บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน that / แด้ด / ที่ เพื่อว่า, ซึ่ง เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อม ตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเอง ได้

 

ความหมายของคำสันธาน that

คำสันธาน that / แด้ด / เพื่อว่า, ซึ่ง, ที่, เพราะ เช่น มันเป็นสุนัข ซึ่ง กัดลูกชายของเรา คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคเพื่อแสดง วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน that เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : This is the shop that I bought a bicycle.
คำอ่าน :ดิส อิสสึ เดอะ ช่อบ แด้ด ไอ บ้อด อะ ไบ๊ซิเคิล
คำแปล : นี่คือร้าน/This is the shop ที่ซึ่ง/ that ฉันได้ซื้อจักรยาน/I bought a bicycle.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- This is the shop. นี่คือร้าน
- I bought a bicycle. ฉันได้ซื้อจักรยาน
- This is the shop that I bought a bicycle.

 

ตัวอย่างประโยค : She is the most beautiful woman that I have ever seen.
คำอ่าน :ชี อิสสึ เดอะ โม่สสะถึ บิวตีฟูล วู้แมน แด้ด ไอ แฮฟฝึ เอ๊ฟเวอ ซีน
คำแปล : เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมาก/ She is the most beautiful woman ที่/that ฉันเคยเห็นมา /I have ever seen.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She is the most beautiful woman. เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมาก
- I have ever seen the beautiful woman. ฉันเคยเห็นผู้หญิงที่สวยมาก
- She is the most beautiful woman that I have ever seen.

 

ตัวอย่างประโยค : She likes the handbag that he gave her.
คำอ่าน :ชี ไล้สึ เดอะ แฮนแบ้ก แด้ด ฮี เก๊ฟฝึ เฮอ
คำแปล : เธอชอบกระเป๋า/She likes the handbag ซึ่ง/ that เขาให้เธอ/ he gave her.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She likes the handbag. เธอชอบกระเป๋า
- He gave her. เขาให้เธอ
- She likes the handbag that he gave her.

 

ตัวอย่างประโยค :It was the dog that bit our son.
คำอ่าน : อิด วอสสึ เดอะ ด้อก แด้ด บิดถึ อาวเออะ ซัน
คำแปล : มันเป็นสุนัข/It was the dog ที่/that กัด ลูกชายของเรา /bit our son.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- It was the dog. มันคือสุนัข
- It bit our son. มันกัดลูกชายของเรา
-It was the dog that bit our son.

 

ตัวอย่างประโยค : This was the resort that we had stayed last year.
คำอ่าน :ดิสสึ วอสสึ เดอะ รีซ่อดถึ แด้ด วี แฮ่ด สะเต ลาสสะถึ เยีย
คำแปล : นี่คือรีสอร์ต/This was the resort ที่/that เราเคยพักเมื่อปีที่แล้ว/ we had stayed last year.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- This was the resort. นี่คือรีสอร์ต
- we had stayed last year. เขาเคยพักเมื่อปีที่แล้ว
- This was the resort that we had stayed last year.

 

ตัวอย่างประโยค : Dishonesty is the reason that she left him.
คำอ่าน :ดิสสึออนเนสสะตี อิสสึ เดอะ รีซัน แด้ด ชี เลฟฟะถึ ฮิม
คำแปล : ความไม่ซื่อสัตย์เป็นเหตุผล/ Dishonesty is the reason ที่/that เธอทิ้งเขาไป/ she left him.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- Dishonesty is the reason. ความไม่ซื่อสัตย์เป็นเหตุผล
- She left him. เธอทิ้งเขาไป
- Dishonesty is the reason that she left him.

 

ตัวอย่างประโยค : He is the son that she loves very much.
คำอ่าน :ฮี อิส เดอะ ซัน แด้ด ชี เลิฟสึ เว้ริ มัชฉุ
คำแปล : เขาเป็นผู้ชาย/He is the man ซึ่ง/that เธอรักมาก/ she loves very much.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He is the man. เขาเป็นผู้ชาย
- she loves her son very much. เธอรักลูกชายมาก
- He is the man that she loves very much.

 

ตัวอย่างประโยค : He has secrets that his wife doesn't know.
คำอ่าน :ฮี แฮ่สสึ ซีเคร็ดสึ แด้ด ฮิสสึ ไว้ฝึ ดาสซีน โน
คำแปล : เขามีความลับ /He has secrets ซึ่ง/that ภรรยาของเขาไม่รู้ /his wife doesn't know.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He has secrets. เขามีความลับ
- His wife doesn't know. ภรรยาของเขาไม่รู้
- He has secrets that his wife doesn't know.

 

ตัวอย่างประโยค : I don't know the money secret that she keeps.
คำอ่าน : ไอ ด๊อนถึ โน เดอะ มันหนี่ ซีเคร็ด แด้ด ชี คีพสึ
คำแปล : ฉันไม่รู้ความลับเรื่องเงิน/I don't know the money secret ที่/that เธอเก็บไว้/she keeps.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I don't know the money secret. ฉันไม่รู้ความลับเรื่องเงิน
- She keeps the money secret. เธอเก็บความลับเรื่องเงิน
- I don't know the money secret that she has.

 

ตัวอย่างประโยค : He has the money problems that nobody can help.
คำอ่าน : ฮี แฮส เดอะ มันหนี่ พร็อบบะเล็ม แด้ด โน้บอดี แคน เฮลผึ
คำแปล : เขามีปัญหาการเงิน /He has the money problems ซึ่ง/that ไม่มีใครช่วยได้ /nobody can help.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He has the money problems. เขามีปัญหาการเงิน
- Nobody can help. ไม่มีใครช่วยได้
- He has the money problems that nobody can help.

 

ตัวอย่างประโยค : I have the car that she likes.
คำอ่าน :ไอ แฮ่ฟฝึ เดอะ คาร แด้ด โน้บอดี ไล้สึ
คำแปล : ฉันมีรถยนต์/I have the car ซึ่ง/that เธอชอบ/she likes.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I have the car. ฉันมีรถยนต์
- She likes the car. เธอชอบรถยนต์
- I have the pets that nobody likes.