บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน in order that / อิน ออรเดอ แด้ด / เพื่อที่ว่า, เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน in order that

คำสันธาน in order that / อิน ออรเดอ แด้ด / เพื่อที่ว่า, เพื่อที่จะ, เพื่อให้ เช่น เขาทำงานหนัก เพื่อให้ เขามีเงินมาก คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน in order that เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

คำสันธาน in order that มีความหมายและวิธีการใช้งานที่คล้ายกับ so that ในความหมายว่า เพื่อให้ เพื่อที่จะ เพื่อว่า

ตัวอย่างประโยค : She drives very fast, in order that she can attend the meeting on time.
คำอ่าน : ชี ไดร้สึ เว้ริ ฟาสสะถึ อิน ออรเดอ แด้ด ชี แคน แอดเทน เดอะ มี้ดดิง ออน ทาม
คำแปล : เธอขับรถเร็วมาก/She drives very fast เพื่อที่ว่า/in order that เธอจะสามารถเข้าประชุมได้ตรงเวลา/she can attend the meeting on time.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She drives very fast. เธอขับรถเร็วมาก
- She can attend the meeting on time. เธอจะสามารถเข้าประชุมได้ตรงเวลา
- She drives very fast in order that she can attend the meeting on time.

 

ตัวอย่างประโยค : She marries Japanese, in order that she will learn Japanese language.
คำอ่าน : ชี แม้ริ จาเปนนีส อิน ออรเดอ แด้ด ชี แคน เลิน จาเปนนีส แล้งกะเหวดจึ
คำแปล : เธอแต่งงานกับคนญี่ปุ่น/She marries Japenese เพื่อที่ว่า/in order that เธอจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย/ she will learn Japanese language.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She marries Japanese. เธอแต่งงานกับชาวญี่ปุ่น
- She will learn Japanese language. เธอจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่น
- She marries Japanese in order that she will learn Japanese language.

 

ตัวอย่างประโยค : I will do everything for you, in order that you are pleasure.
คำอ่าน : ไอ วิล ดู เอ๊ฟวะหริซิง ฟอร ยู อิน ออรเดอ แด้ด ยู อาร เพล็ดเช่อะ
คำแปล : ฉันจะทำทุกสิ่งเพื่อเธอ/I will do everything for you เพื่อที่ว่า in order that เธอจะมีความสุข you are pleasure.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I will do everything for you. ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอ
- You are pleasure. เธอมีความสุข
- I will do everything for you in order that you are pleasure.

 

ตัวอย่างประโยค : He works hard everyday, in order that he will have enough money to buy a house.
คำอ่าน : ฮี เวิ้กสึ ฮ่าด เอ๊ฟวะหริเด อิน ออรเดอ แด้ด ฮี วิล แฮฟฝึ อินาฟ มันหนิ ทู บาย อะ เฮ้าสึ
คำแปล : เขาทำงานหนักทุกวัน/He works hard everyday เพื่อที่ว่า in order that เขาจะมีเงินมากพอสำหรับซื้อบ้านสักหลัง/he will have enough money to buy a house.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He works hard everyday. เขาทำงานหนักทุกวัน
- He will have enough money to buy a house. เขาจะมีเงินพอสำหรับซื้อบ้านสักหลัง
- He works hard everyday in order that he will have enough money to buy a house.

 

ตัวอย่างประโยค : She married him, in order that she would have the better live.
คำอ่าน : ชี แม้ริ ฮิม อิน ออรเดอ แด้ด ชี วู้ด แฮฟฝึ เดอะ เบ๊ดเทอะ ไล้ฝึ
คำแปล :เธอแต่งงานกับเขา/She married him เพื่อที่ว่า /in order that เธอจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น/ she would have the better live.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She married him. เธอแต่งงานกับเขา
- She would have the better live. เธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้น
- She married him in order that she would have the better live.

 

ตัวอย่างประโยค : She speaks slowly, in order that he can understand.
คำอ่าน :ชี สะปี๊ก สะโล้หลิ อิน ออรเดอ แด้ด ฮี แคน อันเดอสะแตน
คำแปล : เธอพูดอย่างช้าๆ /She speaks slowly เพื่อที่ว่า/in order that เขาจะสามารถเข้าใจได้/ he can understand.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She speaks slowly. เธอพูดอย่างช้าๆ
- He can understand. เขาสามารถเข้าใจ
- She speaks slowly in order that he can understand.

 

ตัวอย่างประโยค : He will go with you, in order that you have someone to talk with.
คำอ่าน :ฮี วิล โก วิด ยู อิน ออรเดอ แด้ด ยู แฮฟฝึ ซัมวัน ทู ท้อก วิด
คำแปล : เขาจะไปกับคุณด้วย/He will go with you เพื่อให้/in order that คุณมีเพื่อนคุย/you have someone to talk with.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He will go with you. เขาจะไปกับคุณ
- You have someone to talk with. คุณมีเพื่อนคุย สนทนากัน
- He will go with you in order that you will have someone to talk with.