บทสวดมนต์ที่อยากแนะนำให้สวดเป็นประจำ ก่อนนอนหรือหลังตื่นนอน เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าในชีวิต การสวดมนต์เป็นการสร้างบุญกุศลอย่างหนึ่ง ช่วยบรรเทาปัญหาชีวิต ทำให้ชีวิตดีขึ้น มีความสงบสุข ก่อนสวดมนต์ให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อนจะเริ่มสวดในแต่ละวัน

ตัวอย่าง บทสวดมนต์ พื้นฐาน ที่ควรสวดทุกวัน

บทสวดมนต์มีหลายแบบ บทความนี้จะแนะนำบทสวดพื้นฐาน ผู้เขียนได้แบ่งวรรค เพื่อความง่ายในการสวด และการหยุดการหายใจ เพื่อความง่ายในการสวดมนต์ อ่านให้จบในแต่ละบรรทัด ฝึกบ่อยๆ จะสวดได้คล่องและเร็วมากขึ้น

 

1. บทสวด คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

 

2. บทสวดมนต์ ไหว้พระ

บทสวดมนต์ ไหว้พระที่เรารู้จักกันดี สวดมนต์หน้าเสาธงกันตั้งแต่เด็ก
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

 

3. บทสวด ถวายพรพระ บทสวด พระพุทธคุณ หรือ อิติปิโส

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

** อานบทสวดเป็นคำ ตามที่แบ่งวรรคไว้ **

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ
สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ

 

4. บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

** อานบทสวดเป็นคำ ตามที่แบ่งวรรคไว้ **

1.
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิโส ภะคะวา โลกะวิทู วัจจะโส ภะคะวา

2.
อะระหัง ตัง สะระณัง คัจฉามิ
อะระหัง ตัง สิระสา นะมามิ
สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ
วิชชา จะระณะ สัมปันนัง สิระสา นะมามิ
สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ
สุคะตัง สิระสา นะมามิ
โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ
โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ

3.
อิติปิโส ภะคะวา อะนุตตะโร วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิโส ภะคะวา ปุริสะธัม มะสาระถิ วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิโส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ วัจจะโส ภะคะวา

4.
อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ
อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ
ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ
ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ
สัตถา เทวะ มะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ
สัตถา เทวะ มะนุสสานัง สิระสา นะมามิ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
พุทธัง สิระสา นะมามิ

5.
อิติปิโส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา
อิติปิโส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา
อิติปิโส ภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา
อิติปิโส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา
อิติปิโส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมี จะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา

6.
อิติปิโส ภะคะวา ปะถะวี จักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา เตโช จักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา วาโย จักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา อาโป จักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา อากาสะจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน

7.
อิติปิโส ภะคะวา ยามาธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา ตุสิตาธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา นิมมา นะระติ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา กามา วะจะระ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน

8.
อิติปิโส ภะคะวา รูปาวะจะระ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา ปะฐะมะ ฌานะ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา ทุติยะ ฌานะ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา ตะติยะ ฌานะ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา จะตุตถะ ฌานะ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา ปัญจะมา ฌานะ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
9.
อิติปิโส ภะคะวา อากา สานัญจา ยะตะนะ เนวะสัญญา
นาสัญญา ยะตะนะ อะรูปา วะจะระ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา วิญญาณัญจา ยะตะนะ เนวะสัญญา
นาสัญญา ยะตะนะ อะรูปา วะจะระ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา อากิญ จัญญา ยะตะนะ เนวะสัญญา
นาสัญญา ยะตะนะ อะรูปา วะจะระ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน

10.
อิติปิโส ภะคะวา โสตา ปะฏิมัคคะ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา สะกิทาคา ปะฏิมัคคะ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา อะนาคา ปะฏิมัคคะ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัตตะ ปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน

11.
อิติปิโส ภะคะวา โสตา อะระหัตตะ ปะฏิผะละ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา สะกิทาคา อะระหัตตะ ปะฏิผะละ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา อะนาคา อะระหัตตะ ปะฏิผะละ ธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน

12.
กุสะลา ธัมมา อิติปิโส ภะคะวา
อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ชมภูที ปัญจะ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา
นะโม พุทธายะ นะโม ธัมมายะ นะโม สังฆายะ
ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง
อาปา มะจุปะ ทีมะ สังอังขุ
สังวิธาปุ กะยะปะ
อุปะสะ ชะสุ เหปาสา
ยะโสโส สะสะ อะอะอะอะ
นิเตชะ สุเนมะ ภูจะ นาวิเว
อะสัง วิสุโล ปุสะ ภุพะ
อิสวาสุ สุสวาอิ
กุสะลา ธัมมา
จิตติ วิอัตถิ

13.
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง อะอา ยาวะชีวัง
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ สาโพธิ ปัญจะ อิสาะโร ธัมมา

14.
กุสะลา ธัมมา นันทะ วิวังโก
อิติ สัมมาพุทโธ สุคะ ลาโน ยาวะชีวัง
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
จาตุมะหาราชิกา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา
อิติ วิชชา จะระณะ สัมปันโน
อุอุ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตาวะติงสา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา
นันทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู
มะหา เอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ยามา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา พรหมมา สัททะ
ปัญจะ สัตตะ สัตตา ปาระมี
อะนุตตะโร ยะมะ กะขะ
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

15.
ตุสิตา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา
ปุยะ ปะกะ ปุริสะทัม มะสาระถิ
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

16.
นิมมา นะระติ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา
เหตุโปวะสัตถา เทวะ มะนุสสานัง
ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

17.
ปะระ นิมมิตะ อิสสะโร กุสะลา ธัมมา
สังขา ระขันโธ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
รูปะขันโธ พุทธะ ปะผะ ยาวะชีวัง
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

18.
พรหมมา อิสสะโร กุสะลา ธัมมา
นัจจิ ปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตา
ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ
นะโม สังฆัสสะ
พุทธิ ลาโล กะลา กะระ กะนา
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ
หุลู หุลู หุลู สะวา หายะฯ

19.
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ
วิตติ วิตติ วิตติ
มิตติ มิตติ
จิตติ จิตติ
อัตติ อัตติ มะยะสุ สุวัตถิ โหนตุ
หุลู หุลู หุลู
สะวาหายะ

20.
อินทะสาวัง มะหา อินทะสาวัง
พรหมะสาวัง มะหา พรหมะสาวัง
จักกะวัตติ สาวัง มะหา จักกะวัตติสาวัง
เทวาสาวัง มะหา เทวาสาวัง
อิสิสาวัง มะหา อิสิสาวัง
มุนีสาวัง มะหา มุนีสาวัง
สัปปุริสาวัง มะหา สัปปุริสาวัง
พุทธะสาวัง ปัจเจกะ พุทธะสาวัง
อะระหัตตะ สาวัง สัพพะสิทธิ วิชชาธะรานัง สาวัง
สัพพะโลกา อิริยานัง สาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

21.
สาวัง คุณัง วะชะพะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง นิพพานัง
โมกขัง คุยหะกัง ถานัง สีลัง ปัญญา นิกขัง
ปุญญัง ภาคะยัง ตัปปัง สุขัง
สิริรูปัง จะตุ วีสะ ติเสนัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ
หุลู หุลู หุลู
สะวาหายะ

22.
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม อิติปิโส ภะคะวา

23.
นะโม พุทธัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ
สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

24.
นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ
วิญญาณะขันโธ นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

25.
นะโม ธัมมัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ
สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

26.
นะโม สังฆัสสะ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ
สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ นะโม สุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะ ปะริตตัง

27.
นะโม พุทธายะ มะอะอุ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
ยาวะ ตัสสะ หาโย
นะโม อุอะมะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
อุอะมะ อาวันทา
นะโม พุทธายะ นะอะ กะติ
นิสะ ระนะ อาระปะ ขุธัง มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา

 

5. บทสวด เมตตากรณียสูตร

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ

** อานบทสวดเป็นคำ ตามที่แบ่งวรรคไว้ **

กะระณียะ มัตถะ กุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง
อะภิ สะเมจจะ สักโก อุชู จะสุ หุชู จะสุ วะโจ จัสสะ มุทุ
อะนะ ติมานี สันตุส สะโก จะสุภะโร จะอัปปะ
กิจโจ จะสัลละ หุกะวุตติ สันตินทริโย จะนิปะโก
จะอัปปะ คัพโภ กุเลสุ อะนะนุ คิทโธนะ จะขุททัง
สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะ วะเทย
ยุงสุขิโน วาเขมิโน โหตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิ ตัตตา

เยเกจิ ปาณะ ภูตัตถิ ตะสา วาถา วะรา
วาอะ นะวะ เสสา ทีฆา วาเย มะหันตา วามัช ฌิยา
รัสสะกา อะณุ กะถู ลาทิฏฐา วาเย จะอะ ทิฏฐา
เยจะ ทูเร วะสันติ อะวิทู เรภูตา วาสัมภะเวสี
วาสัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิ ตัตตานะ ปะโร ปะรัง
นิกุพ เพถะ นาติ มัญเญถะ กัตถะ จินัง กิญจิ พยาโรสะนา
ปะฏีฆะ สัญญา นาญญะ มัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉย
ยะมาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะ ปุตตะ
มะนุ รักเข เอวัมปิ สัพพะ ภุเตสุ มานะ สัมภา วะเย อะปะ ริมาณัง

เมตตัญจะ สัพพะ โลกัสมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะ ริมาณัง อุทธัง อะโธ
จะติ ริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะ ปัตตัง ติฏฐัญ จะรัง นิสินโน วาสะยาโน
วายา วะตัสสะ วิคะ ตะมิทโธ เอตัง สะติง อะธิฏ เฐยยะ พรัหมะ เมตัง
วิหารัง อิธะ มาหุ ทิฏฐิญจะ อะนุ ปะคัมมะ สีละวา ทัสสะ เนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะหิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะ เรตีติ ฯ

 

6. บทแผ่เมตตา ให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
สุขี อัตตานัง ปะริ หะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

 

7. บทแผ่เมตตา ให้ผู้อื่นสรรพสัตว์ทั้งหลาย

สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

 

8. บทกรวดน้ำให้ผู้อื่นสรรพสัตว์ทั้งหลาย

หลังจากได้สวดมนต์แล้วเผื่อแผ่บุญกุศล ให้สวดบทกรวดน้ำ เป็นการสร้างบุญ กุศลให้ตัวเอง
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม คุรู ปัชฌายา จริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรู ปัชฌายา จริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แด่ ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ ครู อุปัชฌาย์อาจารย์ จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

 

คนเราแต่ละคน ต่างก็มีปัญหากันไปคนละอย่าง มากบ้างน้อยบ้าง ต่างกันไป แต่วิธีการขจัดปัญหานั้น การสวดมนต์ การฝึกสมาธิภาวนา เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้หรือทำให้ปัญหาเบาลง ช่วยทำให้มีสติ มีชีวิตที่สงบสุขได้อย่างแท้จริง บทสวดมนต์พื้นฐานนี้ หากสวดเป็นประจำ ก็จะช่วยนำพาชีวิตให้สงบสุข หากประสบปัญหาก็จะค้นพบทางแก้ไข หรืออย่างน้อยก็สามารถปล่อยวางได้ เพราะปัญหาในโลกนี้ บางครั้ง ก็ไม่มีทางแก้ไข นอกเสียจากจะปล่อยวางเท่านั้น อะไรจะเกิด บางทีก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้น


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เรื่องควรรู้การซื้อ ใช้ และซ่อมรองเท้าแตะหนีบ

บทความแนะนำเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการซื้อและการใช้รองเท้าแตะแบบหนีบ ซึ่งรองเท้าแบบนี้ หากเลือกไม่เป็น ดูไม่เป็น ไม่เคยใส่ไม่กีวัน แล้วพังมาก่อน ก็มักจะพลาด ซื้อมาใช้ให้เสียอารมณ์ บางคู่ใส่ไม่ถึงวัน ก็ขาด และเมื่อพังแล้ว ก็ต้องรู้วิธีซ่อมให้สามารถใช้งานต่อไป โดยไม่ต้อง ทิ้ง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง stand stood stood ยืน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น