เว็น โด ฮี เท้กสึ กู๊ด แคร ออฟฝึ เฮอ
คำแปล : เธอทิ้งเขาไปแล้ว/She left him, แม้ว่า/even though เขาจะดูแลเธออย่างดีก็ตาม/he takes good care of her.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She left him. เธอทิ้งเขาไปแล้ว
- He takes good care of her. เขาดูแลเธออย่างดี
- She left him, even though he takes good care of her.

 

ตัวอย่างประโยค : He doesn't say anything, even though she stole the money.
คำอ่าน :ฮี ดาสซึน เซ แอนนิซิง, อี๊เว็น โด ชี สะโตล เดอะ มันหนิ
คำแปล : เขาไม่พูดอะไรเลย/He doesn't say anything, แม้ว่า/even though เธอจะขโมยเงินไปก็ตาม/she stole the money.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He doesn't say anything. เขาไม่พูดอะไรเลย
- She stole the money. เธอขโมยเงินไป
- He doesn't say anything, even though she stole the money.

 

ตัวอย่างประโยค : I still love her, even though she has left me for years.
คำอ่าน :ไอ สะติล เลิฟฝึ เฮอ, อี๊เว็น โด ชี แฮสสึ เล่ฟฟะถึ มี ฟอร เยียสึ
คำแปล : ฉันยังคงรักเธอ/I still love her, แม้ว่า/even though เธอได้ทิ้งฉันไปหลายปีแล้วก็ตาม/she has left me for years.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I still love her. ฉันยังคงรักเธอ
- She has left me for years. เธอได้ทิ้งฉันไปหลายปี
- I still love her, even though she has left me for years.

 

ตัวอย่างประโยค : Even though he is needy, he is nice and honest.
คำอ่าน : อี๊เว็น โด ฮี อิสสึ นี้ดดี่, ฮี อิสสึ ไน้สึ แอน ออนเน่ดสะถึ
คำแปล : Even though he is needy, he is nice and honest.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He is needy. เขายากจน หรือเขาเป็นคนยากจน
- He is nice and honest. เขาเป็นคนดี และ ซื่อสัตย์
- Even though he is needy, he is nice and honest.