บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน so that / โซ แด้ด / เพื่อที่ว่า เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน so that

คำสันธาน so that / โซ แด้ด / เพื่อที่ว่า, ดังนั้น เช่น เขาจะไปด้วย เพื่อที่ว่า เขาอาจจะช่วยอะไรได้บ้าง คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน so that เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : Dang hates the cat, so that his house doesn't have the cat.
คำอ่าน : แดง เฮทสึ เดอะ แค่ท โซ แด้ด ฮิสสึ เฮ้าสึ ดาสซีน แฮบฝึ เดอะ แค่ท
คำแปล : แดงเกลียดแมว/Dang hates the cat, ดังนั้น/ so that บ้านของเขาจึงไม่มีแมว/his house doesn't have the cat
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- Dang hates the cat. แดงเกลียดแมว
- His house doesn't have the cat. บ้านของเขาไม่มีแมว
- Dang hates the cat, so that his house doesn't have the cat.

 

ตัวอย่างประโยค : She loves him, so that she marries him.
คำอ่าน : ชี เลิฟสึ ฮิม โซ แด้ด ชี แมรีสึ ฮิม
คำแปล : เธอรักเขา /She loves him, ดังนั้น/so that เธอจึงแต่งงานกับเขา/ she marries him
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She loves him. เธอรักเขา
- She marries him. เธอแต่งงานกับเขา
- She loves him, so that she marries him

 

ตัวอย่างประโยค :Somchai needs more money, so that he has to work hard.
คำอ่าน : สมชาย นีดสึ มอร มันหนิ โซ แด้ด ฮี แฮส ทู เวิก ฮ่าด
คำแปล : สมชายต้องการเงินมากขึ้น /Somchai needs more money, ดังนั้น/so that เขาจึงต้องทำงานหนัก /he has to work hard.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- Somchai needs more money. สมชายต้องการเงินมากขึ้น
- He has to work hard. เขาต้องทำงานหนัก
- Somchai needs more money, so that he has to work hard.

 

ตัวอย่างประโยค : They don't want to miss the train tomorrow, so that they go to bed early.
คำอ่าน : เด ด๊อนถึ วอนถึ ทู มิสสึ เดอะ ทะเรน ทูโมโรว โซ แด้ด เด โก ทู เบ้ด เอ๊อหลิ
คำแปล : พวกเขาไม่ต้องการพลาดรถไฟ /They don't want to miss the train พรุ่งนี้/ tomorrow, ดังนั้น /so that พวกเขาจึงเข้านอนเร็ว /they go to bed early.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- They don't want to miss the train tomorrow. พวกเขาไม่อยากพลาดรถไฟพรุ่งนี้
- They go to bed early. พวกเขาเข้านอนเร็ว
- They don't want to miss the train tomorrow, so that they go to bed early.

 

ตัวอย่างประโยค : His car needs an oil change, so that he has to take a taxi.
คำอ่าน : ฮิส คาร นีดสึ แอน ออยเอิล เชงจึ โซ แด้ด ฮี แฮส ทู เท้ก อะ แท็กซี่
คำแปล : รถของเขาต้องเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง His car needs an oil change, ดังนั้น/so that เขาจึงต้องนั่งรถแท็กซี่/ he has to take a taxi.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- His car needs an oil change. รถของเขาต้องเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
- He has to take a taxi. เขาต้องนั่งรถแท็กซี่
- His car needs an oil change, so that he has to take a taxi.

 

ตัวอย่างประโยค :She is diligent, so that she is rich.
คำอ่าน : ชี อิส ดิลลิเจนถึ โซ แด้ด ชี อิสสึ ริชฉุ
คำแปล : เธอเป็นคนขยัน/ She is diligent, ดังนั้น/ so that เธอจึงเป็นคนรวย /she is rich.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She is diligent. เธอเป็นคนขยัน
- She is rich. เธอเป็นคนรวย หรือ เธอรวย
- She is diligent, so that she is rich.

 

ตัวอย่างประโยค : She drives very fast so that she can attend the meeting on time.
คำอ่าน : ชี ไดร้สึ เว้ริ ฟาสสะถึ โซ แด้ด ชี แคน แอดเทน เดอะ มี้ดดิง ออน ทาม
คำแปล : เธอขับรถเร็วมาก/She drives very fast เพื่อที่ว่า/so that เธอจะสามารถเข้าประชุมได้ตรงเวลา/she can attend the meeting on time.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She drives very fast. เธอขับรถเร็วมาก
- She can attend the meeting on time. เธอจะสามารถเข้าประชุมได้ตรงเวลา
- She drives very fast so that she can attend the meeting on time.

 

ตัวอย่างประโยค : She marries Japanese so that she will learn Japanese language.
คำอ่าน : ชี แม้ริ จาเปนนีส โซ แด้ด ชี แคน เลิน จาเปนนีส แล้งกะเหวดจึ
คำแปล : เธอแต่งงานกับคนญี่ปุ่น/She marries Japenese เพื่อที่ว่า/so that เธอจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย/ she will learn Japanese language.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She marries Japanese. เธอแต่งงานกับชาวญี่ปุ่น
- She will learn Japanese language. เธอจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่น
- She marries Japanese so that she will learn Japanese language.

 

ตัวอย่างประโยค : I will do everything for you so that you are pleasure.
คำอ่าน : ไอ วิล ดู เอ๊ฟวะหริซิง ฟอร ยู โซ แด้ด ยู อาร เพล็ดเช่อะ
คำแปล : ฉันจะทำทุกสิ่งเพื่อเธอ/I will do everything for you เพื่อที่ว่า so that เธอจะมีความสุข you are pleasure.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I will do everything for you. ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอ
- You are pleasure. เธอมีความสุข
- I will do everything for you so that you are pleasure.

 

ตัวอย่างประโยค : He works hard everyday so that he will have enough money to buy a house.
คำอ่าน : ฮี เวิ้กสึ ฮ่าด เอ๊ฟวะหริเด โซ แด้ด ฮี วิล แฮฟฝึ อินาฟ มันหนิ ทู บาย อะ เฮ้าสึ
คำแปล : เขาทำงานหนักทุกวัน/He works hard everyday เพื่อที่ว่า so that เขาจะมีเงินมากพอสำหรับซื้อบ้านสักหลัง/he will have enough money to buy a house.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He works hard everyday. เขาทำงานหนักทุกวัน
- He will have enough money to buy a house. เขาจะมีเงินพอสำหรับซื้อบ้านสักหลัง
- He works hard everyday so that he will have enough money to buy a house.

 

ตัวอย่างประโยค : She married him so that she would have the better live.
คำอ่าน : ชี แม้ริ ฮิม โซ แด้ด ชี วู้ด แฮฟฝึ เดอะ เบ๊ดเทอะ ไล้ฝึ
คำแปล :เธอแต่งงานกับเขา/She married him เพื่อที่ว่า /so that เธอจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น/ she would have the better live.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She married him. เธอแต่งงานกับเขา
- She would have the better live. เธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้น
- She married him so that she would have the better live.