บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน as / แอสสึ / ตามที่ ราวกับ เหมือน เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตน เองได้

 

ความหมายของคำสันธาน as

คำสันธาน as / แอสสึ / ตามที่ , เหมือนกัน, ราวกับ, ประหนึ่ง, เหมือน เช่น ตามที่คุณเห็น เขาเป็นคนขี้เกียจ คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อ ความหรือประโยคเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน as เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : He lost his job as he is lazy.
คำอ่าน :ฮี ลอดสะถึ ฮิดสึ จ้อบ แอสสึ ฮี อิสสึ เล้สี่
คำแปล : เขาตกงาน/He lost his job เพราะว่า/ as เขาเป็นคนขี้เกียจ/he is lazy. ใช้ as ในความหมายว่า เพราะ เพราะว่า
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He lost his job. เขาตกงาน
- He is lazy. เขาเป็นคนขี้เกียจ
- He lost his job as he is lazy.

 

ตัวอย่างประโยค : I have to go now as I have an appointment.
คำอ่าน : ไอ แฮ่ฟฝึ ทู โก นาว แอสสึ ไอ แฮฟ แอน แอ๊บพ้อยเถ่อะเมนถึ
คำแปล : ฉันต้องไปในตอนนี้ หรือฉันต้องไปแล้ว/I have to go now เนื่องจาก/as ฉันมีนัดหมาย I have an appointment. ใช้ as ในความหมายว่า เนื่องจาก หรือ เพราะว่า ก็ได้
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I have to go now. ฉันต้องไปแล้ว หรือ ฉันต้องไปตอนนี้
- I have an appointment. ฉันมีนัดหมาย
- I have to go now as I have an appointment.

 

ตัวอย่างประโยค : As I walked to school, I saw the car accident.
คำอ่าน : แอสสึ ไอ วอก ทู สะกูล, ไอ ซอ เดอะ คาร แอ๊กซิเดนถึ
คำแปล :ในขณะที่/As ฉันเดินไปโรงเรียน I walked to school, ฉันเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์/I saw the car accident. ใช้ as ในความหมายว่า ขณะที่
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I walked to school. ฉันเดินไปโรงเรียน
- I saw the car accident. ฉันเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือ ฉันเห็นรถยนต์ชนกัน ชนคน ชน....
- As I walked to school, I saw the car accident.

 

ตัวอย่างประโยค : He will be the teacher as his father does.
คำอ่าน :ฮี วิล บี เดอะ ที้เฉ่อะ แอสสึ ฮิสสึ ฟ้าเท่อะ ดาสสึ
คำแปล :เขาจะเป็น/He will be ครู/ the teacher เหมือน/as พ่อของเขา /his father does. ใช้ as ในความหมายว่า เหมือน ตามอย่าง อย่างที่
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He will be the teacher. เขาจะเป็นครู
- His father is the teacher. พ่อของเขาเป็นครู
- He will be the teacher as his father does.

 

ตัวอย่างประโยค : He doesn't succeed in life as his sister does.
คำอ่าน :ฮี ดาสซึน ซักซี้ด อิน ไล้ฝึ แอสสึ ฮิสสึ ซิสสะเตอ ดาสสึ
คำแปล : เขาไม่/He doesn't ประสบความสำเร็จในชีวิต/succeed in life เหมือน/as พี่สาวของเขา/his sister does. ใช้ as ในความหมายว่า เหมือน
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He doesn't succeed in life. เขาไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต
- His sister succeeds in life. พี่สาวของเขาประสบความสำเร็จในชีวิต
- He doesn't succeed in life as his sister does.

 

ตัวอย่างประโยค : He looks curious as he is a child.
คำอ่าน :ฮี ลุ้กสึ คิ้วเรียส แอสสึ ฮี อีส สะ ชาย
คำแปล :เขาดู/He looks อยากรู้อยากเห็น/curious เหมือน/as เขาเป็นเด็ก/he is a child. ใช้ as ในความหมายว่า เหมือน
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He looks curious. เขาดูอยากรู้อยากเห็น
- He is a child. เขาเป็นเด็ก (น้อย)
- He looks curious as he is a child.

 

ตัวอย่างประโยค : He eats very much as he doesn't eat anything for days.
คำอ่าน :ฮี อี้ดสึ เว้ริ มัชฉุ แอสสึ ฮี ดาสซึน อี้ด แอ้นนีซิง ฟอร เดสึ
คำแปล :เขากิน/He eats เยอะมาก/very much ราวกับ/ยังกับ/อย่างกับว่า/as เขาไม่ได้/he doesn't กินอะไรเลย/ eat anything มาหลายวัน/for days. ใช้ as ในความหมายว่า ประหนึ่ง หรือ ราวกับ หรือ อย่างกับ หรือ ยังกับ
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He eats very much. เขากินเยอะมาก
- He doesn't eat anything for days. เขาไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน
- He eats very much as he doesn't eat anything for days.

 

ตัวอย่างประโยค : It is a good job as you want.
คำอ่าน :อิด อีส สะ กู๊ด จ้อบ แอสสึ ยู ว้อนถึ
คำแปล : มันเป็น/It is ผลงานที่ดี/ a good job ตามที่/as คุณต้องการ/you want. ใช้ as ในความหมายว่า ตามที่ ตาม
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- It is a good job. มันเป็นผลงานที่ดี หรือ เป็นผลงานที่ดี
- You want a good job. คุณต้องการผลงานที่ดี
- It is a good job as you want.

 

ตัวอย่างประโยค : He spends his life as his father guides.
คำอ่าน :ฮี สะเปนสึ ฮิสสึ ไล้ฝึ แอสสึ ฮิสสึ ฟาเท่อะ ไกสึ
คำแปล :เขาใช้ชีวิต/He spends his life ตามที่/as พ่อของเขา/his father ชี้แนะ/ guides. ใช้ as ในความหมายว่า ตามที่ อย่างที่
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He spends his life. เขาใช้ชีวิตของเขา
- His father guides. พ่อของเขาชี้แนะแนวทาง
- He spends his life as his father guides.

 

ตัวอย่างประโยค : As you see, he is very lazy.
คำอ่าน : แอสสึ ยู ซี, ฮี อิสสึ เว้หริ เล้สี่
คำแปล :อย่างที่/As คุณเห็น/ you see, เขาเป็นคนขี้เกียจมาก/he is very lazy. ใช้ as ในความหมายว่า อย่างที่
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- You see him. คุณเห็นเขา (เห็นความเป็นไป เห็นพฤติกรรมของเรา หรือเห็นตัวตนของเขา)
- He is very lazy. เขาเป็นคนขี้เกียจมาก
- As you see, he is very lazy.

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง prove proven proved พิสูจน์ กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง prove proven proved พิสูจน์, ทดลอง กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง freeze froze frozen แข็ง, เป็นน้ำแข็ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น