พัฒนาตนเอง

บทความแนะนำวิธีพัฒนาตนเองให้เก่งแบบก้าวกระโดด เหนือกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน เพื่อให้มีความรู้ ความ สามารถ ฉลาดกว่าคนอื่น หรือรู้เท่าทันคนอื่น โดยเฉพาะคู่แข่งในด้านการทำธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ไม่เสียเปรียบ หรือสามารถ เอาตัวรอดในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้

บทความแนะนำสิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาดในระยะยาวได้ เช่น เรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคระบาด เป็นต้น เพราะไม่รู้ว่าอีกนานเพียงใด จึงจะมีวัคซีนป้องกันที่สามารถไวรัสโควิด-19 ได้ การเจ็บป่วยและตายด้วย โรคร้าย บางทีก็ไม่ทรมานเหมือนการตายทั้งเป็น เพราะไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีอะไรจะกิน ดังนั้นจึงต้องเตรียมรับมือในเรื่องนี้

บทความแนะนำไอเดียทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อต้องอยู่ว่างๆ อาจจะว่างงาน กักตัว เก็บตัว ปิดเทอม หรือมีเหตุให้ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ ต้องอยู่กับที่ อยู่บ้าน หรือถูกจำกัด ต้องอยู่ในสถานที่นั้นๆ ห้ามออกไปไหน แทนที่จะเครียด เซ็ง ก็ลองคิดบวกด้วยการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาตนเอง

ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะมุ่งเน้นสอนในเรื่องวิชาการเป็นหลัก เน้นความรู้เพื่อเตรียมตัวทำงาน เพื่อประกอบอาชีพ เพื่อหาเงินเป็นหลัก แต่ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคม เพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างแท้จริง ยังมีหลายเรื่องและสำคัญกว่าด้วยเช่นกัน ซึ่งมักจะเป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้เอง ผ่านคนรอบข้าง การ ลองผิดลองถูก ความสำเร็จ หรือความผิดพลาด