บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง pay paid paid จ่าย, จ่ายเงิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

pay เพ / paid เพด / paid เพด /จ่าย, จ่ายเงิน, ชำระ, ชดใช้, ตอบแทน, รับโทษ, ออกเงิน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense


ประโยค He pays car installment every month.
คำอ่าน ฮี เพสึ คาร อินสะตอลเมน เอฟวะหริ มันถึ
คำแปล เขาจ่าย/He pays ค่างวดรถยนต์/car installment ทุกเดือน/every month

 

ประโยค She pays electric bill at 7-11.
คำอ่าน ชี เพสึ อีเล็คตริก บิลว แอ้อ เซเวน อีเลเวน
คำแปล หล่อนจ่าย/She pays ค่าไฟฟ้า/electric bill ที่ 7-11at 7-11

 

ประโยค He pays the wages every week.
คำอ่าน ฮี เพสึ เดอะ เว้กเจส เอฟวะหริ วี่กขึ
คำแปล เขาจ่าย/He pays ค่าจ้างคนงาน/the wages ทุกสัปดาห์/every week

 

ประโยค He pays 3,000 baht monthly for his mom.
คำอ่าน ฮี เพสึ ทรี เทาซัน บาท มันทะหลิ ฟอร ฮิส มัม
คำแปล เขาจ่ายเงิน/He pays 3000 บาททุกเดือน/3,000 baht monthly ให้แม่ของเขา/for his mom

 

ประโยค I pay her to clean my house.
คำอ่าน ไอ เพ เฮอ ทู คลีน มาย เฮ้าสึ
คำแปล ฉันจ่ายเงินให้เธอ/I pay her เพื่อทำความสะอาด/to clean บ้านของฉัน/my house

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค I paid her to clean my house.
คำอ่าน ไอ เพด เฮอ ทู คลีน มาย เฮ้าสึ
คำแปล ฉันจ่ายเงินให้เธอ/I paid her เพื่อทำความสะอาด/to clean บ้านของฉัน/my house

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค I had paid her to clean my house already.
คำอ่าน ไอ แฮ่ด เพด เฮอ ทู คลีน มาย เฮ้าสึ ออลเร้ดดิ
คำแปล ฉันได้จ่ายเงินให้เธอ/I paid her เพื่อทำความสะอาด/to clean บ้านของฉัน/my house เรียบร้อยแล้ว /already ฉันได้จ่ายค่า จ้างหล่อนทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้ว จ่ายเงินค่าจ้างแล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is paying food bill for her.
คำอ่าน ฮี อิส เพอิง ฟู้ด บิล ฟอ เฮอ
คำแปล เขากำลังจ่ายค่าอาหาร/He is paying food bill แทนหล่อน/for her

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค I will pay her to clean my house.
คำอ่าน ไอ วิลล เพ เฮอ ทู คลีน มาย เฮ้าสึ
คำแปล ฉันจะจ่ายเงินให้เธอ/I pay her เพื่อทำความสะอาด/to clean บ้านของฉัน/my house

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

repay / รีเพ /ตอบแทน
expend /เอ็กสะเพน /จ่ายเงิน