บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน in order that / อิน ออรเดอ แด้ด / เพื่อที่ว่า, เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน in order that

คำสันธาน in order that / อิน ออรเดอ แด้ด / เพื่อที่ว่า, เพื่อที่จะ, เพื่อให้ เช่น เขาทำงานหนัก เพื่อให้ เขามีเงินมาก คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน in order that เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

คำสันธาน in order that มีความหมายและวิธีการใช้งานที่คล้ายกับ so that ในความหมายว่า เพื่อให้ เพื่อที่จะ เพื่อว่า

ตัวอย่างประโยค : She drives very fast, in order that she can attend the meeting on time.
คำอ่าน : ชี ไดร้สึ เว้ริ ฟาสสะถึ อิน ออรเดอ แด้ด ชี แคน แอดเทน เดอะ มี้ดดิง ออน ทาม
คำแปล : เธอขับรถเร็วมาก/She drives very fast เพื่อที่ว่า/in order that เธอจะสามารถเข้าประชุมได้ตรงเวลา/she can attend the meeting on time.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She drives very fast. เธอขับรถเร็วมาก
- She can attend the meeting on time. เธอจะสามารถเข้าประชุมได้ตรงเวลา
- She drives very fast in order that she can attend the meeting on time.

 

ตัวอย่างประโยค : She marries Japanese, in order that she will learn Japanese language.
คำอ่าน : ชี แม้ริ จาเปนนีส อิน ออรเดอ แด้ด ชี แคน เลิน จาเปนนีส แล้งกะเหวดจึ
คำแปล : เธอแต่งงานกับคนญี่ปุ่น/She marries Japenese เพื่อที่ว่า/in order that เธอจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย/ she will learn Japanese language.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She marries Japanese. เธอแต่งงานกับชาวญี่ปุ่น
- She will learn Japanese language. เธอจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่น
- She marries Japanese in order that she will learn Japanese language.

 

ตัวอย่างประโยค : I will do everything for you, in order that you are pleasure.
คำอ่าน : ไอ วิล ดู เอ๊ฟวะหริซิง ฟอร ยู อิน ออรเดอ แด้ด ยู อาร เพล็ดเช่อะ
คำแปล : ฉันจะทำทุกสิ่งเพื่อเธอ/I will do everything for you เพื่อที่ว่า in order that เธอจะมีความสุข you are pleasure.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I will do everything for you. ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอ
- You are pleasure. เธอมีความสุข
- I will do everything for you in order that you are pleasure.

 

ตัวอย่างประโยค : He works hard everyday, in order that he will have enough money to buy a house.
คำอ่าน : ฮี เวิ้กสึ ฮ่าด เอ๊ฟวะหริเด อิน ออรเดอ แด้ด ฮี วิล แฮฟฝึ อินาฟ มันหนิ ทู บาย อะ เฮ้าสึ
คำแปล : เขาทำงานหนักทุกวัน/He works hard everyday เพื่อที่ว่า in order that เขาจะมีเงินมากพอสำหรับซื้อบ้านสักหลัง/he will have enough money to buy a house.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He works hard everyday. เขาทำงานหนักทุกวัน
- He will have enough money to buy a house. เขาจะมีเงินพอสำหรับซื้อบ้านสักหลัง
- He works hard everyday in order that he will have enough money to buy a house.

 

ตัวอย่างประโยค : She married him, in order that she would have the better live.
คำอ่าน : ชี แม้ริ ฮิม อิน ออรเดอ แด้ด ชี วู้ด แฮฟฝึ เดอะ เบ๊ดเทอะ ไล้ฝึ
คำแปล :เธอแต่งงานกับเขา/She married him เพื่อที่ว่า /in order that เธอจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น/ she would have the better live.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She married him. เธอแต่งงานกับเขา
- She would have the better live. เธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้น
- She married him in order that she would have the better live.

 

ตัวอย่างประโยค : She speaks slowly, in order that he can understand.
คำอ่าน :ชี สะปี๊ก สะโล้หลิ อิน ออรเดอ แด้ด ฮี แคน อันเดอสะแตน
คำแปล : เธอพูดอย่างช้าๆ /She speaks slowly เพื่อที่ว่า/in order that เขาจะสามารถเข้าใจได้/ he can understand.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She speaks slowly. เธอพูดอย่างช้าๆ
- He can understand. เขาสามารถเข้าใจ
- She speaks slowly in order that he can understand.

 

ตัวอย่างประโยค : He will go with you, in order that you have someone to talk with.
คำอ่าน :ฮี วิล โก วิด ยู อิน ออรเดอ แด้ด ยู แฮฟฝึ ซัมวัน ทู ท้อก วิด
คำแปล : เขาจะไปกับคุณด้วย/He will go with you เพื่อให้/in order that คุณมีเพื่อนคุย/you have someone to talk with.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He will go with you. เขาจะไปกับคุณ
- You have someone to talk with. คุณมีเพื่อนคุย สนทนากัน
- He will go with you in order that you will have someone to talk with.

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สอนสร้างเฟสบุ๊คเพจในมือถือแอนดรอยด์

บทความอธิบายวิธีสร้างเฟสบุ๊คเพจด้วยแอป Facebook ในมือถือแอนดรอยด์ สำหรับมือใหม่หรือผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านไอที แต่ อยากจะทำเพจของตัวเอง โดยเฉพาะการทำเพจไว้ขายของผ่านเฟสบุ๊ค ซึ่งปิจจุบันนิยมกันมาก จำเป็นจะต้องรู้วิธีสร้าง เพื่อไว้ทำมาหากิน สร้างอาชีพ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overdrink overdrank overdrunk ดื่มมากเกิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น