บทความรวมตัวอย่างคำบุพบท by /บาย/โดย ในภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ แยกเป็นหมวดตามการใช้งาน พร้อม คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค บางส่วน เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือนักเรียนนักศึกษา

 

by /บาย/โดย มีหลายความหมาย เช่น โดย, ข้าง, ข้างๆ ทุก, ผ่านไป, ใกล้ๆ ส่วนการใช้งานก็แล้วแต่บริบทหรือสถานการณ์

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท by แบบต่างๆ

ใช้ by ในทางคณิตศาสตร์

divide 10 by 5 /ดีวาย เทน บาย ฟาย / หาร 10 ด้วย 5
multiply 10 by 5 / มัลติพลาย เทน บาย ฟาย / คูณ 10 ด้วย 5

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He is dividing 500,000 by 200.
คำอ่าน : ฮี อิส ดีวายดิง ฟายอันเดรดเทาซัน บาย ทู ฮันเดรด
คำแปล : เขากำลังหาร/He is dividing 500,000 ด้วย 200/500,000 by 200

 

by ในความหมายใครทำสิ่งนั้นๆ

by me / บาย มี / โดยฉัน (เป็นผู้กระทำ)
by the dog / บาย เดอะ ด้อก / โดยสุนัข (เป็นผู้กระทำ)
by the theif / บาย เดอะ ซี่ฟ / โดยขโมย (เป็นผู้กระทำ)
by the kids / บาย เดอะ คิดสึ / โดยเด็ก (เป็นผู้กระทำ)
by the opponent /บาย เดอะ ออฟโพ้เนน / โดยคู่แข่ง (เป็นผู้กระทำ)

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : The walls were painted by the kids.
คำอ่าน : เดอะ วอลสึ เวอ เพ้นเด็ด บาย เดอะ คิดสึ
คำแปล : ผนังถูกทาสีวาดภาพ/The walls were painted โดยเด็กๆ/by the kids 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He was bitten by my dog.
คำอ่าน : ฮี วอส บิ๊ทเทน บาย มาย ด้อก
คำแปล : เขาถูกสุนักของฉันกัด หรือ เขาถูกกัด/He was bitten โดยสุนัขของฉัน/by my dog

 

by ใช้ในความหมายว่า เมื่อถึงเวลา หรือก่อนเวลานั้น

by ten o'clock / บาย เทน โอ๊ ชล็อก / เมื่อถึงเวลาสิบโมง หรือ ก่อนถึงเวลาสิบโมง
by noon / บาย นูน / เมื่อถึงเวลาเที่ยง ก่อนถึงเวลาเที่ยง

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : The examination will finish by noon.
คำอ่าน : ดิ เอ็กแซมมิเนชัน วิล ฟินิช บาย นูน
คำแปล : การสอบจะเสร็จสิ้น/The examination will finish เมื่อถึงเวลาเที่ยง /by noon หรือ การสอบจะเสร็จสิ้นก่อนเวลาเที่ยง 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : We have to reach there by noon.
คำอ่าน : วี แฮฟ ทู รีช แด บาย นูน
คำแปล : เราต้องถึงที่นั่น/We have to reach there ก่อนเที่ยง/by noon ไม่เกินเวลาเที่ยง

 

by ใช้ในความหมาย ด้วยพาหนะแบบใด

by the cart /บาย เดอะ ค่าดถึ/ด้วยเกวียน
by the motorcycle /บาย เดอะ ม้อเตอไซเขิ่ล / ด้วยรถมอเตอร์ไซค์
by car /บาย คาร / ด้วยรถยนต์
by plane / บาย เพลน / ด้วยเครื่องบิน
by electric train / บาย อีเล็กถริก เทรน / ด้วยรถไฟฟ้า
by bicycle/ บาย ไบ๊ซิเขิ่ล /ด้วยรถจักรยาน

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : In the past, we traveled by the cart.
คำอ่าน : อิน เดอะ พาสสะถึ วี ทร้าฟเวล บาย เดอะ ค่าดถึ
คำแปล : ในอดีต/In the past, เราเดินทาง/we traveled ด้วยเกวียน/by the cart

 

by ใช้ในความหมายว่า ผ่าน

by me /บาย มี /ผ่านฉัน (อาจจะเดินผ่าน บินผ่าน เคลื่อนที่ผ่าน)
by the back door /บาย เดอะ แบ็ก ดอร /ผ่านประตูหลัง
by the house / บาย เดอะ เฮ้าสึ /ผ่านบ้าน

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He went inside the house by the back door.
คำอ่าน : ฮี เว็น อินไซดึ เดอะ เฮ้าสึ บาย เดอะ แบ็ก ดอร
คำแปล : เขาเข้าไปข้างในบ้าน/He went inside the house ผ่านประตูหลังบ้าน/by the back door

 

by ใช้กับคำกริยาบางคำ

stand by / สะแตน บาย/รอ หรือ ยืนอยู่ข้างๆ
Finish ... by + เวลา /ฟินิช บาย /ทำ... เสร็จก่อนเวลา

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : She will finish teaching by ten o'clock.
คำอ่าน : ชี วิล ฟินิช ทีชชิง บาย เทน โอ คล็อก
คำแปล : เธอจะสอนให้เสร็จ/She will finish teaching ในเวลาสิบโมง/by ten o'clock หรือ ก่อนเวลาสิบโมงเช้า

 

by ใช้ในความหมายว่า ข้างๆ

by me/บาย มี / ข้างๆ ฉัน
by the windows /บาย เดอะ วินโด /ข้างๆ หน้าต่าง
by the car/บาย เดอะ คาร / อยู่บ้างๆ รถ

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : Please stand by me.
คำอ่าน : พลีส สะแตน บาย มี
คำแปล : โปรดยืน/Please stand อยู่ข้างๆ ฉัน/by me

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : She sits down by him.
คำอ่าน : ชี ซิดสึ ดาว บาย ฮิม
คำแปล : เธอนั่งลง/She sits down ข้างๆ เขา/by him

 

by ใช้ในความหมายว่า ใครสร้าง ใครทำ

by Marvel comic / บาย ม๊าเวล คอมมิก /โดย มาเวล คอมมิก
By Manit /บาย มานิตย์ /โดย (นักเขียนชื่อ) มานิตย์

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : This book was written by Manit.
คำอ่าน : ดิสสะ บุ้ก วอส ริดเทน บาย มานิตย์
คำแปล : หนังสือเล่มนี้เขียน/This book was written โดยมานิตย์ /by Manit

 

by ใช้กับเวลา ช่วงเวลา ตอนเวลา

by night / บาย ไน้ถึ /ตอนกลางคืน หรือ ในเวลากลางคืน
by day /บาย เด / ตอนกลางวัน หรือ ในเวลากลางวัน

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : The dogs sleep by day.
คำอ่าน : เดอะ ด๊อกสึ สลีฟ บาย เด
คำแปล : สุนัขนอน/The dogs sleep ตอนเวลากลางวัน/by day

 

สำนวนอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ by

by the rules /บาย เดอะ รูลสึ /ตามกฏ ตามกติกา
by luck / บาย ลักขึ / โดยโชคดี ด้วยความโชคดี
by force / บาย ฟอซ / โดยการบังคับ
by land / บาย แลน/ โดยทางบก
by chance / บาย แชนสึ /โดยบังเอิญ
by kerry / บาย เคอรี่ / โดย เคอรี่
by mistake / บาย มิสสะเต้ก / โดยความผิดพลาย
by myself / บาย มายเซลฝึ / ด้วยตัวฉันเอง
by email /บาย อีเมล /โดยทางอีเมล์
by phone call / บาย โฟน คอล/ โดยทางโทรศัพท์
by Line, Facebook /บาย ไลน์, เฟสสะบุ๊ค / โดยผ่านทางแอปไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : Her assets were taken by force.
คำอ่าน : เฮอ แอ๊สเส็ดสึ เวอ เท้กเคน บาย ฟ่อซ
คำแปล : สินทรัพย์ของเธอ/Her assets ถูกครอบครอง/were taken ด้วยการใช้กำลัง/by force

 

สำหรับคำบุพบท by สามารถนำไปแต่งประโยคได้หลายแบบ หวังว่าบทความนี้ ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่กำลังศึกษาการใช้คำนี้